Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-Б, офіс 61

тел.: Kyivstar (098) 479-55-18 viber, Vodafone (099) 329-78-05 факс: (044)2852755УКРАИНСКАЯ БИРЖА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

УВАГА! ФОРУМ!

УВАГА! ФОРУМ!

  
 
Положення про Правління Асоціації
  ЗАТВЕРДЖЕНО
VIII Загальними Зборами Асоціації
"Всеукраїнська Асоціація ломбардів"

Президент ВАЛ ___________________

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Правління Асоціації "Всеукраїнська Асоціація ломбардів"


Це Положення розроблено на підставі чинного законодавства України та Статуту Всеукраїнської Асоціації ломбардів (ВАЛ) ( надалі - "Асоціація").
Положення визначає статус, склад, функції та повноваження Правління Асоціації (далі - "Правління"), процедуру виборів, порядок роботи і взаємодії з іншими органами управління Асоціації.
Це Положення приймається, змінюється, доповнюється або відміняється за рішенням Правління і затверджується Загальними зборами Асоціації.

Стаття 1. Правовий статус Правління
1.1. Правління є постійно діючим колегіальним органом управління між загальними зборами членів Асоціації.
1.2. В своїй діяльності Правління керується законодавством України, установчими документами Асоціації, цим Положенням та іншими документами Асоціації, що приймаються Загальними Зборами і відносяться до діяльності Правління ВАЛ та його членів.

Стаття 2. Повноваження Правління
2.1. Правління має право приймати рішення по всіх питаннях діяльності Асоціації та її внутрішніх справах, за винятком питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Асоціації, Президента.
Правління повинно приймати рішення з питань, що відносяться у відповідності до Статуту Асоціації до компетенції загальних зборів Асоціації, у випадках, коли загальні збори Асоціації своїм рішенням прямо делегують повноваження загальних зборів Асоціації з відповідних питань Правлінню із внесенням конкретних обмежень вказаних повноважень щодо часу прийняття рішень і змісту вказаних повноважень або без внесень.
2.2. Правління може утворювати зі своїх членів комітети і комісії та передавати на їх розгляд питання, що відносяться до компетенції Правління.
2.3. Правління має такі прямі повноваження:
2.3.1. Скликання чергових та позачергових Загальних Зборів, визначення порядку денного, формування списків запрошених. Організаційна підготовка Загальних Зборів покладається Правлінням на спеціально створену Комісію по підготовці загальних зборів членів Асоціації;
2.3.2. Прийняття перед початком фінансового року бюджету Асоціації з наступним обов'язковим затвердженням на Загальних Зборах (прийнятий Правлінням бюджет набирає чинність з моменту його прийняття Правлінням).
2.3.3. Організація виконання рішень Загальних зборів;
2.3.4. Розгляд та затвердження регламенту Правління;
2.3.5. Розробка організаційної структури Асоціації;
2.3.6. Розробка нормативних документів, що регулюють діяльність Асоціації, перспективних і поточних планів розвитку з наступним їх затвердженням на найближчих загальних зборах членів Асоціації;
2.3.7. Підготовка змін до Статуту Асоціації з наступним їх затвердженням на найближчих Загальних Зборах Асоціації. У випадку необхідності внесення змін до Статуту ВАЛ, пов'язаних з приведенням Статуту у відповідність з чинним законодавством України, рішення про внесення таких змін має право прийняти Правління Асоціації з наступним інформуванням членів Асоціації в місячний термін. Таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш ніж ? від загальної кількості членів Правління;
2.3.8. Виносити на загальні збори членів Асоціації проекти Правил Асоціації, Положень, Стандартів та вимог до членів Асоціації, а також пропозиції щодо внесення змін і доповнень в їх діючі тексти;
2.3.9. Здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу і Президента;
2.3.10. Розробка і укладання контракту з Президентом Асоціації, призначеним загальними зборами членів Асоціації;
2.3.11. Розробка порядку прийняття в члени Асоціації з наступним затвердженням цього порядку на найближчих Загальних зборах членів Асоціації;
2.3.12. Визначення розміру і порядку сплати вступних, щорічних та цільових внесків членами Асоціації за умови наступним затвердженням на Загальних зборах ВАЛ;
2.3.13. Прийняття до Асоціації нових членів в разі делегування Загальними Зборами Асоціації таких повноважень.
2.3.14. Створення та ліквідація комітетів і комісій Асоціації з наступним утвердженням цього рішення на найближчих загальних зборах членів Асоціації;
2.3.15. Призначення голів комітетів з наступним їх затвердженням на найближчих загальних зборах членів Асоціації;
2.3.16. Визначати розміри і форми компенсаційних виплат членам Правління в порядку, передбаченим цим Положенням;
2.3.17. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Асоціації;
2.3.18. Винесення на Загальні Збори Асоціації пропозицій щодо створення, реорганізації і ліквідації філій і представництв;
2.3.19. Винесення на Загальні Збори Асоціації пропозицій щодо реорганізації і ліквідації Асоціації;
2.3.20. Розробка та затвердження щорічних планів роботи ВАЛ;
2.3.21. Рішення Правління обов'язкові для виконання іншими органами ВАЛ.
2.3.22. Правління здійснює нагляд за фінансово-господарською діяльність ВАЛ. Щорічно Правління заслуховує звіт Президента ВАЛ про виконання бюджету Асоціації. У разі необхідності вносить зміни в рамках бюджету ВАЛ.

Стаття 3. Права та обов`язки членів Правління
3.1. Головним завданням членів Правління є розробка політики для досягнення цілей, що стоять перед Асоціацією.
3.2. Член Правління має право:
3.2.1. Вибирати та бути обраним Головою Правління, а також головуючим на засіданнях.
3.2.2. Виступати за дорученням Правління від його імені в органах управління Асоціації.
3.2.3. На компенсацію транспортних, представницьких, на відрядження та інших витрат, які цей член Правління несе в процесі виконання своїх обов`язків, у межах норм, що встановлюються рішенням Правління.
3.2.4. В межах, що визначаються Загальними зборами членів Асоціації, Правлінням і Президентом Асоціації, виконувати дії від імені Асоціації і представляти її в українських, іноземних і міжнародних організаціях, установах і підприємствах.
3.3. Член Правління зобов`язаний:
3.3.1. Регулярно бути присутнім на засіданнях Правління.
3.3.2. Виконувати рішення, які прийняті загальними зборами членів Асоціації і Правлінням.
3.3.3. Інформувати виконавчий орган Асоціації про зміни свого постійного місця проживання і постійного місця роботи.
3.3.4. Негайно повідомляти Правління про підписання трудових і інших індивідуальних контрактів або подання заяв про прийом на роботу в державні організації і установи, статус службовця (співробітника, керівника) якого не сумісний з виконанням обов`язків члена Правління у відповідності до чинного законодавства України.

Стаття 4. Склад і формування Правління
4.1. Правління обирається загальними зборами ВАЛ у кількості не менше ніж три особи та не більше ніж одинадцять осіб строком на три роки.
Членом Правління може бути уповноважена особа компанії - члена ВАЛ.
Висунути кандидатуру до Правління Асоціації може компанія, яка є членом ВАЛ не менш одного року.
За рішенням Правління Асоціації до складу Правління ВАЛ можуть входити сторонні експерти.
4.2. Кількісний склад Правління визначається Загальними зборами членів Асоціації і може бути збільшений або зменшений.
4.3. Членом Правління не може бути член Ревізійної комісії Асоціації. Не допускається висування до Правління осіб, які вже дали згоду балотуватися до Ревізійної комісії.
4.4. Дані про кандидатів, що балотуються до Правління, повинні бути надані до Правління не пізніше семи днів до дати проведення Загальних зборів членів Асоціації.
4.5. Дані надаються у вигляді письмового Подання, яке повинно містити наступні відомості:

  • ким і на якій підставі висувається кандидат;
  • прізвище, ім`я та по-батькові кандидата, місце його роботи і займана посада.

До цього документу повинні бути прикладені:

  • рекомендації трьох членів Асоціації, які є членами ВАЛ не менш одного року
  • письмова заява кандидата із згодою балотуватися в члени Правління. Також у заяві повинні бути вказані паспортні дані кандидата, його місце роботи і займана посада, адреса і контактні телефони.

4.6. До бюлетеня для голосування по виборах членів Правління вносяться прізвища всіх кандидатів. При голосуванні учасник загальних зборів Асоціації підтримує, голосує проти або утримується від голосування по кожній кандидатурі.
4.6.1. Виборчі бюлетені по виборах членів Правління ВАЛ містять список, до якого включені всі висунуті в установленому вище порядку кандидатури.
4.6.2. Голосування по виборах Правління проводиться за рейтинговим кумулятивним принципом: кожний член Асоціації має кількість голосів, яка відповідає кількості членів Правління, він може подавати будь-яку кількість голосів у межах наявних у нього голосів за кожного обраного ним кандидата.
Голосування проводиться відкрито із застосуванням бюлетенів, якщо зборами не прийнято інше рішення.
Голосування вважається дійсним, якщо в ньому прийняли участь більше 50% присутніх на загальних зборах членів Асоціації.
Обраними до Правління вважаються особи, які набрали більшість голосів. У випадку, якщо представник не проходить за загальною процедурою; до складу Правління включається той із представників цього виду, який набрав голосів більше (без зміни загальної кількості членів Правління).
Загальні збори можуть обрати інший спосіб обрання Правління.
4.6.3. З кандидатів складається список в порядку зменшення кількості поданих за них голосів. Число кандидатів, що дорівнює кількості членів Правління які переобираються, що очолюють цей список, вважаються обраними до Правління. Якщо внаслідок рівності голосів, поданих за кандидатів, список буде містити більше кандидатів, ніж число вакансій, то організовується додатковий тур голосування по виборах з кандидатів, що набрали рівну кількість голосів.
4.6.4. Сторонні експерти запрошуються до роботи в Правлінні Асоціації на підставі рішення Правління ВАЛ. Кількість сторонніх експертів в Правлінні не повинна перевищувати 3 осіб. Сторонні експерти мають право дорадчого голосу на засіданнях Правління Асоціації.
4.7. При відсутності необхідної кількості кандидатів у члени Правлінні в останньому з`являються вакантні місця, що заповнюються у відповідності з даним Положенням.
4.8. Член Правління, який є керівником компанії - члена Асоціації на момент виборів, але який потім змінив місце роботи або не має з будь-яких причин можливості представляти цього члена в Асоціації, може зберегти свої повноваження члена Правління рішенням останнього, у якості стороннього експерта.
У випадку відсутності позитивного рішення Правління його місце стає вакантним і заповнюється відповідно до цього Положення.
4.9. Член Правління може бути звільнений від займаної посади рішенням Правління, яке приймається кваліфікованою більшістю його членів, за такими підставами:
4.9.1. власна ініціатива (власне бажання) члена Правління;
4.9.2. член Правління по причині хвороби або з інших причин не може особисто виконувати покладені на нього функції;
4.9.3. визнання члена Правління недієздатним в порядку, встановленим чинним законодавством України.
4.9.4. член Правління не з'являється на три засідання підряд без поважних причин.
4.10. Список членів Правління із зазначенням розподілу обов`язків між ними розсилається членам Асоціації на протязі тридцяти днів після їх обрання Загальними зборами членів Асоціації.

Стаття 5. Вибори Голови Правління і Президента Асоціації
5.1. Голова Правління відповідає за організацію і проведення засідань Правління Асоціації і обирається на один рік з числа членів на її засіданні, яке проводиться під час Загальних зборів членів Асоціації безпосередньо після оголошення на ньому результатів виборів до Правління.
Голова Правління організовує та контролює виконання рішень Правління ВАЛ. Голова Правління в межах своїх повноважень організовує здійснення діяльності по досягненню статутних цілей, реалізації перспективних планів ВАЛ, представляє інтереси ВАЛ у взаємовідносинах з іншими організаціями та державними органами.
5.2. Обрання Голови Правління здійснюється відкритим голосуванням, при цьому кожний член Правління має один голос.
Рішення про обрання Голови Правління доводиться до відома загальних зборів членів Асоціації.
5.3. Правління пропонує кандидатуру Президента Асоціації Загальним Зборам Асоціації. У випадку відхилення Загальними Зборами запропонованої кандидатури Президента Правління пропонує нову кандидатуру. У випадку трикратного відхилення Загальними Зборами всіх запропонованих кандидатур, в межах Загальних зборів створюється узгоджувальна комісія у кількості 6 осіб (у складі 3 особи - від Правління і 3 особи - обрані Загальними зборами- представники Учасників Асоціації).
Узгоджувальна комісія має право запропонувати загальним зборам до двох кандидатур на посаду Президента. Та кандидатура, яка набере більшу кількість голосів, вважається затвердженою на посаду Президента.

Стаття 6. Організація роботи Правління
6.1. На засіданнях Правління головує Голова Правління. У випадку його відсутності та при умові, що він не надав відповідних доручень, члени Правління обирають головуючого з кількості наявних членів.
Для кворуму на засіданнях необхідна присутність більшості членів Правління. Президент присутній на засіданнях Правління з правом голосу.
Член Правління зобов`язаний особисто приймати участь у засіданні, участь у засіданні представника члена Правління не припускається. За рішенням Правління представник члена Правління може бути присутнім на засіданні без права участі в її роботі.
6.2. Члени Правління приймають рішення і організують роботу на власний розсуд з врахуванням плану підготовки питань, що винесені на розгляд Правління.
У порядку денному засідання додатково включаються питання, запропоновані для розгляду не менше 5% членів Асоціації, членами Правління, рішенням Ревізійної комісії, а також Президентом.
Ініціатор включення додаткових питань до порядку денного Правління звертається до Голови Правління з відповідною заявою чітко сформульованого запропонованого питання та документами, що підтверджують його повноваження, не менше, ніж за тиждень до чергового засідання Правління. Голова Правління зобов`язаний включити запропоноване питання до порядку денного чергового засідання.
Ініціатор (представник 5% членів Асоціації, член Ревізійної комісії, представник виконавчого органу) мають право бути присутніми на засіданні Правління на розгляді запропонованого ним додатково включеного до порядку денного питання з дорадчим голосом.
6.3. Засідання Правління проводяться за необхідністю, але не менше одного разу у квартал. Позачергові засідання Правління скликаються через Президента Асоціації.
6.4. Повідомлення про засідання Правління направляється щонайменше за тиждень до засідання Президентом Асоціації за дорученням Голови Правління кожному члену Правління в порядку, встановленому Правлінням (за винятком позачергових засідань). Повідомлення містить порядок денний засідання, час і місце засідання. До нього додаються всі необхідні документи, пов`язані з порядком денним засідання.
Засідання Правління правомочне, якщо на ньому особисто присутні більше половини її членів.
Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівності голосів, голос Голови Правління має вирішальне значення.
У випадку відсутності кворуму протягом двох тижнів повинно бути скликано позачергове засідання Правління з тим же порядком денним.
6.5. На засіданні Правління можуть розглядатися питання, не зазначені в повідомленні, якщо за їх включення до порядку денного проголосували 2/3 присутніх членів Правління. У випадку необхідності будь-яке засідання Правління може бути відкладеним за згодою усіх присутніх членів Правління.
6.6. Засідання Правління носять, як правило, закритий характер.
6.7. Всі рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні його членів. Всі члени Правління мають один вирішальний голос, у випадку рівності голосів вирішальним є голос головуючого.
Член Правління, який не згоден з думкою більшості членів Ради, має право протягом доби з часу закінчення засідання подати свою особисту думку для додання до протоколу.
Рішення, підписане всіма членами, котрі в даний час знаходяться на території України, має таку ж силу, що і рішення Правління, прийняте на її засіданні.
У випадку, коли жодна з пропозицій не підтримується більшістю членів Правління, вирішення цього питання переноситься на Загальні збори членів Асоціації.
6.8. Хід і результати роботи засідань Правління вносяться до протоколу. Відповідальним за організацію ведення протоколу, зберігання протоколів, забезпечення конфіденційності інформації, що містяться в них, а також підготовку і розсилку матеріалів до чергового засідання Правління є відповідальний секретар Правління.
Правління призначає відповідального секретаря Правління, який забезпечує також і ведення протоколів загальних зборів членів Асоціації.
6.9. Протоколи всіх засідань Правління ведуться в установленому ними порядку. Всі протоколи повинні бути підписані головуючим і відповідальним секретарем Правління. Протоколи засідань, які не містять комерційної таємниці, повинні бути доступні для ознайомлення кожному з членів Асоціації у визначеному Правлінням місці. Всі протоколи повинні бути доступні членам Правління і Ревізійної комісії.

Стаття 7. Прикінцеві положення
7.1. Всі питання діяльності Правління, що не відображені цим Положенням, регулюються чинним законодавством України, Статутом Асоціації та іншими внутрішніми нормативними документами Асоціації.


 
Email:

Пароль:

Нагадати?

Огляд преси

2014-01-17
Ювелиры Украины заявляют о полном уходе отрасли "в тень" в случае перевода на единую систему налогообложения2013-11-25
Дорогие наши участники - ломбарды. Знайте, Вы самый позитивный и нужный сегмент небанковского финансового рынка. Видео.2013-11-08
Власти будут штрафовать финучреждения за введение в заблуждение потребителей2013-10-23
Где проще и лучше получить кредит для бизнеса - в автоломбарде или в банке


Оценка драгоценных металлов