Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Постанова Правління Національного банку України
від 10 серпня 2005 року N 277

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2005 р. за N 944/11224

Відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк України" та на виконання вимог Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320 (далі – Положення), що додаються.

2. Загальні ліміти залишку готівки в касі підприємства та строки здавання виручки, що були затверджені банками і на час набрання чинності Положенням не відповідали його вимогам, підприємства повинні переглянути та затвердити в порядку, визначеному Положенням, до 31.12.2005 року.

3. Департаменту готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу О. М. Толстого.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після офіційного опублікування.

В. о. Голови
А. В. Шаповалов

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Міністра транспорту
та зв’язку України

В. Бондар

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 10 серпня 2005 р. N 277

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2005 р. за N 944/11224

Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

1. У главі 1:

1.1. Абзац четвертий пункту 1.1 виключити.

1.2. У пункті 1.2:

термін "касові документи" викласти в такій редакції:

"касові документи – документи (касові ордери та платіжні чи розрахунково-платіжні відомості, розрахункові документи, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку";

пункт доповнити терміном такого змісту:

"небанківська фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" надає одну чи кілька фінансових послуг та яка внесена до Державного реєстру фінансових установ в установленому законодавством України порядку. До небанківських фінансових установ належать кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг".

2. Пункт 3.1 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.1. Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням платіжних карток, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів".

3. У главі 5:

3.1. У пункті 5.1:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де є банки, – щодня (у день надходження готівкової виручки (готівки) до їх кас)";

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де немає банків, – не рідше ніж один раз на п’ять робочих днів".

3.2. Пункт 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси, за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи".

3.3. Пункт 5.4 доповнити абзацами такого змісту:

"Підприємства, у яких відповідний середньоденний показник, обчислений на підставі касових оборотів (додаток 2), дорівнює нулю або не більше десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, можуть встановлювати ліміт каси в розмірі, що перевищує обчислений середньоденний показник, але не більше десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Вищезазначені вимоги цього пункту не поширюються на небанківські фінансові установи. Небанківські фінансові установи самостійно визначають порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням особливостей діяльності та режиму роботи цих установ, обсягу готівкових надходжень (видатків), строків здавання готівки тощо і на підставі зазначеного встановлюють розмір ліміту каси. Таблицю "Касові обороти", зазначену в додатку 2 до цього Положення, небанківські фінансові установи не заповнюють".

3.4. Пункт 5.6 викласти в такій редакції:

"5.6. Ліміт каси підприємства сфери грального бізнесу, уключаючи гральні будинки, казино, ігрові автомати з грошовим виграшем тощо, установлюють з урахуванням особливостей діяльності та режиму роботи цих закладів відповідно до переліку та правил ведення азартних ігор і затвердженого положення про призовий фонд, як правило, у межах відповідного середньоденного показника, визначеного згідно з пунктом 5.3 цієї глави. За рішенням керівника підприємства сфери грального бізнесу або уповноваженої ним особи дозволяється встановлювати ліміт каси з перевищенням визначеного середньоденного показника, але не більше суми максимально можливого виграшу клієнта".

3.5. В абзацах першому та другому пункту 5.10 слова "(протягом операційного часу його роботи)" виключити.

4. Абзац другий пункту 6.2 глави 6 виключити.

Директор департаменту
готівково-грошового обігу

Н. В. Дорофєєва