Зміни до Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік…

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.10.2006 р. N 6337
Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік
З метою врахування пропозицій, наданих Аудиторською палатою України (лист N 2-314 від 22.03.2006), Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:
1. Внести зміни до Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 N 5224, виклавши їх в новій редакції (додається).
2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації та на офіційному сайті Держфінпослуг.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови Мосійчук Т. К.
Голова Комісії В. Альошин

Протокол засідання Комісіївід 19 жовтня 2006 р. N 267

ПОГОДЖЕНО рішенням Аудиторської палати України від 28 вересня 2006 р. N 166 ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Українивід 29 грудня 2005 р. N 5224(в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 жовтня 2006 р. N 6337)

Методичні рекомендації
щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік

Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік (далі – Рекомендації) розроблені відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську діяльність", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента від 04.04.2003 N 292, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, що прийняті в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішеннями Аудиторської палати України (далі – МСА), а також інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з надання фінансових послуг та проведення аудиту.
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Рекомендації розроблені з метою підвищення рівня прозорості і відкритості річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік.
1.2. Об’єктом аудиту є річна фінансова звітність ломбарду, звітність фінансової компанії за рік, що подаються до Держфінпослуг.
1.3. Річна фінансова звітність ломбарду, що подається до Держфінпослуг, має бути перевірена аудитором із метою висловлення ним незалежної думки про її достовірність у всіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішні положення суб’єкта господарювання) згідно з вимогами користувачів. Метою перевірки аудитором звітності фінансової компанії за рік, що подається до Держфінпослуг згідно з вимогами Порядку надання звітності фінансовими компаніями і юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.2004 р. N 27 (із змінами), є висловлення ним незалежної думки щодо достовірності, повноти звітності фінансової компанії за рік та відповідності показників і нормативів граничним величинам, установленим для фінансових компаній чинним законодавством.
1.4. Аудиторські висновки, що подаються разом із відповідними звітами до Держфінпослуг, складаються згідно з вимогами чинного законодавства України, МСА 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність" та МСА 3000 "Завдання з надання впевненості", а також з урахуванням цих Рекомендацій.
Розділ 2. Рекомендації щодо змісту аудиторського висновку
2.1. В аудиторські висновки за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду, звітності фінансової компанії за рік рекомендується включати такі елементи:
2.1.1. Назва аудиторського висновку.
2.1.2. Адресат відповідно до умов договору.
2.1.3. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):
а) прізвище, ім’я та по батькові (найменування);
б) номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги;
в) інформація про всіх аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: номер, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора; номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ; телефон, поштова та електронна адреса.
2.1.4. Основні відомості про ломбард, фінансову компанію:
а) повна назва;
б) код за ЄДРПОУ;
в) місцезнаходження;
г) дата державної реєстрації;
ґ) основні види діяльності відповідно до установчих документів;
д) чисельність працівників на звітну дату;
е) номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності;
є) кількість відокремлених підрозділів;
2.1.5. Відомості про умови договору на проведення аудиту:
а) дата та номер договору;
б) період, яким охоплено проведення аудиту;
в) дата початку та дата закінчення аудиту.
2.1.6. Опис перевіреної фінансової інформації.
2.1.7. Зазначення розподілу відповідальності управлінського персоналу ломбарду, фінансової компанії та відповідальності аудитора.
2.1.8. Параграф, що описує обсяг аудиторської перевірки (посилання на МСА, які застосовуються до аудиту, а також на ці Рекомендації; перелік процедур, що виконані аудитором).
2.1.9. Параграф, у якому висловлено думку аудитора з приводу того, чи фінансові звіти та примітки до звітів розкривають інформацію та відображають (або подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах) фінансовий стан ломбарду чи фінансовий стан фінансової компанії, а також результат діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів згідно із застосовуваною концептуальною основою фінансової звітності.
У разі наявності обставин, за яких аудиторський висновок може бути модифікований, до висновку включається параграф, який указує на такі обставини. Зазначений параграф може бути розміщений після параграфа, який містить думку аудитора (за наявності питань, що не впливають на думку аудитора) або перед таким параграфом (за наявності обставин, що впливають на думку аудитора).
2.1.10. До аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту звітності фінансової компанії за рік рекомендується включати параграф, що містить думку аудитора щодо відповідності показників розміру і структури власного капіталу та інших показників і нормативів вимогам, встановленим Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 N 152, із змінами та доповненнями.
2.1.11. Дата аудиторського висновку.
2.1.12. Підпис аудитора.
2.1.13. Адреса аудитора (фактичне місцезнаходження головного офісу).
Розділ 3. Рекомендації щодо порядку оформлення аудиторського висновку
У назві аудиторського висновку рекомендується відображати повну назву ломбарду або фінансової компанії та використовувати термін "незалежний аудитор".
Зброшурований (прошнурований) та засвідчений печаткою аудитора (аудиторської фірми) аудиторський висновок підписується аудитором. На зворотному боці останньої сторінки робиться засвідчений підписом керівника та печаткою аудиторської фірми (аудитора, що одноособово надає аудиторські послуги) надпис: "Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою (кількість) сторінок".
Директор Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг М. П. Русинський