Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та річної звітності фінансової компанії….

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2005 р. N 5224

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік

З метою підвищення рівня прозорості, відкритості та забезпечення достовірності річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) постановила:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік (далі – Методичні рекомендації), що додаються.

2. Рекомендувати ломбардам та фінансовим компаніям дотримуватись цих Методичних рекомендацій при замовленні аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації.

4. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг узагальнювати інформацію департаменту нагляду за фінансовими компаніями щодо впровадження цих Методичних рекомендацій в практику при наданні ломбардами та фінансовими компаніями річної звітності.

Голова Комісії
В. Суслов

Протокол засідання Комісії
від 29 грудня 2005 р. N 191

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 29 грудня 2005 р. N 5224

Методичні рекомендації
щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та річної звітності фінансової компанії

Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та річної звітності фінансової компанії (далі – Рекомендації), розроблені відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську діяльність", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента від 04.04.2003 N 292, Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 N 122 (далі – МСА), а також інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з надання фінансових послуг та проведення аудиту.

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Рекомендації розроблені з метою підвищення рівня прозорості і відкритості річної фінансової звітності ломбарду та річної звітності фінансової компанії.

1.2. Об’єктом аудиту є річна фінансова звітність ломбарду, річна звітність фінансової компанії, що подаються до Держфінпослуг.

1.3. Річна фінансова звітність ломбарду та річна звітність фінансової компанії, що подаються до Держфінпослуг, мають бути перевірені аудитором з метою підтвердження її достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам до них.

1.4. Аудиторський висновок, що подається разом з відповідними звітами до Держфінпослуг, рекомендується складати згідно з вимогами чинного законодавства України, МСА та з урахуванням цих Рекомендацій.

Розділ 2. Рекомендації щодо змісту аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та річної звітності фінансової компанії

2.1. В аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду, річної звітності фінансової компанії рекомендується включати такі елементи:

2.1.1 Назва аудиторського висновку.

2.1.2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

а) прізвище, ім’я та по батькові (найменування);

б) номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги;

в) аудиторські фірми наводять для всіх аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці, а аудитори, що одноособово надають аудиторські послуги, стосовно себе особисто: номер, серію, дату видачі та термін дії сертифіката аудитора; номер, серію, дату видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ; телефон, поштову та електронну адресу.

2.1.3. Основні відомості про ломбард, фінансову компанію:

а) повна назва;

б) код за ЄДРПОУ;

в) місцезнаходження;

г) дата державної реєстрації;

ґ) дата внесення змін до установчих документів;

д) основні види діяльності відповідно до установчих документів;

е) чисельність працівників;

є) банківські реквізити;

ж) номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності;

з) наявність відокремлених підрозділів;

и) кількість акціонерів, істотна участь яких у капіталі становить не менше 5 відсотків (фізичні особи – прізвище, ім’я та по батькові, частка в статутному капіталі; юридичні особи – назва, організаційна форма, місцезнаходження, телефон (факс), частка в статутному капіталі).

2.1.4. Відомості про умови договору на проведення аудиту:

а) дата та номер договору;

б) період, яким охоплено проведення аудиту;

в) дата початку та дата закінчення аудиту.

2.1.5. Опис перевіреної фінансової інформації.

2.1.6. Положення про відповідальність управлінського персоналу ломбарду, фінансової компанії та відповідальність аудитора.

2.1.7. Параграф, що описує обсяг аудиторської перевірки (посилання на МСА, які застосовуються до аудиторських завдань спеціального призначення, а також на ці рекомендації; опис роботи, виконаної аудитором).

2.1.8. Параграф, що містить думку аудитора щодо достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, що складається з:

а) балансу;

б) звіту про фінансові результати;

в) звіту про рух грошових коштів;

г) звіту про власний капітал;

ґ) приміток до річної фінансової звітності.

2.1.9. У аудиторському висновку за наслідками проведення аудиту річної звітності фінансової компанії рекомендується включати параграф, що містить думку аудитора щодо відповідності показників розміру та структури власного капіталу вимогам, встановленим Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 N 152, із змінами та доповненнями.

2.1.10. Окремий параграф, що містить опис фактичного стану справ у ломбарді та фінансовій компанії та думку аудитора щодо відповідності чинному законодавству і встановленим нормативним вимогам та/або коректності визначення:

а) обраної облікової політики та методів її застосування;

б) специфіки бухгалтерського обліку ломбардів, фінансових компаній;

в) відповідності вимогам чинного законодавства порядку ведення бухгалтерського обліку коштів та майна, переданого в управління.

2.1.11. Дата надання аудиторського висновку.

2.1.12. Підпис аудитора.

Розділ 3. Рекомендації щодо порядку оформлення аудиторського висновку

У назві аудиторського висновку рекомендується відображати повну назву ломбарду або фінансової компанії та мету аудиту. Зброшурований (прошнурований) та засвідчений печаткою аудитора (аудиторської фірми) аудиторський висновок підписується аудитором. На зворотному боці останньої сторінки робиться засвідчений підписом керівника та печаткою аудиторської фірми (аудитора, що одноособово надає аудиторські послуги) надпис: "Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою (кількість) сторінок".

____________