Внимание! Госфинуслуг подготовлен проект изменений к Положению о порядке внесения информации о ломбардах в Государственный реестр финансовых учреждений…

Уважаемые члены Ассоциации, хотим обратить Ваше внимание на проект изменений и дополнений к Положению о порядке внесения информации о ломбардах в Государственный реестр финансовых учреждений.
Многие предложения содержат нормы, которые мы с Вами обсуждали на семинарах и курсах повышения квалификации, многие – нормы, оговоренные в проекте Закона "О ломбардах и ломбардной деятельности". "Жирным" шрифтом мы выделили предложенные проектом новые формулировки, требования.
Ознакомившись с проэктом, Вы можете высказать свои предложения и прислать их на електронные адреса Ассоциации. Обобщив предложения членов ВАЛ, Ассоциация направит их в Госфинуслуг.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ

Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292/2003, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118 (далі – Положення про Державний реєстр фінансових установ), та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг.

Розділ I
Загальні положення

1.
Це Положення визначає вимоги до юридичних осіб, виключним видом діяльності яких є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк і під процент та надання визначених законодавством супутніх послуг (далі – ломбарди), для набуття ними статусу фінансової установи та порядок внесення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) відповідної інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр), а також установлює вимоги до документів, що подаються ломбардом.
Поняття, що вживаються у цьому Положенні:
місцезнаходження ломбарду – адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.
Інші наведені нижче поняття застосовуються відповідно до вимог Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Положення про Державний реєстр фінансових установ.

2. Набуття ломбардом статусу фінансової установи, переоформлення та видача дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі – Свідоцтво), виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюється відповідно до Положення про Державний реєстр фінансових установ з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

3. Свідоцтво оформлюється Держфінпослуг та видається без зазначення в ньому строку дії і втрачає чинність після прийняття Держфінпослуг рішення про виключення ломбарду з Реєстру та анулювання Свідоцтва.

4. Ломбард має право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, які зазначені в його установчих документах, у порядку, установленому законодавством, тільки після внесення інформації про нього до Реєстру та отримання Свідоцтва. Кожний відокремлений підрозділ ломбарду має право здійснювати діяльність з надання відповідних фінансових послуг виключно після отримання Довідки про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ (далі – Довідка) згідно з додатком. Копія Свідоцтва та Довідки (у разі наявності відокремленого підрозділу ломбарду) повинні бути розміщені в місцях, доступних для ознайомлення клієнтів.

5. Надання фінансових послуг після виключення ломбарду з Реєстру не допускається.

6. Ломбард повинен відповідати вимогам цього Положення та законодавства про діяльність ломбардів як на дату подання ним заяви про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ, так і протягом усього строку знаходження інформації про нього в Реєстрі.

7. Документи, які подаються ломбардом до Держфінпослуг, повинні:

бути викладені державною мовою;

містити достовірну інформацію на дату складання заяви;

надаватися у теках (папках) з внутрішнім описом.

Розділ II
Вимоги до ломбарду для набуття статусу фінансової установи

8. Ломбард для набуття статусу фінансової установи повинен відповідати таким вимогам:

8.1. бути створеним у відповідній організаційно-правовій формі згідно з вимогами законодавства;

8.2. мати внутрішні правила та положення, що регламентують надання ломбардом фінансових послуг, затверджені у встановленому порядку;

8.3. забезпечити наявність спеціального технічного обладнання, облікової та реєструючої системи, необхідних для надання фінансових послуг та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства (у тому числі обладнання для оцінки майна, програмного забезпечення, комп’ютерної техніки, комунікаційних засобів тощо);

8.4.
мати власне або орендоване приміщення площею не менше ніж 5 квадратних метрів, призначене для надання фінансових послуг та супутніх ломбардних послуг, у тому числі окреме приміщення для зберігання заставленого майна, яке повинне бути обладнане необхідними засобами безпеки, зокрема, охоронною сигналізацією та/або відповідною охороною.

8.5.
в установчих документах ломбарду повинен бути визначений вичерпний перелік видів фінансових послуг та супутніх ломбардних послуг, які планує надавати ломбард.

8.6. заявлений в установчих документах ломбарду статутний капітал повинен бути сформований відповідно до законодавства та установчих документів на дату подання заяви про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ;

8.7. власний капітал ломбарду має становити не менше ніж 200 000 гривень на дату подання заяви про внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ.

8.8. керівник та головний бухгалтер ломбарду повинні відповідати професійним вимогам, установленим Держфінпослуг;

8.9. керівником та головним бухгалтером ломбарду не може бути особа, яка має непогашену судимість за корисливі злочини.

Розділ III
Порядок внесення інформації про ломбарди до Реєстру

9. Для набуття статусу фінансової установи ломбард подає (надсилає) до відповідного департаменту Держфінпослуг такі документи:

9.1. заяву про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ (додаток 2 до Положення про Державний реєстр фінансових установ);

9.2. реєстраційну картку з загальною інформацією про юридичну особу (додаток 3 до Положення про Державний реєстр фінансових установ) у паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється Держфінпослуг;

9.3. засвідчені у встановленому законодавством порядку копії установчих документів;

9.4. засвідчену у встановленому законодавством порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію ломбарду;

9.5. засвідчені у встановленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди приміщення за місцезнаходженням ломбарду;

9.6. інформацію про наявність у ломбарді окремого приміщення для зберігання заставленого майна та необхідних засобів безпеки, зокрема, охоронної сигналізації та/або відповідної охорони, завірену підписом керівника та печаткою ломбарду;

9.7. інформацію про сформований статутний капітал, яка повинна містити: загальну суму заявленого статутного капіталу, частку кожного із засновників, форму внесків, внесену частку та граничний термін сплати невнесеної частки статутного капіталу за кожним засновником, завірену підписом керівника, головного бухгалтера та печаткою ломбарду;

9.8. копії дипломів про освіту та витяг з трудових книжок керівника та головного бухгалтера ломбарду (у разі сумісництва – копії наказів про призначення та звільнення з відповідної посади), а також відомості про відсутність непогашеної судимості в керівника та головного бухгалтера ломбарду, завірені підписом керівника та печаткою ломбарду;

9.9. інформацію про наявність спеціального технічного обладнання, облікової та реєструючої системи (у тому числі обладнання для оцінки майна, програмного забезпечення, комп’ютерної техніки, комунікаційних засобів тощо), які використовуються в ломбарді, завірену підписом керівника та печаткою ломбарду.

9.10. інформацію про власний капітал ломбарду, завірену підписом керівника, головного бухгалтера та печаткою ломбарду.

10.
Строк, що минув з моменту підписання всіх документів, що подаються ломбардом (крім установчих документів, копії свідоцтва про державну реєстрацію ломбарду, копії документів, що підтверджують право власності або оренди приміщення за місцезнаходженням ломбарду, копії дипломів про освіту керівника та головного бухгалтера ломбарду), не повинен перевищувати тридцяти календарних днів.
Якщо документи для внесення інформації до Реєстру подаються уповноваженою особою ломбарду особисто, додатково пред’являються паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує повноваження особи.

11. Документи, подані ломбардом до Держфінпослуг, приймаються за наданим описом. Опис складається ломбардом у двох примірниках, один з яких повертається йому з відміткою про дату надходження документів.

12. Заява про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ залишається без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана;

документи оформлені з порушенням вимог законодавства та цього Положення;

документи подані не в повному обсязі.

13. Підставами для прийняття рішення про відмову щодо внесення в Реєстр є:

невідповідність документів ломбарду, що додаються до заяви, вимогам законодавства;

недостовірність інформації у документах, поданих ломбардом для внесення в Реєстр;

невідповідність ломбарду згідно з поданими документами вимогам цього Положення.

Розділ IV
Внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Реєстру

14. Ломбард може здійснювати діяльність з надання фінансових послуг через свої відокремлені підрозділи за умови внесення інформації про кожний з цих підрозділів до Реєстру.

15. У разі здійснення та/або планування здійснення діяльності через відокремлений підрозділ, що буде надавати фінансові послуги, ломбард зобов’язаний до початку діяльності цього відокремленого підрозділу повідомити Держфінпослуг та подати документи, визначені пунктом 18 цього Положення для внесення інформації про цей відокремлений підрозділ до Реєстру.

16. Кожен з відокремлених підрозділів ломбарду має відповідати вимогам підпунктів 8.3, 8.4 цього Положення.

17. Керівник відокремленого підрозділу ломбарду повинен відповідати вимогам підпунктів 8.8, 8.9цього Положення.

18. Для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру ломбард має подати до Держфінпослуг такі документи:

18.1. заяву про внесення інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи до Реєстру (додаток 6 Положення про Державний реєстр фінансових установ);

18.2. реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи (додаток 5 Положення про Державний реєстр фінансових установ) у паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється Держфінпослуг;

18.3. копію документа, що засвідчує рішення ломбарду про створення відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника ломбарду та печаткою ломбарду;

18.4. копію положення про відокремлений підрозділ, затвердженого в установленому порядку, сторінки якого мають бути прошиті та пронумеровані, завірену підписом керівника ломбарду та печаткою ломбарду;

18.5. засвідчену у встановленому законодавством порядку копію документа, що підтверджує право власності або оренди приміщення за місцезнаходженням відокремленого підрозділу ломбарду;

18.6. інформацію про наявність у відокремленого підрозділу ломбарду окремого приміщення для зберігання заставленого майна та необхідних засобів безпеки, зокрема, охоронної сигналізації та/або відповідної охорони, завірену підписом керівника ломбарду та печаткою ломбарду;

18.7. копії дипломів про освіту та витяг із трудової книжки керівника відокремленого підрозділу ломбарду (у разі сумісництва – копії наказів про призначення та звільнення з відповідної посади), а також відомості про наявність (відсутність) непогашеної судимості у керівника відокремленого підрозділу ломбарду, завірену підписом керівника ломбарду та печаткою ломбарду;

18.8. інформацію про наявність спеціального технічного обладнання, облікової та реєструючої системи (у тому числі обладнання для оцінки майна, програмного забезпечення, комп’ютерної техніки, комунікаційних засобів тощо), які використовується у відокремленому підрозділі ломбарду, завірену підписом керівника ломбарду та печаткою ломбарду.

18.9. Строк, що минув з моменту підписання всіх документів, що подаються ломбардом (крім копії документа, що засвідчує рішення ломбарду про створення відокремленого підрозділу, копії положення про відокремлений підрозділ, копії документа, що підтверджує право власності або оренди приміщення за місцезнаходженням відокремленого підрозділу ломбарду, копії дипломів про освіту керівника відокремленого підрозділу ломбарду), не повинен перевищувати тридцяти календарних днів.

19. Заява про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Реєстру залишається без розгляду, якщо:

19.1. Заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана.

19.2. Документи оформлені з порушенням вимог законодавства, у тому числі цього Положення.

19.3. Документи подані не в повному обсязі.

20. Підставами для прийняття рішення про відмову щодо внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Реєстру є:

20.1. Невідповідність документів відокремленого підрозділу, що додаються до заяви, вимогам законодавства.

20.2. Недостовірність інформації в документах, поданих ломбардом для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру.

20.3. Невідповідність відокремленого підрозділу згідно з поданими документами вимогам цього Положення.

21. У разі прийняття позитивного рішення Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати подання документів для включення відокремленого підрозділу ломбарду до Реєстру направляє ломбарду Довідку згідно з додатком.

22. У разі ліквідації відокремленого підрозділу ломбард зобов’язаний повідомити Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про його ліквідацію та подати для внесення інформації до Реєстру такі документи:

заяву довільної форми про виключення відокремленого підрозділу ломбарду з Реєстру, завірену підписом керівника ломбарду та печаткою ломбарду;

копію документа, що підтверджує рішення ломбарду про ліквідацію свого відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника ломбарду та печаткою ломбарду.

23. Протягом десяти робочих днів з дати подання відповідної заяви Держфінпослуг вносить інформацію про ліквідацію відокремленого підрозділу ломбарду до Реєстру.

Розділ V
Порядок подання ломбардом інформації у разі виникнення змін у документах, які подавалися для внесення інформації до Реєстру

24. Ломбард зобов’язаний протягом десяти робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у документах, поданих для внесення інформації про ломбард та/або його відокремлені підрозділи до Реєстру, надіслати до Держфінпослуг письмове повідомлення про ці зміни згідно з додатком 2 до цього Положення та надати відповідні реєстраційні картки (в паперовому та електронному вигляді) та документи, які підтверджують такі зміни та/або доповнення.
25. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва, визначених Положенням про Державний реєстр фінансових установ, ломбард зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін подати до Держфінпослуг:
– заяву згідно з додатком 7 до Положення про Державний реєстр фінансових установ;
– нову реєстраційну картку (в паперовому та електронному вигляді) згідно з додатком 3 до Положення про Державний реєстр фінансових установ;
– оригінал Свідоцтва;
– засвідчену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
– засвідчені у встановленому законодавством порядку копії установчих документів ломбарду (у разі внесення змін до цих документів).
26. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу ломбард має подати до Держфінпослуг протягом 10 робочих днів з моменту прийняття, згідно з установчими документами заявника, відповідного рішення такі документи:
1) реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи (згідно з додатком 5 до Положення про Державний реєстр фінансових установ) в паперовому та електронному вигляді у форматі, встановленому Держфінпослуг;
2) оригінал Довідки про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ;
3) копію документа, що засвідчує рішення ломбарду про зміну найменування відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника заявника та печаткою заявника.
27. У разі зміни місцезнаходження відокремленого підрозділу ломбард має подати до Держфінпослуг протягом 10 робочих днів з моменту прийняття, згідно з установчими документами заявника, відповідного рішення, документи, що передбачені підпунктами 1 та 2 пункту 26 цього Положення, а також:
1) копію документа, що засвідчує рішення ломбарду про зміну місцезнаходження відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника заявника та печаткою заявника;
2) засвідчену у встановленому законодавством порядку копію документа, що підтверджує право власності або оренди приміщення за місцезнаходженням відокремленого підрозділу ломбарду;
3) інформацію про наявність у відокремленого підрозділу ломбарду окремого приміщення для зберігання заставленого майна та необхідних засобів безпеки, зокрема охоронної сигналізації, та/або наявності відповідної охорони, завірену підписом керівника ломбарду та печаткою ломбарду.
28. Підставами для прийняття Держфінпослуг рішення щодо залишення без розгляду заяви про заміну Довідки або про відмову у заміні Довідки є підстави, зазначені у пунктах 19-20 цього Положення.
29. У випадку прийняття позитивного рішення Держфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження документів для заміни Довідки видає заявникові нову Довідку з урахуванням змін, зазначених заявником, та повертає подану для заміни Довідку з відміткою про її анулювання.
30. Ломбард зобов’язаний протягом десяти робочих днів письмово повідомити Держфінпослуг про отримання (переоформлення, анулювання) ломбардом згідно з законодавством ліцензій на провадження певного виду господарської діяльності.

Розділ VI
Порядок виключення ломбарду з Реєстру та анулювання Свідоцтва

24. Рішення про виключення ломбарду з Реєстру може бути прийняте Держфінпослуг за наявності підстав, визначених законодавством.

Розділ VII
Контроль за додержанням вимог цього Положення

25. Контроль за додержанням вимог цього Положення здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства України.