Уважаемые члены ВАЛ! Вот теперь мы можем поздравить Вас с наступающим Новым годом и сообщить, что в Лицензионные условия ведения деятельности по выдаче финансовых кредитов за счет привлеченных средств кредитными учреждениями ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ….

Изменения гласят, что привлечение средств от кредитных учреждений (банков) не требует получения дополнительной лицензии:
«залучені кошти – кошти, прямо або опосередковано отримані на зворотній основі від фізичних осіб та/або юридичних осіб, крім коштів, отриманих від кредитних установ за кредитними договорами;»

Текст решения:

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 30 листопада 2006 року N 6472

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2006 р. за N 1331/13205

Відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.10.2005 N 4802, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.12.2005 за N 1459/11739 (додаються).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Русинський М. П.) та Юридичному департаменту (Чурсін О. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Члена Комісії – директора Департаменту нагляду за кредитними установами.

Голова Комісії В. Альошин
ПОГОДЖЕНО:
Заступник керівника СекретаріатуУрядового уповноваженого у справахЄвропейського суду з прав людини О. О. Гоцул
Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва А. Дашкевич
Голова Антимонопольногокомітету України О. Костусєв

Протокол засідання Комісіївід 30 листопада 2006 р. N 281

ЗАТВЕРДЖЕНОрозпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Українивід 30 листопада 2006 р. N 6472 Зареєстрованов Міністерстві юстиції України20 грудня 2006 р. за N 1331/13205

Зміни
до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами

1. У пункті 1.1 глави 1 поняття "залучені кошти" та "заявник" викласти в такій редакції:

"залучені кошти – кошти, прямо або опосередковано отримані на зворотній основі від фізичних осіб та/або юридичних осіб, крім коштів, отриманих від кредитних установ за кредитними договорами;

заявник – фінансова установа, яка внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр) і подає заяву для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів та яка має намір за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик (у тому числі здійснювати іпотечне кредитування) відповідно до закону".

2. Пункт 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.3. Кредитна установа може провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (у тому числі здійснювати іпотечне кредитування) тільки після отримання ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) відповідно до цих Ліцензійних умов. На підставі ліцензії, отриманої відповідно до цих Ліцензійних умов, кредитна установа має право надавати фінансові кредити за рахунок залучених коштів (у тому числі здійснювати іпотечне кредитування), здійснювати згідно з законодавством України обслуговування кредитів та рефінансування іпотечних кредиторів".

3. Главу 1 після пункту 1.5 доповнити новим пунктом 1.6:

"1.6. Власний капітал заявника повинен бути в розмірі, не меншому, ніж необхідний на момент подання заяви про внесення інформації про заявника до Реєстру".

У зв’язку з цим пункти 1.6 – 1.13 уважати відповідно пунктами 1.7 – 1.14.

4. Пункт 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.1. Для отримання ліцензії заявник особисто або через уповноважену ним особу звертається до Держфінпослуг із заявою про видачу ліцензії згідно з додатком 1.

До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

2) копії установчих документів, що регламентують створення та діяльність кредитної установи, або копія рішення про утворення (засновницького договору, статуту, положення) фінансової установи – юридичної особи публічного права, засвідчені в установленому порядку;

3) засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника внутрішні правила щодо надання фінансових кредитів (далі – Внутрішні правила), що відповідають вимогам законодавства України;

4) фінансова звітність, складена відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", 4 "Звіт про рух грошових коштів", 5 "Звіт про власний капітал", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, 397/3690, 398/3691, 399/3692, та наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302 "Про Примітки до річної фінансової звітності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125, за попередній календарний рік, достовірність та повнота якої підтверджена аудитором, унесеним до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, а також проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", за станом на кінець останнього дня кварталу, що передує поданню заяви (крім новостворених фінансових установ, які до моменту подання заяви не здійснювали господарської діяльності);

5) копії документів про повну вищу освіту керівника та головного бухгалтера заявника, а також копії документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером заявника підвищення кваліфікації відповідно до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554; витяги з трудових книжок керівника та головного бухгалтера заявника, засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника (для фінансових установ – юридичних осіб публічного права, на яких поширюється дія Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи – юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 07.07.2005 N 4300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2005 за N 796/11076, – копії дипломів про освіту та витяги з трудових книжок керівника та головного бухгалтера, завірені підписом керівника та печаткою фінансової установи – юридичної особи публічного права);

6) засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника відомості про наявність приміщень, засобів безпеки, спеціального технічного обладнання, програмного забезпечення, що відповідають вимогам, установленим у главі 3 цих Ліцензійних умов;

7) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди приміщення за місцезнаходженням заявника".

5. Главу 2 після пункту 2.1 доповнити новим пунктом 2.2:

"2.2. Внутрішні правила мають бути оформлені як один чи декілька окремих документів, відповідати вимогам законодавства України, у тому числі цим Ліцензійним умовам, та встановлювати:

умови та порядок залучення коштів;

умови і порядок надання фінансових кредитів та ідентифікації осіб, яким надаються кредити;

зразки договорів, затверджені відповідним органом управління заявника і засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника;

порядок ведення обліку договорів, який здійснюється шляхом ведення реєстру договорів в електронній формі (також додатково може застосовуватися паперова форма);

порядок моніторингу наданих кредитів, управління ризиками, притаманними здійсненню такої діяльності (кредитними, ліквідності, операційними тощо), та супроводження прострочених кредитів;

порядок створення та використання резервів для покриття ризиків;

порядок зберігання договорів, а також інших документів, пов’язаних з наданням фінансових кредитів;

порядок доступу до документів та іншої інформації, систему захисту інформації;

порядок внутрішнього контролю;

інші питання, пов’язані з наданням фінансових кредитів за рахунок залучених коштів".

У зв’язку з цим пункти 2.2 – 2.20 уважати відповідно пунктами 2.3 – 2.21.

6. Пункт 3.2 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.2. При провадженні діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ліцензіат зобов’язаний формувати капітал, резерви, фонди та визначати порядок покриття збитків відповідно до вимог, установлених законодавством України".

7. Пункт 3.6 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.6. Надання клієнтам фінансових кредитів має здійснюватися за місцезнаходженням ліцензіата або його відокремленого підрозділу на підставі договору, який має відповідати вимогам законодавства України".

8. Пункти 3.8 – 3.10 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.8. Власний капітал ліцензіата має підтримуватися у розмірі, не меншому, ніж необхідний на момент подання заяви про внесення інформації про ліцензіата до Реєстру, що підтверджується висновком аудитора, унесеного до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

3.9. Ліцензіат повинен вести облік усіх укладених договорів відповідно до Внутрішніх правил та зобов’язаний зберігати ці договори протягом п’яти років після виконання взаємних зобов’язань.

3.10. Ліцензіат зобов’язаний мати власне або орендоване приміщення з обмеженим доступом, необхідні засоби безпеки (охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону, сейфи для зберігання грошових коштів і документів, що унеможливлює їх викрадення або пошкодження), спеціальне технічне обладнання (комп’ютерну техніку, комунікаційні засоби, телефон, факс тощо), відповідне програмне забезпечення, необхідні для провадження діяльності з надання фінансових кредитів та забезпечення належного і своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України".

9. Пункт 3.14 глави 3 виключити. У зв’язку з цим пункт 3.15 уважати пунктом 3.14.

10. Додатки 1 – 5 до Ліцензійних умов після абзацу "ідентифікаційний код юридичної особи" доповнити двома абзацами:

"серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи,

дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи".

Директор Департаментудержавного регулювання тарозвитку ринків фінансових послуг М. Русинський