ВНИМАНИЕ ЧЛЕНОВ ВАЛ! С целью урегулировать вопросы, касающиеся предоставления ломбардами кредитов за счет привлеченных средств….

Предложено разработать и утвердить отдельным нормативным актом Лицензионные условия ведения деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств ломбардами.

На сегодняшний день несколькими нормативно – правовыми актами Госфинуслуг регулируются вопросы, касающиеся получения Лицензии на право предоставлять кредиты за счет привлеченных средств.

При этом есть некоторая несогласованность и, например, «потеряна» возможность привлекать средства от своих же учредителей (сегодня это возможно исключительно путем увеличения уставного капитала).

Именно этим и вызвано предложение – выделить в отдельный нормативно – правовой акт Лицензионные условия для ломбардов.

Ниже размещен предложенный Госфинуслуг проект с которым мы предлагаем Вам ознакомиться и ДАТЬ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Сразу отметим, что проектом изменений в Положение 3981 предусмотрено, что кредиты, взятые у банков не требуют получения Лицензии. Что же касается кредитов, привлеченных от других юридических лиц или от учредителей, то в таком случаи Лицензия необходима, НО, напоминаем, с большим трудом, но Ассоциация отстояла и стоимость такой лицензии (прописано отдельным нормативным актом «Размер платы за Лицензию…») равна не 30 000 грн., а 400 грн. в год.

Ваши предложения ждем в письменном виде электронной почтой или факсом.

ТЕКСТ ПРОЕКТА Лицензионных условий:

Ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбардами

Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292.

1. Загальні положення

1.1. У цих Ліцензійних умовах нижченаведені поняття вживаються в такому значенні:
заявник – ломбард, який внесено до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр) і подає заяву для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;

ліцензіат – ломбард, який одержав ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;

ліцензування – видача, переоформлення, тимчасове зупинення та анулювання ліцензій, видача дублікатів та копій ліцензії, ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов;

ліцензія – документ установленого зразка, який засвідчує право ліцензіата провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів протягом визначеного строку за умови виконання ним цих Ліцензійних умов.

Інші поняття вживаються у цих Ліцензійних умовах відповідно до законодавства України.

1.2. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов’язкові для виконання ломбардами, як на момент отримання ліцензії, так і протягом усього строку її дії.

1.3. Ломбард може провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів тільки після отримання ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) відповідно до цих Ліцензійних умов.

1.4. Заявник на момент подання заяви про отримання ліцензії повинен бути створеним та зареєстрованим у встановленому законодавством порядку, унесеним як фінансова установа до Реєстру та отримати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.

1.5. Заявник може отримати ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів у разі відсутності не виконаних ним рішень Держфінпослуг щодо застосування заходів впливу.

1.6. На моменти подання заяви власний капітал ломбарду має бути в розмірі, не меншому, ніж необхідний на момент подання заяви про внесення інформації про ломбарди до Реєстру.

1.7. За видачу, переоформлення, видачу дубліката ліцензії ломбарду на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів справляється плата, розмір якої встановлюється законодавством України.

1.8. Відокремлені підрозділи ломбарду мають право провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів на підставі копії ліцензії кредитної установи на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів та за умови дотримання цих Ліцензійних умов.

1.9. Строк дії ліцензії – п’ять років. Ліцензія чинна до: закінчення строку її дії, тимчасового зупинення, визнання ліцензії недійсною або її анулювання. У разі повторної видачі ліцензії, якщо до ліцензіата чи його відокремленого підрозділу протягом строку дії попередньої ліцензії не застосовувались заходи впливу, ліцензія може бути видана строком на 10 років.

1.10. Після отримання ліцензії відповідно до цих Ліцензійних умов ліцензіат має право здійснювати діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів на всій території України. Ліцензіат повинен розмістити отриману ліцензію в доступному для огляду місці за своїм місцезнаходженням.

1.11. Провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів без отримання ліцензії, після закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії недійсною, її тимчасового зупинення або анулювання не допускається.

1.12. Якщо ліцензіат має намір провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів після закінчення строку дії ліцензії, він зобов’язаний не пізніше тридцяти календарних днів до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії подати до Держфінпослуг заяву про видачу нової ліцензії та документи, що додаються до неї відповідно до цих Ліцензійних умов. Нова ліцензія набирає чинності не раніше дня, наступного після календарної дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії.

1.13. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії або видачі дубліката ліцензії ліцензіат зобов’язаний виконати дії відповідно до цих Ліцензійних умов.

1.14. Ліцензія (копія ліцензії), видана Держфінпослуг ліцензіату, не підлягає передачі для використання третім особам.

2. Документи, які подаються для отримання ліцензії, порядок їх подання та розгляду

2.1. Для отримання ліцензії заявник особисто або через уповноважену ним особу звертається до Держфінпослуг із заявою про видачу ліцензії згідно з додатком 1.

До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

2) копію засновницького договору та усіх змін та доповнень до нього (у разі якщо до моменту подання заяви ломбард не надав копії засновницьких договорів та/або змін до них до Держфінпослуг);

3) засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника копії внутрішніх правил щодо надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (далі – Внутрішні правила), що відповідають вимогам законодавства України;

4) фінансову звітність заявника, складену відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", 4 "Звіт про рух грошових коштів", 5 "Звіт про власний капітал", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, 397/3690, 398/3691, 399/3692, та наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302 "Про Примітки до річної фінансової звітності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125, за попередній календарний рік, достовірність та повнота якої підтверджена аудитором, унесеним до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, а також проміжну фінансову звітність, складену відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", за станом на кінець останнього дня кварталу, що передує поданню заяви (крім новостворених фінансових установ, які до моменту подання заяви не здійснювали господарської діяльності);

5) копії документів про повну вищу освіту керівника та головного бухгалтера заявника, а також копії документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером заявника підвищення кваліфікації відповідно до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554;
6) засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника відомості про наявність приміщень, засобів безпеки, спеціального технічного обладнання, програмного забезпечення, що відповідають вимогам, установленим у главі 3 цих Ліцензійних умов;

7) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди приміщення за місцезнаходженням заявника.

(пункт 2.1 глави 2 у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472)

2.2. Внутрішні правила мають бути оформлені як один чи декілька окремих документів, відповідати вимогам законодавства України, у тому числі цим Ліцензійним умовам, та встановлювати:

умови та порядок залучення коштів;

умови і порядок надання фінансових кредитів та ідентифікації осіб, яким надаються кредити;

зразки договорів, затверджені відповідним органом управління заявника і засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника;

порядок ведення обліку договорів, який здійснюється шляхом ведення реєстру договорів в електронній формі (також додатково може застосовуватися паперова форма);

порядок моніторингу наданих кредитів, управління ризиками, притаманними здійсненню такої діяльності (кредитними, ліквідності, операційними тощо), та супроводження прострочених кредитів;

порядок створення та використання резервів для покриття ризиків;

порядок зберігання договорів, а також інших документів, пов’язаних з наданням фінансових кредитів;

порядок доступу до документів та іншої інформації, систему захисту інформації;

порядок внутрішнього контролю;

інші питання, пов’язані з наданням фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.2 згідно з розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 30.11.2006 р. N 6472,
у зв’язку з цим пункти 2.2 – 2.20 уважати відповідно пунктами 2.3 – 2.21)

2.3. У разі наявності в заявника відокремлених підрозділів, які внесені до Реєстру та мають намір провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначаються їх перелік та місцезнаходження.

2.4. Заява про видачу ліцензії та документи, що подаються до Держфінпослуг відповідно до цих Ліцензійних умов, повинні бути викладені державною мовою.

2.5. Усі документи, що подаються для отримання ліцензії, належать до категорії документів довгострокового зберігання. Документи мають подаватися в паперовій формі у швидкозшивачі, за внутрішнім описом та з пронумерованими аркушами.

2.6. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї відповідно до цих Ліцензійних умов, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Держфінпослуг та підписом відповідальної особи Держфінпослуг.

2.7. Документи на двох і більше сторінках мають бути з пронумерованими сторінками, прошиті, засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника.

2.8. Заявник несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, наведеної у заяві та документах, поданих для отримання ліцензії, згідно із законодавством України.

2.9. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана;

2) відсутній хоча б один з документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії;

3) документи оформлені з порушенням цих Ліцензійних умов.

2.10. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду в строки, передбачені для видачі ліцензії. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, установленому для видачі ліцензії.

2.11. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

2) невідповідність заявника згідно з поданими документами цим Ліцензійним умовам.

2.12. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, він може подати до Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

2.13. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника цим Ліцензійним умовам заявник може подати до Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

2.14. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене до суду.

2.15. Держфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі в строк не пізніше ніж тридцять календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.

2.16. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

2.17. У разі прийняття рішення про видачу ліцензії Держфінпослуг оформляє ліцензію та копії протягом п’яти робочих днів з дати надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

2.18. Відповідальна особа Держфінпослуг робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують унесення заявником плати за видачу ліцензії на копії опису, яку було видано заявнику при прийнятті заяви про видачу ліцензії.

2.19. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до Держфінпослуг для отримання оформленої ліцензії, Держфінпослуг має право скасувати рішення про видачу ліцензії або визнати таку ліцензію недійсною.

2.20. У разі наявності відокремлених підрозділів Держфінпослуг видає копії ліцензії, засвідчені печаткою Держфінпослуг, із зазначенням на копії ліцензії назви відокремленого підрозділу, для якого вона видана.

2.21. Після видачі заявнику ліцензії Держфінпослуг уносить відповідну інформацію до Реєстру протягом трьох робочих днів з дати видачі ліцензії.

3. Умови, яким повинен відповідати ліцензіат при провадженні діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

3.1. Ліцензіат при провадженні зазначеної в ліцензії діяльності повинен відповідати Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", нормативно-правовим актам Держфінпослуг, установчим документам (рішенню про утворення, засновницькому договору, статуту, положенню), відповідно до яких кредитну установу створено, керуватися внутрішніми положеннями та правилами, а також іншими документами, що регламентують його діяльність.

3.2. При провадженні діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ліцензіат зобов’язаний формувати капітал, резерви, фонди та визначати порядок покриття збитків відповідно до вимог, установлених законодавством України.

(пункт 3.2 глави 3 у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472)

3.3. Ліцензіат зобов’язаний дотримуватися критеріїв щодо ліквідності, капіталу, платоспроможності, якості активів та ризиковості операцій відповідно до законодавства України.

3.4. Ліцензіат повинен бути забезпечений комп’ютерною технікою для ведення обліку та комунікаційними засобами (телефон, факс), а також використовувати програмне забезпечення відповідно до вимог законодавства України.

3.5. Ліцензіат при провадженні діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів повинен дотримуватися вимог законодавства України в частині ведення бухгалтерського обліку та звітності. Облікова і реєструюча система ліцензіата повинні відповідати вимогам, установленим законодавством України.

3.6. Надання клієнтам фінансових кредитів має здійснюватися за місцезнаходженням ліцензіата або його відокремленого підрозділу на підставі договору, який має відповідати вимогам законодавства України.

(пункт 3.6 глави 3 у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472)

3.7. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити розкриття інформації, формування та подання звітності щодо здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів відповідно до законодавства України.

3.8. Власний капітал ліцензіата має підтримуватися у розмірі, не меншому, ніж необхідний на момент подання заяви про внесення інформації про ліцензіата до Реєстру, що підтверджується висновком аудитора, унесеного до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

(пункт 3.8 глави 3 у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472)

3.9. Ліцензіат повинен вести облік усіх укладених договорів відповідно до Внутрішніх правил та зобов’язаний зберігати ці договори протягом п’яти років після виконання взаємних зобов’язань.

(пункт 3.9 глави 3 у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472)

3.10. Ліцензіат зобов’язаний мати власне або орендоване приміщення з обмеженим доступом, необхідні засоби безпеки (охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону, сейфи для зберігання грошових коштів і документів, що унеможливлює їх викрадення або пошкодження), спеціальне технічне обладнання (комп’ютерну техніку, комунікаційні засоби, телефон, факс тощо), відповідне програмне забезпечення, необхідні для провадження діяльності з надання фінансових кредитів та забезпечення належного і своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України.

(пункт 3.10 глави 3 у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472)

3.11. Керівник та головний бухгалтер ліцензіата повинні відповідати професійним вимогам, установленим Держфінпослуг.

Вимоги цього підпункту не поширюються на керівників та головних бухгалтерів ліцензіата, інформація про якого внесена до Реєстру згідно з Положенням про порядок унесення інформації про фінансові установи – юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 7 липня 2005 року N 4300, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 липня 2005 року за N 796/11076.

3.12. Ліцензіат повинен надавати до Держфінпослуг інформацію про зміни та доповнення до установчих документів, зареєстрованих у встановленому порядку, протягом десяти робочих днів після реєстрації таких змін.

3.13. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти Держфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до Держфінпослуг відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами, які підтверджують зазначені зміни, або засвідченими в установленому порядку копіями таких документів.

3.14. Пункт 3.14 глави 3 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472,
у зв’язку з цим пункт 3.15 уважати пунктом 3.14)

3.14. Ліцензіату забороняється поширення у будь-якій формі реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості про його діяльність.

4. Вимоги до провадження діяльності відокремленими підрозділами ліцензіата

4.1. Ліцензіат має право здійснювати діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів через свої відокремлені підрозділи на підставі отриманої ним ліцензії за умови виконання таких вимог:

1) унесення інформації про такі відокремлені підрозділи до Реєстру;

2) передбачення повноважень щодо здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів у внутрішньому положенні про відповідний відокремлений підрозділ кредитної установи;

3) дотримання відокремленим підрозділом цих Ліцензійних умов;

4) наявності копії ліцензії, засвідченої печаткою Держфінпослуг, із зазначенням на копії ліцензії назви відокремленого підрозділу, для якого вона видана.

4.2. Ліцензіат до початку провадження діяльності через новостворені відокремлені підрозділи зобов’язаний подати до Держфінпослуг заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії (додаток 2).

4.3. Для кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, який провадитиме свою діяльність на підставі отриманої ліцензії, Держфінпослуг видає засвідчені нею копії ліцензії із зазначенням на копії ліцензії назви відокремленого підрозділу, якому вона видана.

4.4. У разі ліквідації відокремленого підрозділу, який провадив діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів згідно з отриманою ліцензією, або в разі припинення провадження відокремленим підрозділом такої діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов’язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такого відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності таким відокремленим підрозділом подати до Держфінпослуг відповідне повідомлення в письмовій формі. Держфінпослуг уносить відповідні зміни до Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення.

5. Тимчасове зупинення дії ліцензії

5.1. Підставами для тимчасового зупинення дії ліцензії можуть бути:

1) невиконання ліцензіатом цих Ліцензійних умов;

2) початок відповідно до законодавства процедури ліквідації ліцензіата;

3) повторне порушення ліцензіатом протягом року цих Ліцензійних умов, за яке було застосовано відповідні заходи впливу;

4) неусунення порушень, що стали підставою для попереднього застосування заходів впливу;

5) застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління кредитною установою, призначення тимчасової адміністрації, затвердження плану відновлення фінансової стабільності кредитної установи.

5.2. Дія тимчасово зупиненої ліцензії може бути поновлена за рішенням Держфінпослуг у разі усунення порушень, що були підставою для її тимчасового зупинення.

5.3. Строк тимчасового зупинення дії ліцензії обмежений строком дії ліцензії.

Якщо строк дії ліцензії, дія якої була тимчасово зупинена, закінчився, нова ліцензія може бути видана не раніше дати усунення порушення, що стало підставою для тимчасового зупинення попередньо виданої ліцензії.

6. Переоформлення ліцензії

6.1. Підставами для переоформлення ліцензії є:

1) зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи);

2) зміна місцезнаходження юридичної особи.

6.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів після реєстрації в установленому порядку таких змін подати до Держфінпослуг заяву про переоформлення ліцензії згідно з додатком 3.

6.3. До заяви про переоформлення ліцензії повинні додаватися такі документи:

а) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, що містить відповідні зміни, засвідчена нотаріально або органом, що видав таке свідоцтво;

б) нотаріально засвідчені копії змін до установчих документів кредитної установи або змін до рішення про утворення (засновницького договору, статуту, положення) фінансової установи – юридичної особи публічного права щодо зміни найменування та (або) місцезнаходження, зареєстрованих у встановленому порядку;

в) копія платіжного документа про внесення плати за переоформлення ліцензії;

г) оригінал ліцензії.

6.4. Держфінпослуг приймає рішення про переоформлення ліцензії протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та всіх необхідних документів, що додаються до заяви. Не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про переоформлення ліцензії Держфінпослуг оформлює ліцензію на новому бланку.

6.5. У разі переоформлення ліцензії Держфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з унесенням відповідної інформації до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

6.6. Повідомлення про прийняття рішення про переоформлення ліцензії надсилається (видається) ліцензіату протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

6.7. Строк дії переоформленої ліцензії повинен відповідати строку дії, зазначеному в ліцензії, що переоформляється.

7. Видача дубліката ліцензії

7.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є:

а) втрата ліцензії;

б) пошкодження ліцензії.

7.2. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат подає до Держфінпослуг такі документи:

а) заяву про видачу дубліката ліцензії за встановленою формою (додаток 4);

б) примірник оголошення в друкованих засобах масової інформації про втрату ліцензії (у разі втрати ліцензії);

в) оригінал ліцензії (у разі пошкодження);

г) копію платіжного документа про внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

7.3. Держфінпослуг приймає рішення про видачу дубліката ліцензії протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та всіх необхідних документів. Не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про видачу дубліката Держфінпослуг оформлює ліцензіату дублікат ліцензії.

7.4. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої Держфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідної інформації до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

7.5. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії ліцензії, що втрачена або пошкоджена.

7.6. Повідомлення про прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії надсилається (видається) ліцензіату протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

8. Анулювання ліцензії

8.1. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути:

1) звернення ліцензіата із заявою про анулювання ліцензії;

2) рішення про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії;

4) порушення законодавства України у сфері надання фінансових послуг, зокрема цих Ліцензійних умов;

5) ліквідація чи реорганізація ліцензіата відповідно до законодавства України;

6) неусунення протягом строку, визначеного рішенням Держфінпослуг, порушень цих Ліцензійних умов, що стали підставою для тимчасового зупинення дії ліцензії.

8.2. У разі прийняття рішення ліцензіатом про анулювання ліцензії до Держфінпослуг подається відповідна заява згідно з додатком 5.

До заяви про анулювання повинні додаватися такі документи:

1) копія рішення ліцензіата про звернення до Держфінпослуг із заявою про анулювання ліцензії відповідно до законодавства, нотаріально засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата;

2) довідка про виконання всіх договірних зобов’язань про надання фінансових послуг, підписана керівником і головним бухгалтером, підписи яких засвідчені печаткою ліцензіата;

3) висновок аудитора, унесеного до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ, про відсутність у ліцензіата невиконаних зобов’язань перед споживачами фінансових послуг;

4) оригінал (дублікат) ліцензії.

8.3. Держфінпослуг має право здійснити перевірку ліцензіата щодо виконання ним зобов’язань перед споживачами фінансових послуг за укладеними договорами.

8.4. У разі отримання заяви про анулювання ліцензії та необхідних документів Держфінпослуг приймає рішення про анулювання ліцензії протягом тридцяти днів з дати надходження заяви.

8.5. Повідомлення про прийняття рішення про анулювання ліцензії за заявою ліцензіата надсилається ліцензіату протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

8.6. Інформація про анулювання ліцензії за заявою ліцензіата вноситься до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання ліцензії.

8.7. У разі анулювання ліцензії як застосування заходу впливу ліцензіат може отримати нову ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів не раніше ніж через рік з дати прийняття Держфінпослуг рішення про анулювання попередньої ліцензії.

8.8. Рішення про анулювання ліцензії як застосування заходу впливу може бути оскаржено до суду.

8.9. Рішення про анулювання ліцензії оприлюднюється протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення на веб-сайті Держфінпослуг та протягом семи робочих днів – у друкованих засобах масової інформації.

9. Порядок контролю за дотриманням Ліцензійних умов

9.1. Державний контроль за дотриманням цих Ліцензійних умов здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства України.

9.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства України, яким регулюється діяльність небанківських фінансових установ, та цих Ліцензійних умов застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.