Держфінпослуг затвердила Зміни до Положення № 25 про здійснення фінмоніторингу фінансовими установами. У місячний термін привести свої внутрішні документи у відповідність. У програмі та правилах повинні бути відображені такі заходи…..

Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 10 травня 2007 року N 7288
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 травня 2007 р. за N 539/13806
Відповідно до статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та з метою упорядкування вимог до здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:
1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 N 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2003 за N 715/8036, що додаються.
2. Фінансовим установам, а також суб’єктам господарювання, які за своїм статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги, у місячний термін привести свої внутрішні документи у відповідність до цього розпорядження.
3. Юридичному департаменту забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити публікацію цього розпорядження в засобах масової інформації після державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови.

Голова Комісії В. Альошин
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету фінансового моніторингу України С. Г. Гуржій
В. о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К. Ващенко

Протокол засідання Комісії від 10 травня 2007 р. N 323

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 10 травня 2007 р. N 7288 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 травня 2007 р. за N 539/13806

Зміни
до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами

1. Абзац одинадцятий розділу 1 "Загальні положення" після слів "фінансові установи" доповнити словами "та їх відокремлені підрозділи".
2. Абзац третій пункту 2.1.2 після слова "обов’язків" доповнити словами в дужках "(відрядження, хвороба, відпустка тощо)".
3. У пункті 2.1.4 слова "Державний департамент фінансового моніторингу (далі – Держфінмоніторинг)" замінити словами "Державний комітет фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг України)".
4. Пункт 2.1.5 викласти в такій редакції:
"2.1.5. Установа зобов’язана повідомити Держфінмоніторинг України про призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов’язки) протягом трьох робочих днів з моменту його призначення, тимчасового призначення або звільнення.
На момент здійснення першої фінансової операції у новоствореній установі (відокремленому підрозділі) має бути призначено відповідального працівника.
Повідомлення про призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов’язки) подається у формі N 1-ФМ, визначеній наказом Держфінмоніторингу України від 13.05.2003 N 48, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за N 394/7715.".
5. Пункт 2.1.6 викласти в такій редакції:
"2.1.6. У разі наявності в установі відокремлених підрозділів за поданням керівника відокремленого підрозділу керівник установи призначає відповідального працівника установи у відокремленому підрозділі. Відповідальний працівник установи у відокремленому підрозділі підзвітний тільки керівникові установи. Установа зобов’язана повідомити Держфінмоніторинг України про призначення або звільнення відповідального працівника установи у відокремленому підрозділі (або особи, що тимчасово виконує його обов’язки) протягом трьох робочих днів з моменту його призначення, тимчасового призначення або звільнення.
У разі недоцільності введення окремої посади відповідальним працівником установи у відокремленому підрозділі може призначатися керівник або інша посадова особа відокремленого підрозділу установи.".
6. Абзац другий пункту 2.2.3 викласти в такій редакції:
"Не може бути призначена відповідальним працівником особа:
яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законодавством порядку;
з якою в установи відсутні трудові відносини.".
7. Пункт 2.4.2 після слів "працівники установи" доповнити словами "що беруть участь у здійсненні або в забезпеченні здійснення фінансової операції".
8. У пункті 2.4.3 слово "Усі" виключити.
9. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:
"3.3. Для забезпечення виконання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму установи зобов’язані розробляти і реалізовувати програми здійснення фінансового моніторингу, що затверджуються керівником установи за поданням відповідального працівника.
Програма розробляється відповідно до законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Програма є внутрішнім документом установи, який містить план запровадження комплексу заходів з організації проведення в установі фінансового моніторингу з урахуванням специфіки діяльності установи, у тому числі того, що здійснюється її відокремленими підрозділами, та план проведення перевірок виконання зазначених заходів.
У програмі повинні бути відображені такі заходи:
розробка та постійний перегляд критеріїв оцінки ризику проведення клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
ознайомлення працівників установи із законодавством України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
ознайомлення працівників установи з порядком підготовки та подання відповідальному працівнику інформації, необхідної для прийняття рішення про інформування Держфінмоніторингу України та правоохоронних органів;
ознайомлення працівників установи з порядком збору та зберігання документів, які стосуються фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
ознайомлення працівників установи з вимогами щодо забезпечення конфіденційності інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу та можуть бути пов’язані, мати відношення або призначатися для фінансування тероризму;
ознайомлення працівників установи з внутрішніми документами установи з питань фінансового моніторингу;
ознайомлення працівників установи з типологіями відмивання грошей через установи, розробленими компетентними органами, у тому числі іноземними, які працюють у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
ознайомлення працівників установи з порядком проведення ідентифікації клієнтів установи;
організація та проведення для працівників установи навчальних занять, тренінгів тощо;
інформування керівника установи про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
постійне оновлення внутрішніх документів, які стосуються проведення фінансового моніторингу в установі.
Вищенаведений перелік заходів не є вичерпним. Установа відповідно до специфіки здійснюваних видів діяльності може розширювати наведений перелік.
Строк, на який складається програма, визначається установою, виходячи з її реальних потреб. Протягом строку дії програми до неї можуть уноситися зміни.".
10. Пункт 3.4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Установа зобов’язана розробити та затвердити правила і програму здійснення фінансового моніторингу протягом трьох робочих днів з дати призначення відповідального працівника, але в будь-якому разі не пізніше моменту здійснення першої фінансової операції.".
11. Пункт 3.5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Правила повинні передбачати інформування установою Держфінпослуг у разі неможливості виконання його філіями та іншими відокремленими підрозділами, які перебувають за кордоном, заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму із зазначенням причин неможливості їх виконання.".
12. Пункт 3.7 доповнити новим абзацом такого змісту:
"опис заходів, спрямованих на запобігання можливому використанню новітніх технологій у схемах легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".
13. Розділ 4 викласти в такій редакції:
"4. Виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та надання інформації про них
4.1. Перед здійсненням фінансової операції або не пізніше наступного робочого дня після її здійснення працівник установи, що забезпечує здійснення фінансової операції або є відповідальним за проведення фінансового моніторингу, з’ясовує можливість віднесення її до такої, що відповідно до Закону підлягає фінансовому моніторингу, та в разі виявлення такої фінансової операції того самого дня проводить її реєстрацію.
Зазначені обов’язки встановлюються установою у відповідних посадових інструкціях працівників, що забезпечують проведення фінансових операцій.
4.2. Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, мати відношення або призначатися для фінансування тероризму, та подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснюються установою (відокремленим підрозділом) відповідно до Закону та в порядку, передбаченому актами Кабінету Міністрів України та Держфінмоніторингу України.
4.3. Щодо фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу, установа має забезпечити:
а) реєстрацію цієї операції в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України та Держфінмоніторингом України;
б) ужиття заходів, спрямованих на з’ясування суті та мети операції клієнта, у тому числі шляхом витребування додаткових документів і відомостей, що стосуються цієї операції;
в) ужиття в межах законодавства України інших заходів з метою належного виконання вимог законів України з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
г) надання за наявності відповідних ознак Держфінмоніторингу України інформації про цю фінансову операцію та про осіб, які брали (беруть) участь в її проведенні.
Відповідальний працівник установи (відокремленого підрозділу) самостійно приймає рішення щодо інформування Держфінмоніторингу України про операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.
4.4. Реєстрація фінансових операцій та їх подання до Держфінмоніторингу України здійснюється у порядку, визначеному законодавством України, щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
4.5. Установа самостійно розробляє критерії оцінки ризику проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – критерії).
Орієнтовний перелік критеріїв наведений у додатку до наказу Держфінмоніторингу України від 24.04.2003 N 40 "Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29.04.2003 за N 337/7658.
Додатковими критеріями для установ також можуть бути:
невідповідність контрагентів, які є страховиками та перестраховиками-нерезидентами, вимогам, що встановлюються Держфінпослуг до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів;
настання страхового випадку в короткий строк після укладення договору страхування;
учасником фінансової операції є фінансова установа, зареєстрована в країні (на території), про яку відомо, що в даній країні (на даній територій) не здійснюється нагляду за фінансовими установами.".
14. Пункт 5.1 розділу 5 викласти в такій редакції:
"5.1. Для забезпечення належної реалізації обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу, передбачених Законом, установа зобов’язана проводити ідентифікацію осіб, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, відкривають рахунки, або за наявності підстав уважати, що інформація щодо ідентифікації особи потребує уточнення.
Якщо особа діє як представник іншої особи або в суб’єкта виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені, або вигодоодержувачем є інша особа, суб’єкт зобов’язаний ідентифікувати також:
осіб, від імені або за дорученням яких здійснюється фінансова операція;
осіб, які є вигодоодержувачами.
Установи, які відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" мають правовий статус фінансових установ, зобов’язані проводити ідентифікацію осіб, які укладають договори про надання фінансових послуг, та фізичних осіб, які є власниками юридичної особи клієнта, мають прямий або опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від діяльності цієї юридичної особи. У разі, якщо юридична особа є господарським товариством, фінансова установа зобов’язана ідентифікувати фізичних осіб, які мають істотну участь у цій юридичній особі.
Установі забороняється вступати в договірні відносини з клієнтами – юридичними чи фізичними особами, якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені.".
15. Пункт 5.5 доповнити новими абзацами такого змісту:
"характеру діяльності;
меті та підставам проведення операції;
оцінці розміру та джерел існуючих та очікуваних надходжень;
опису джерел походження і способів переказу (внесення) грошей, що використовуються в операціях".

Перший заступник Голови Комісії А. Литвин

Дата набрання чинності:
2007.06.04