Чекаємо разом впорядкування вимог Ліцензійних умов впровадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами…

20 грудня 2005 року листом №01-34 Асоціація звернулась до Держфінпослуг з проханням надати офіційне роз’яснення щодо отримання ліцензій з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбардами.

11 січня 2006 року Асоціація повторно звернулась до Держфінпослуг з тим же питанням та з наполяганням прискорити надання офіційного роз’яснення.

23 січня 2006 року ми отримали відповідь:
У Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України розглянуто лист <…>.
Дія Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених котів кредитними установами, затверджених <…> поширюється на всі небанківські кредитні установи, що надають фінансові кредити за рахунок залучених коштів.
Відповідно до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого <…>, до залучених коштів ломбарду віднесені банківські кредити та будь – які залучені кошти від юридичних осіб відповідно до законодавства України.
Щодо терміну приведення кредитними установами своєї діяльності у відповідність до вимог, встановлених Ліцензійними умовами, зазначаємо, що розпорядження Держфінпослуг на даний час не містить такої вимоги, але враховуючи, що на даний час Держфінпослуг оприлюднено проект змін та доповнень до деяких положень та розпоряджень Держфінпослуг, які врегулюють діяльність ломбардів, пропонуємо у найкоротші терміни подати пропозиції щодо внесення відповідних змін до Ліцензійних умов та розпорядження щодо їх затвердження.

24 січня 2006 року Асоціація направляє до Держфінпослуг лист наступного змісту:
Асоціація звертає увагу на необхідності внесення змін до деяких нормативно-правових актів Держфінпослуг, які регулюють діяльність ломбардів, та відповідно до статті 6 Закону України „Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності” наполягає на внесенні таких змін:

1. Розділ 9 „Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами”, затверджених Розпорядженням Держфінпослуг від 18.10.2005 N 4802 (далі – Ліцензійні умови), доповнити п. 9.3. наступного змісту: „Фінансові установи повинні привести свою діяльність у відповідність до цих Ліцензійних умов у термін до 31.12.2006 р.”.

2. У пункті 1.1 Ліцензійних умов, з метою приведення їх у відповідність до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами:
– абзац 2 викласти у такій редакції: „відокремлений підрозділ кредитної установи (далі – відокремлений підрозділ) – філія та відділення, що перебуває поза її місцезнаходженням та провадить діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів у єдиному замкнутому технологічному процесі з кредитною установою”;
– абзац 3 викласти у такій редакції: „залучені кошти – фінансові активи, прямо або опосередковано отримані на зворотній основі від будь-яких осіб;
можливості залучення коштів для кожного виду кредитних установ встановлюються та регулюються порядком надання фінансових послуг для кожного виду фінансових установ окремо”.

3. Виключити підпункт 2 пункту 2.1 Ліцензійних умов, який містить вимогу подання копій установчих документів засвідчених в установленому порядку, оскільки ломбарди та інші кредитні установи надають установчі документи до Держфінпослуг при внесенні інформації про них до Державного реєстру фінансових установ та відповідно до вимог Держфінпослуг подають інформацію про зміни до них у строк не більше ніж 10 робочих днів з дати внесення змін. Тобто ця норма приводить до подвійного надання документів до Держфінпослуг та відповідно подвійних витрат ломбарду на посвідчення копій установчих документів.

4. Асоціація наполягає на перегляді розміру плати за отримання ліцензії на провадження певних видів фінансових послуг і наголошує, що сплата ломбардом суми за отримання ліцензії у розмірі 30 000 грн. призведе до підвищення вартості послуги надання кредитів населенню, що негативно відобразиться на споживачах. Пропонуємо встановити плату сприйнятливу для учасників ринку – близько 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і внести відповідні зміни до Розпорядження Держфінпослуг „Про встановлення плати за видачу ліцензій” від 29.12.2003 №188 <…>

5. До Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.07.04 № 1515, у зв’язку із внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 25.11.05 № 4960 змінами до зазначеного положення, у випадку, якщо ломбард здійснює діяльність з надання кредитів за рахунок залучених коштів він не може провадити діяльність за рахунок власних коштів. Запровадження даної норми значно сповільнює розвиток ринку ломбардних послуг та відповідно розвиток фінансових установ.
Оскільки, відповідно до статті 19 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” метою державного регулювання ринків фінансових послуг, що здійснюється зокрема і Держфінпослуг, є створення сприятливих умов для розвитку і функціонування ринку фінансових послуг, ВАЛ наполягає на внесенні змін до пункту 2.2 зазначеного Положення, виклавши його в такій редакції: „2.2. Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок прямо або опосередковано залучених коштів має право здійснювати на підставі відповідної ліцензії лише кредитна установа, і така діяльність може суміщатись лише із наданням фінансових кредитів за рахунок власних коштів.”

6. Асоціація втрете звертається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з пропозицією, прийняту членами робочої групи, створеної відповідно Указу Президента, – внести зміни до Професійних вимог керівників та головних бухгалтерів фінансових установ (Розпорядженням Держфінпослуг від 13 липня 2004 року N 1590), а саме: виключити з положень Професійних вимог керівників відокремлених підрозділів.

І ще один Лист вже до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва направила Асоціація:
Всеукраїнська Асоціація ломбардів звертається до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва з проханням розглянути питання щодо можливих негативних наслідків, викликаних необхідністю виконання учасниками ринку фінансових послуг положень „Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами” затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 18 жовтня 2005 року N 4802 (надалі – Ліцензійні умови).
Згідно Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 29.12.2003 N 188 „Про встановлення плати за видачу ліцензій”, що є невід’ємною частиною Ліцензійних умов, плату за отримання ліцензії для провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (крім кредитних спілок) встановлено у розмірі 10000 грн. за рік. Приймаючи до уваги те, що ліцензія видається строком на три роки, плата за ліцензію, становитиме 30000 грн.
Враховуючи статистичні показники діяльності фінансових установ ломбардів – середній розмір кредитів (позик), що надаються ломбардами фізичним особам – становить 200,00 – 300,00 грн., а кредити, які залучаються ломбардами (переважно в банківських установах) для впровадження своєї діяльності, найчастіше складають від 10000 до 30000 грн.
Постає питання: чи доцільно суб`єкту підприємницької діяльності отримувати ліцензію, вартість якої перевищує обсяг залучених коштів? Чи не викликає незадоволення з боку населення підвищення вартості надання кредитів, яке стане наслідком сплати ломбарду коштів за отримання такої дорогої ліцензії?
На думку членів Асоціації виконання положень Ліцензійних умов з такою вартістю плати за отримання ліцензій призведуть до погіршення умов ломбардного кредитування для населення, умов ведення бізнесу, заважатимуть розвитку малого та середнього бізнесу, яким є ломбардна діяльність, є дискримінаційними та антиконкуренційними.
Разом з тим, вважаємо, що вимоги Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами порушують принципи державної регуляторної політики, наведені у статті 4 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, а саме:
„ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;
збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;”
Крім того, принципи
„передбачуваність – послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності” та
„прозорість та врахування громадської думки – відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності”
взагалі не знайшли свого відображення у Ліцензійних умовах.
Так, Ліцензійними умовами не передбачені норми щодо термінів приведення у відповідність своєї діяльності тими установами, які на момент набрання чинності Ліцензійних умов, вже надають кредити за рахунок залучених коштів.
На підставі вищевикладеного, Всеукраїнська Асоціація ломбардів звертається до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва з проханням розглянути питання щодо доцільності виконання учасниками ринку фінансових послуг положень „Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами” та розмірів встановленої плати за отримання Ліцензії.

ВІДПОВІДЕЙ ПОКИ ЩО НЕ ОТРИМАНО. Чекаємо разом.