Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва на <...> запит від 12.02.2007 р. без номера опрацював, в межах компетенції, матеріали запиту та повідомляє таке ЛИСТ від 18.03.2007 р. N 1918 (Витяг) Про структурні підрозділи та в

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ (Витяг)
від 18.03.2007 р. N 1918
Про корпоративні права засновника, структурні підрозділи та відокремлені підрозділи юридичної особи
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва на <…> запит від 12.02.2007 р. без номера опрацював, в межах компетенції, матеріали запиту та повідомляє таке.
2. Стосовно структурних підрозділів та відокремлених підрозділів юридичної особи
Поняття юридичної особи встановлено статтею 80 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), згідно з яким юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
Статтею 55 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) встановлено поняття суб’єктів господарювання. До переліку суб’єктів господарювання, згідно із цією статтею, віднесені, зокрема, господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку. Також, відповідно до цієї ж статті, ці суб’єкти господарювання мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.
Статтею 64 ГКУ встановлено, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
Цією ж статтею визначено організаційну структуру підприємства, відповідно до якої підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).
Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.
Одночасно цією статтею встановлено, що підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.
Статтею 95 ЦКУ встановлено визначення філії та представництва, згідно з якими філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.
Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.
Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.
Крім того, статтею 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (далі – Закон про реєстрацію) встановлено визначення термінів та їх значення, в яких ці терміни вживаються у цьому Законі. Так, відокремлений підрозділ юридичної особи – це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
Крім того, відповідно до статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у підпункті 2.1.1 цього пункту, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади, – є платниками податку.
Звертаємо увагу на те, що в переліку платників податків відсутні структурні підрозділи юридичної особи.
На підставі наведеного вище вважаємо, що є очевидним те, що між визначеннями "структурний підрозділ" та "відокремлений підрозділ" є суттєва різниця.
Тобто структурним підрозділом підприємства є така його ланка, яка має чітко визначені функції у виробничому процесі, відмінні від функцій інших ланок, і в силу цього входить у ціле як організаційно відокремлена від інших підрозділів частина підприємства. Тобто структурний підрозділ не є відокремленим ні організаційно, ні територіально від підприємства, оскільки керівник такого підрозділу призначається на посаду та діє відповідно до штатного розпису підприємства, а не на підставі довіреності від імені юридичної особи, як це передбачається чинним законодавством для відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо). Іншою суттєвою відмінністю є те, що відокремлений підрозділ юридичної особи розташовується поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій та є платником податку на прибуток.
Стосовно порядку державної реєстрації представництв повідомляємо, що, відповідно до статті 58 ГКУ, відкриття суб’єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації.
Однак відповідно до частини п’ятої статті 95 ЦКУ відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.
Статтею 17 Закону про реєстрацію також встановлено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) містяться відомості щодо юридичної особи, зокрема, про відокремлені підрозділи юридичної особи (а не про структурні підрозділи).
Статтею 28 цього ж Закону визначено, що відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру. Цією ж статтею встановлено порядок подання державному реєстратору відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи для включення їх до Єдиного державного реєстру.
Так, відповідно до частини третьої зазначеної статті, виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа зобов’язані подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи заповнену реєстраційну картку про створення відокремленого підрозділу та рішення органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу або повідомлення встановленого зразка про закриття відокремленого підрозділу.

В. о. Голови К. Ващенко

Надруковано:
"Галицькі контракти – Дебет-Кредит",
N 24, 11 червня 2007 р.