Щодо отримання ломбардами сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА  

ЛИСТ

від 13.05.2008 р. N 3958

Щодо отримання ломбардами сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (по тексту – Держкомпідприємництва) розглянув <…> лист від 10.04.2008 року вих. N 02-45, у якому <…> просять дати відповідь на таке питання: "Чи повинен ломбард – фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду, отримувати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності задля визначення вартості – оцінки предметів, які передаються в заставу, за умови, що ломбард не проводить визначення вартості – оцінку іншого майна, окрім того, що приймається ним у заставу, та не займається оцінкою будь-якого майна на замовлення третіх осіб та відповідно, не складає будь-яких офіційних документів про результати такої оцінки та будь-яких актів оцінки майна з відповідними висновками про вартість такого майна, оскільки це передбачено ст. 12 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Надаючи відповідь на поставлене запитання, Держкомпідприємництва виходить з такого. Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 року N 3981, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.05.2005 року за N 565/10845, затверджено Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами (по тексту також – Положення), яке, відповідно до його п. 1.1, визначає перелік видів діяльності ломбарду, вимоги до ломбарду для надання фінансових послуг, вимоги до облікової та реєструючої системи ломбарду. Відповідно до п. 1.2 Положення супутні послуги ломбарду – послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання. Таким чином, Положення визначило, що супутні послуги можуть бути лише двох видів. Відповідно до п. 3.2 Положення до супутніх послуг ломбарду, якщо інше не встановлено законом, належить оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору. З формулювання норми можна дійти висновку, що остання названа послуга може бути надана лише щодо заставленого майна, тобто майна, на яке в ломбарду виникли права заставодержателя. Відповідно до ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України, виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Звертаємо увагу на те, що права заставодавця носять акцесорний характер і можуть виникнути тільки після того, як виникло зобов’язання, виконання якого забезпечує застава. Таким чином, така послуга, як "оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору" не може бути послугою, яка є передумовою надання фінансового кредиту, оскільки забезпечуване заставою грошове зобов’язання із повернення кредиту може виникнути тільки після того, як кредит був наданий. Це також означає, що визначення вартості майна за згодою між фізичною особою і ломбардом у момент укладення договору застави, тобто до того, як майно може вважатися заставленим, не підпадає під поняття послуги із оцінки заставленого майна.

Положення не дає підстав для висновку про те, що надання супутньої послуги із "оцінки заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору" є обов’язковою після надання фізичній особі фінансового кредиту, оскільки інакше такі дії можуть підпасти під ознаки надання послуг із примусовим асортиментом, забороненого ст. 9 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". Відтак, ломбард як суб’єкт підприємницької діяльності має право самостійно визначати перелік фінансових послуг, передбачених Положенням, які він надаватиме.

Крім того, звертаємо увагу на норми ч. 2 ст. 582 Цивільного кодексу України і ст. 3 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". Відповідно до ст. 3 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" оцінка майна, майнових прав (далі – оцінка майна) – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону (далі – нормативно-правові акти з оцінки майна), і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності. Відповідно до ч. 2 ст. 582 Цивільного кодексу України, оцінка предмета застави здійснюється заставодавцем разом із заставодержателем відповідно до звичайних цін, що склалися на момент виникнення права застави, якщо інший порядок оцінки предмета застави не встановлений договором або законом. Отже, оцінка предмета застави, здійснювана за згодою між заставодавцем і заставодержателем, не підпадає під попереднє визначення оцінки майна, майнових прав, оскільки остання здійснюється суб’єктом оціночної діяльності самостійно. Водночас ч. 2 ст. 582 Цивільного кодексу України допускає можливість існування іншого порядку для оцінки предмета застави, який може стосуватися визначених законом видів майна або майнових прав. У цьому випадку на виконання норм відповідного закону і ч. 1 ст. 582 Цивільного кодексу України оцінка предмета застави повинна бути здійснена відповідно до норм Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" або інших відповідних законів.

Зважаючи на викладене, Держкомпідприємництва вважає, що за умови, якщо ломбард окремо не надає суміжну послугу із оцінки майна, визначену Положенням, такому ломбарду не потрібно отримувати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.

 

Перший заступник Голови  

А. Гота