Роз’яснення Міністерства фінансів України "Щодо форм квартальної фінансової звітності.." (інформація для бухгалтерів)

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ  

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 20.06.2008 р.

Щодо форм квартальної фінансової звітності

У зв’язку з численними зверненнями щодо використання форм квартальної фінансової звітності повідомляється, що такі форми фінансової звітності затверджені в редакції наказів Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 (форма N 2 "Звіт про фінансові результати") і від 11.12.2006 N 1176 (форми N 1 "Баланс", N 1-м "Баланс", N 2-м "Звіт про фінансові результати"). Одночасно за наявності відповідних показників до зазначених форм фінансової звітності підприємства включають (вписують) такі рядки (статті).

Перелік додаткових (вписуваних) показників фінансової звітності

N п/п 

Назва показника 

N (розділу, рядка) 

Підстава 

пункти положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

наказ Міністерства фінансів України 

1 

2 

3 

4 

5 

Форма N 1 "Баланс" 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 

055 

16.2 ПБО 2 

05.03.2008 N 353 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 

056 

16.2 ПБО 2 

05.03.2008 N 353 

Знос інвестиційної нерухомості 

057 

16.2 ПБО 2 

05.03.2008 N 353 

Гудвіл 

065 

5 ПБО 19 

25.11.2002 N 989 

Необоротні активи та групи вибуття 

IV. 275 

36.1 ПБО 2 

05.03.2008 N 353 

Сума страхових резервів 

415 

45.1 ПБО 2 

30.11.2000 N 304 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 

416 

45.1 ПБО 2 

30.11.2000 N 304 

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 

417 

45.2 ПБО 2 

22.11.2004 N 731 

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 

418 

45.2 ПБО 2 

22.11.2004 N 731 

10 

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 

605 

60.1 ПБО 2 

05.03.2008 N 353 

Форма N 2 "Звіт про фінансові результати" 

11 

У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 

061 

21 ПБО 3 

11.12.2006 N 1176 

12 

У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 

091 

24 ПБО 3 

11.12.2006 N 1176 

13 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 

165 

14 ПБО 22 

28.02.2002 N 147 

14 

У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 

176 

32.1 ПБО 3, 4 розділу III ПБО 27 

05.03.2008 N 353 

15 

У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 

177 

32.1 ПБО 3, 4 розділу III ПБО 27 

05.03.2008 N 353 

16 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 

185 

18 ПБО 17, поз. 20 Порів. табл. наказ МФУ 14.12.2007 N 1413 

28.12.2000 N 353
14.12.2007 N 1413 

17 

Забезпечення матеріального заохочення 

226 

<…> 1.2 розділу IV наказ МФУ N 1213 

<…> 19.12.2006 N 1213
(у ред.
05.03.2008 N 353) 

Форма N 1-м "Баланс" 

18 

Необоротні активи та групи вибуття 

IV. 275 

18.1 ПБО 25 

05.03.2008 N 353 

19 

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 

605 

32.1 ПБО 25 

05.03.2008 N 353 

Форма N 2-м "Звіт про фінансові результати" 

20 

У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 

041 

38 ПБО 25 

11.12.2006 N 1176 

21 

У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 

132 

39 ПБО 25 

11.12.2006 N 1176 

22 

Собівартість реалізованих товарів 

140 

45 ПБО 25 

24.02.2001 N 101 

23 

Забезпечення матеріального заохочення 

195 

<…> 1.2 розділу IV наказ МФУ N 1213 

19.12.2006 N 1213
(у ред.
05.03.2008 N 353) 

Консолідована фінансова звітність 

Форма N 1 "Баланс" 

24 

Гудвіл при консолідації 

075 

16 ПБО 20 

30.07.99 N 176 

25 

Накопичена курсова різниця 

375 

17 ПБО 20
12 ПБО 21 

30.07.99 N 176
10.08.2000 N 193 

26 

Частка меншості 

385 

13 ПБО 20 

30.07.99 N 176 

Форма N 2 "Звіт про фінансові результати" 

27 

Частка меншості 

215 

13 ПБО 20 

30.07.99 N 176