Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України оприлюднено ПРОЕКТ Положення Про критерії та фінансові нормативи діяльності фінансових установ

ПРОЕКТ
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
_______________________________________________________
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
2005 року м. Київ №______
Про затвердження Положення
про критерії та фінансові нормативи
діяльності фінансових установ
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпункту 11 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 292, та з метою забезпечення стабільності діяльності фінансових установ і захисту прав споживачів Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:
1. Затвердити Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності фінансових установ (додається).
2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Мосійчук Т.К.) та Юридичному департаменту (Чурсін О.В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Нормативно-правові акти Держфінпослуг з дня набрання чинності цим розпорядженням застосовуються в частині, що не суперечить цьому розпорядженню.
4. Директорам департаментів, відповідальних за розробку нормативно-правових актів, що містять питання, врегульовані цим розпорядженням, протягом трьох місяців подати на розгляд Комісії проекти актів про внесення змін до цих нормативно-правових актів.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії – директора департаменту нагляду за кредитними установами та на члена Комісії – директора департаменту нагляду за фінансовими компаніями.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол засідання Комісії
від __________ 2005 № ____
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
______________ № _____
Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності фінансових установ
Це Положення розроблене відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та підпункту 11 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 № 292.
1. Загальні положення
1.1. Цим Положенням встановлюються критерії та нормативи платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій та ліквідності для забезпечення стабільної діяльності фінансових установ, а також із метою запобігання можливим втратам капіталу через ризики, що притаманні діяльності фінансових установ.
1.2. Дія цього Положення поширюється на фінансові установи, інформація про які внесена до Державного реєстру фінансових установ (крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, адміністраторів недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок) та які мають право надавати фінансові послуги, що підлягають обов’язковому ліцензуванню згідно із законодавством України.
1.3. У цьому Положенні нижченаведені поняття вживаються в такому значенні:
активи, зважені на ризик – сумарні активи, зважені за ступенем ризику окремих статей балансу;
ліквідність – здатність фінансової установи забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов’язань фінансової установи, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів;
ліквідні активи – кошти в касі та на поточних рахунках фінансової установи, відкритих у банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові кошти;
платоспроможність – здатність фінансової установи своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов’язань;
субординований борг – це звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до договору не можуть бути вилучені з капіталу фінансової установи раніше п’яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення вимог усіх інших кредиторів.
Інші поняття, які вживаються у цьому Положенні, застосовуються в значенні згідно із законодавством України.
2. Вимоги до платоспроможності фінансової установи
2.1. Коефіцієнт платоспроможності визначається як співвідношення власного капіталу фінансової установи, за винятком частки інших фінансових установ у капіталі фінансової установи, крім статутного, до сумарних активів та позабалансових статей, зважених за ступенем ризику.
2.2. Для розрахунку коефіцієнта платоспроможності активи та позабалансові статті поділяються на групи за ступенем ризику та підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження.
2.3. Активи, поділені на групи за ступенем ризику:
I група – з коефіцієнтом зваження 0 відсотків:
грошові кошти готівкою та на рахунках у банках (крім депозитних);
державні цінні папери;
активи, забезпечені державними гарантіями;
II група – з коефіцієнтом зваження 20 відсотків:
грошові кошти на депозитних рахунках у банках;
активи, забезпечені гарантіями фінансових установ;
активи, які є правами вимоги до банків та небанківських фінансових установ зі строком погашення один рік або менше;
III група – з коефіцієнтом зваження 50 відсотків:
активи, повністю забезпечені іпотекою нерухомого майна, зареєстрованого відповідно до законодавства України та оціненого незалежним суб’єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, переоцінка якого здійснюється щорічно або додатково в разі, якщо ціни на ринку нерухомості знижуються більше ніж на 10 відсотків;
нарахований та не отриманий дохід;
залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів;
IV група – з коефіцієнтом зваження 100 відсотків:
активи, які є правами вимоги до банків та небанківських фінансових установ зі строком погашення понад один рік;
усі інші активи.
2.4. Позабалансові статті, поділені на групи за ступенем ризику:
I група – з коефіцієнтом зваження 0 відсотків:
контрактні зобов’язання, що виникають внаслідок активних операцій;
списані активи;
бланки строгого обліку;
непередбачені активи;
II група – з коефіцієнтом зваження 20 відсотків:
гарантії та забезпечення отримані;
IIІ група – з коефіцієнтом зваження 50 відсотків:
активи на відповідальному зберіганні;
IV група – з коефіцієнтом зваження 100 відсотків:
контрактні зобов’язання, що виникають внаслідок пасивних операцій;
гарантії та забезпечення видані;
непередбачені зобов’язання;
інші позабалансові статті.
2.5. Нормативне значення коефіцієнта платоспроможності не може бути меншим ніж 8 відсотків.
3. Нормативи ризиковості операцій
3.1. Ризиком стосовно однієї особи або групи пов’язаних осіб вважається сукупність вимог фінансової установи за позиками, кредитами, гарантіями, поруками, облігаціями, векселями та іншими позабалансовими вимогами за зобов’язаннями однієї особи або пов’язаних осіб.
3.1.1. Фінансова установа щоквартально звітує до Держфінпослуг про кожний великий ризик стосовно однієї особи або групи пов’язаних осіб, що становить або перевищує 10 відсотків власного капіталу.
3.1.2. Фінансова установа не може нести ризик стосовно однієї особи або групи пов’язаних осіб, що перевищує 25 відсотків власного капіталу.
3.1.3. Фінансова установа не може нести великі ризики стосовно однієї особи або групи пов’язаних осіб, що в сумі перевищують 8-кратний розмір власного капіталу.
3.2. Загальна вартість цінних паперів (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано відповідно до законодавства державою, органами місцевого самоврядування), що не пройшли лістинг на фондовій біржі або торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому порядку, обсяги торгів на яких становлять не менше 25 відсотків від загальних обсягів торгів на організаційно оформлених ринках цінних паперів України, векселів, похідних, не може перевищувати 25 відсотків власного капіталу фінансової установи.
3.3. Субординований борг, що враховується до капіталу фінансової установи, не повинен перевищувати 50 відсотків основного капіталу фінансової установи (статутного капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку або збитку) із щорічним зменшенням на 20 відсотків від його первинної вартості протягом 5 останніх років угоди.
3.4. Сума зобов’язань за борговими цінними паперами, крім забезпечених іпотекою, не повинна перевищувати розміру статутного капіталу.
3.5. Сума зобов’язань щодо виплат за власними облігаціями, векселями та іншими зобов’язаннями, що мають пріоритет над правом власників іпотечних цінних паперів, не може перевищувати 1 відсотка статутного капіталу.
4. Нормативи ліквідності фінансової установи
4.1. Норматив миттєвої ліквідності
4.1.1. Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення суми грошових коштів у касі та на поточних рахунках фінансової установи, відкритих у банках, до суми її зобов’язань із терміном погашення до одного року.
4.1.2. Показник нормативу миттєвої ліквідності повинен бути не менше ніж 20 відсотків.
4.2. Норматив поточної ліквідності
4.2.1. Норматив поточної ліквідності визначається як співвідношення ліквідних активів до суми поточних зобов’язань фінансової установи. Для розрахунку нормативу поточної ліквідності враховуються вимоги і зобов’язання фінансової установи з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно).
4.2.2. До ліквідних активів при розрахунку нормативу поточної ліквідності включаються:
грошові кошти готівкою;
грошові кошти на поточних рахунках у банках;
грошові кошти на депозитних рахунках у банках;
державні цінні папери.
4.2.3. До поточних зобов’язань належать:
кошти до запитання;
кредити, одержані від інших фінансових установ;
зобов’язання перед Державним бюджетом України;
боргові цінні папери, емітовані фінансовою установою;
субординований борг фінансової установи, до строку погашення якого залишилося не більше одного року;
зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій, порук;
зобов’язання з кредитування, що надані іншим фінансовим установам та клієнтам.
4.2.4. Показник нормативу поточної ліквідності повинен бути не менше ніж 35 відсотків.
4.3. Норматив короткострокової ліквідності
4.3.1. Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення ліквідних активів фінансової установи до її короткострокових зобов’язань із початковим строком погашення до одного року.
4.3.2. До ліквідних активів при розрахунку нормативу короткострокової ліквідності включаються:
грошові кошти готівкою;
грошові кошти на поточних рахунках у банках;
короткострокові депозити, розміщені в банках;
короткострокові кредити, надані іншим фінансовим установам та клієнтам.
4.3.3. До короткострокових зобов’язань включаються:
кошти до запитання;
зобов’язання перед Державним бюджетом України;
короткострокові кредити, одержані від інших фінансових установ;
короткострокові боргові цінні папери, емітовані фінансовою установою;
зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій, порук;
зобов’язання з кредитування, надані іншим фінансовим установам та клієнтам.
4.3.4. Показник нормативу короткострокової ліквідності повинен бути не менше ніж 20 відсотків.
5. Державний контроль
5.1. Державний контроль за дотриманням фінансовими установами вимог цього Положення здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства України.
5.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства та цього Положення застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.
6. Перехідні положення
Фінансові установи зобов’язані протягом року з моменту набрання чинності цим Положенням привести свою діяльність у відповідність до цього Положення.

Заступник Голови Комісії Т.Мосійчук