Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-Б, офіс 61

тел.: Kyivstar (098) 479-55-18 viber, Vodafone (099) 329-78-05 факс: (044)2852755УКРАИНСКАЯ БИРЖА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

УВАГА! ФОРУМ!

УВАГА! ФОРУМ!

  
 
Положення про Ревізійну комісію

ЗАТВЕРДЖЕНО
VIII Загальними Зборами Асоціації
 Всеукраїнська Асоціація ломбардів"
Президент ВАЛ ___________________

ПОЛОЖЕННЯ
про Ревізійну комісію Всеукраїнської асоціації ломбардів (ВАЛ)


Положення розроблене на підставі Статуту Всеукраїнської Асоціації ломбардів.

1. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.

1.1. Ревізійна комісія є контролюючим органом ВАЛ, що виконує функції внутрішнього контролю за діяльністю Асоціації, виконанням бюджету та використанням коштів, а також забезпеченням виконання статутних положень усіма органами управління Всеукраїнської асоціації ломбардів.
1.2. У своїй діяльності ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом ВАЛ, цим Положенням, а також іншими документами ВАЛ, що мають відношення до діяльності Ревізійної комісії.
1.3. Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам Асоціації.

2. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами ВАЛ строком на два роки з числа представників дійсних та асоційованих членів ВАЛ у кількості трьох членів. Висунення кандидатів у члени ревізійної комісії здійснюється безпосередньо на зборах. Голосування проводиться окремо по кожному кандидату в члени Ревізійної комісії. Кандидат приймається у члени ревізійної комісії простою більшістю голосів дійсних учасників ВАЛ присутніх на Загальних Зборах.

2.2. Голова ревізійної комісії обирається на першому засіданні ревізійної комісії із складу членів ревізійної комісії, обраних Загальними Зборами ВАЛ.
2.3. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління Асоціації, Президент та Головний бухгалтер ВАЛ.

3. ФУНКЦІЇ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Ревізійна комісія здійснює регулярні перевірки фінансової діяльності ВАЛ та документації, що відноситься до цієї діяльності, не рідше ніж один раз на рік. та надає Загальним Зборам ВАЛ звіт про проведену роботу.

3.2. Ревізійна комісія може здійснювати надзвичайні перевірки за дорученням Загальних Зборів учасників ВАЛ, Правління Асоціації, за вимогою не менш як 20 % дійсних та асоційованих учасників ВАЛ, а також за власною ініціативою.

3.3. При здійсненні перевірок Ревізійна комісія здійснює наступні дії:
- перевіряє фінансову документацію Асоціації, порівнює її з даними первинного бухгалтерського обліку;
- перевіряє законність укладених від імені ВАЛ договорів і здійснених угод;
- перевіряє цілі та статті витрат бюджету (кошторису) ВАЛ;
- аналізує фінансовий стан ВАЛ, її платоспроможність, виявляє резерви та можливості покращення фінансового стану Асоціації і виробляє рекомендації з цих питань для органів управління ВАЛ;
- аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку чинним нормативним актам;
- перевіряє правильність складання бухгалтерського балансу ВАЛ;
- готує висновки щодо річного бухгалтерського звіту, без якого Загальні Збори не мають права схвалювати річний бухгалтерський баланс;
- перевіряє правоспроможність рішень, прийнятих Правління Асоціації та Президентом Асоціації, їх відповідність Статуту і рішенням Загальних Зборів ВАЛ.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Члени Ревізійної комісії для здійснення своїх функцій мають право:
- вимагати від членів Правління ВАЛ, посадових осіб Асоціації надання всіх необхідних документів, вивчення яких відповідає функціям і повноваженням Ревізійної комісії. Ці документи повинні бути представлені ревізійній комісії протягом п`яти днів;
- вимагати особистого пояснення від штатних працівників ВАЛ, включаючи всіх посадових осіб, з питань, що знаходяться у компетенції Ревізійної комісії;
- вимагати скликання засідань Правління ВАЛ, Загальних Зборів ВАЛ у випадках, коли виявлені порушення у фінансовій діяльності чи існує загроза подальшого існування Асоціації;
- вимагати рішення з питань, що знаходяться у компетенції Правління ВАЛ та Загальних Зборів Асоціації;
- скликати Загальні Збори ВАЛ у випадку, якщо Правління ВАЛ протягом місяця не зробила це за вимогою Ревізійної комісії;
- ставити перед органами управління Асоціації питання щодо відповідальності штатних працівників ВАЛ, включаючи посадових осіб, у випадку порушення ними статутних положень.

4.2. Члени Ревізійної комісії зобов`язані:
- вимагати від Правління ВАЛ позачергового скликання Загальних Зборів членів ВАЛ, якщо виникла небезпека щодо подальшого існування ВАЛ, чи виявлені фінансові зловживання;
- своєчасно надавати звіти про результати перевірок Загальним Зборам і Правлінню Асоціації;
- додержуватись конфіденційності інформації до якої члени Ревізійної комісії мають доступ при виконанні своїх функцій і не використовувати цю інформацію в особистих цілях чи в інтересах організацій, представниками яких вони є.

4.3. Якщо протягом терміну дії повноважень члена Ревізійної комісії виникли обставини, що заважають виконанню ним своїх функцій чи несумісне з їх виконанням цей член Ревізійної комісії зобов`язаний повідомити про це Правління ВАЛ протягом тижня з того моменту, як йому стали відомі ці обставини. В цьому випадку Правління ВАЛ звільняє члена Ревізійної комісії від наданих повноважень і на найближчих Загальних Зборах ВАЛ обирається новий член Ревізійної комісії.

5. ЗАСІДАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Ревізійна комісія вирішує всі питання на своїх засіданнях. Засідання комісії проводяться за затвердженим планом, а також перед початком перевірки та за її результатами.
Будь-який член Ревізійної комісії може вимагати скликання надзвичайного засідання Комісії у випадку виявлення порушень, що потребують невідкладного розгляду Ревізійною комісією.

5.2. Засідання Ревізійної комісії вважаються правоспроможними, якщо на них присутні два її члена.

5.3. Кожному члену Ревізійної комісії належить один голос. Рішення на засіданнях приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів вирішальним є голос Голови Ревізійної комісії.

5.4. Члени Ревізійної комісії у випадку своєї незгоди з думкою більшості мають право зафіксувати у протоколі засідання чи оформити окремим документом свою думку і довести її до відома органів управління ВАЛ.

5.5. Ревізійна комісія з свого складу вибирає Голову і секретаря.
Голова Ревізійної комісії:
- скликає і проводить засідання Ревізійної комісії;
- організовує поточну роботу Ревізійної комісії;
- представляє її на засіданнях і зборах органів управління Асоціації;
- підписує документи, що виходять від імені Ревізійної комісії.

Секретар Ревізійної комісії:
- організує ведення протоколів її засідання;
- забезпечує доведення до адресатів актів і висновків Ревізійної комісії;
- забезпечує зберігання документів Ревізійної комісії.

5.6. На кожному засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол. Всі протоколи, акти, висновки та інші документи Ревізійної комісії зберігаються в установленому Головою Ревізійної комісії порядку.


 
Email:

Пароль:

Нагадати?

Огляд преси

2014-01-17
Ювелиры Украины заявляют о полном уходе отрасли "в тень" в случае перевода на единую систему налогообложения2013-11-25
Дорогие наши участники - ломбарды. Знайте, Вы самый позитивный и нужный сегмент небанковского финансового рынка. Видео.2013-11-08
Власти будут штрафовать финучреждения за введение в заблуждение потребителей2013-10-23
Где проще и лучше получить кредит для бизнеса - в автоломбарде или в банке


Оценка драгоценных металлов