Щодо можливості підписання видаткових касових ордерів заступником керівника підприємства, керівником (заступником керівника) відокремленого підрозділу підприємства…

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.08.2008 р. N 11-113/3421-115-75

Щодо можливості підписання видаткових касових ордерів заступником керівника підприємства, керівником (заступником керівника) відокремленого підрозділу підприємства

Національний банк України розглянув лист київської редакції українського бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит" від 17.07.2008 р. N ДК01-47 щодо можливості підписання видаткових касових ордерів заступником керівника підприємства, керівником (заступником керівника) відокремленого підрозділу підприємства і в межах компетенції повідомляє.

Вимогами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі – Положення), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за N 40/10320 (із змінами), визначено порядок здійснення касових операцій особами, до посадових обов’язків яких належить оформлення касових документів, прийняття та видача готівки тощо. Так, відповідно до пункту 3.4 Положення видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями, які мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником.

Згідно зі статтею 65 Господарського кодексу України для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства, з яким укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника. Керівник підприємства діє від імені підприємства, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.

Правові засади регулювання, організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах визначені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Так, відповідно до пункту 5 статті 8 цього Закону підприємство самостійно визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів.

Крім того, відповідно до статті 64 Господарського кодексу України підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі положень про філії і представництва та довіреностей (стаття 95 Цивільного кодексу України), виданих нею.

Керуючись зазначеними вище законодавчими актами України та законодавством про працю, певні обов’язки керівника, не визначені законом як виключна компетенція, можуть покладатися в порядку, передбаченому законодавством про працю та цивільним законодавством, на інших працівників за наказом (розпорядженням) керівника, довіреністю тощо.

Отже, заступник керівника підприємства, керівник (заступник керівника) відокремленого підрозділу підприємства можуть підписувати видаткові касові ордери за умови наділення їх відповідними повноваженнями та закріплення цих повноважень внутрішніми розпорядчими документами (положеннями) підприємства.

 

Виконавчий директор з питань
готівково-грошового обігу

 
О. Дащенко