Проект змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами (повторне оприлюднення)

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

____________________________________________________________

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

м. Київ      

           

Про затвердження Змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами

 

        

Відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та підпункту 3 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання  ринків  фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 № 292, з метою удосконалення державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг фінансовими установами Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

 

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 № 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за № 565/10845, що додаються.

 

2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами та Управлінню правового забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

 

3. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов‘язків.

 

5. Розпорядження набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

 

 

Голова    Комісії                                                        В. Суслов

 

Протокол №  засідання

Комісії  від 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових

                                                                      послуг України

                                                         „_____” _________ № _______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Положення

про порядок надання фінансових послуг ломбардами

 

„1. У розділі 1:

 

1.1 Абзаци другий та третій пункту 1.2 викласти в такій редакції: 

 

ломбард – це небанківська фінансова установа, що провадить діяльність з надання фізичним особам фінансових кредитів під заклад за рахунок власних та/або залучених у безготівковій формі коштів, із зберігання речей та діяльність з надання супутніх послуг.

 

залучені кошти ломбарду – банківські кредити та будь-які залучені кошти від юридичних осіб відповідно до законодавства України;

 

2.          У  розділі 2:

 

2.1.   У пункті 2.1:

 

2.1.1 Підпункт 2.1.4 викласти в такій редакції:

 

             „2.1.4. Мати внутрішні правила або положення, що регламентують надання ломбардом фінансових та супутніх послуг, затверджених у встановленому порядку, які мають відповідати вимогам законодавства.

Правила або положення, що регламентують діяльність ломбардів затверджуються відповідно до установчих документів;

 

Правила або положення, що регламентують діяльність ломбардів повинні бути доступні для ознайомлення клієнтів ломбарду і розміщені на видному місці у приміщенні ломбарду”;

 

2.1.2 Підпункт 2.1.6 викласти в такій редакції:

 

„2.1.6. Повне найменування ломбарду повинне містити слово “ломбард”, посилання на його організаційно-правову форму та інші відомості згідно з вимогами до найменування юридичних осіб, установленими законодавством”;

 

 2.1.3. Підпункт 2.1.10 викласти в такій редакції:

 

„2.1.10. Ломбард зобов’язаний формувати резервний фонд відповідно до статті 14 Закону України „Про господарські товариства”;

 

 2.1.4. Доповнити новим підпунктом 2.1.12 такого змісту:

 

„2.1.12. Керівник та головний бухгалтер ломбарду повинні відповідати Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 13.07.2004 №1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за №955/9554”.

 

2.2.   Пункт 2.3 після підпункту 2.3.4  доповнити новими підпунктами  такого змісту:

 

„2.3.5. Найменування відокремлених підрозділів ломбарду має відповідати вимогам, установленим законодавством до написання найменувань відокремлених підрозділів юридичних осіб. При цьому в на найменуванні відокремленого підрозділу ломбард має бути зазначений його порядковий номер з наскрізною нумерацією з початку створення першого відокремленого підрозділу.

 

Кожному відокремленому підрозділу ломбард присвоює внутрішній реєстраційний код, який має містити 12 знаків. Перші 8 знаків внутрішнього  реєстраційного коду відокремленого підрозділу мають відповідати ідентифікаційному коду ломбарду за ЄДРПОУ, 9 знак – крапка, 10-12 знаки – порядковий номер відокремленого підрозділу ломбарду.

Внутрішній реєстраційний код відокремленого підрозділу ломбарду залишається за таким підрозділом і в разі його ліквідації  та не може присвоюватись новоствореному відокремленому підрозділу ломбарду.

2.3.6. Керівник ломбарду не може суміщати обов’язки керівника ломбарду та керівника відокремленого підрозділу у разі, якщо ломбард та відокремлений підрозділ ломбарду розташовані поза межами одного населеного пункту (міста, селища міського типу, села).”

Керівник відокремленого підрозділу – особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи на підставі довіреності, у тому числі підписувати договори та відповідає за діяльність відокремленого підрозділу;

 

У зв‘язку з цим підпункт 2.3.5 уважати відповідно підпунктом 2.3.7.

 

2.3. Доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

 

„2.4 Надання фінансових послуг ломбардом після виключення з Державного реєстру фінансових установ не допускається”.

 

У розділі 3:

 

3.1. У пункті 3.3:

 

3.3.1 Абзац перший викласти в такій редакції:

 

„3.3 Ломбард надає фінансові кредити на підставі договору кредиту, який повинен відповідати вимогам, установленим законодавством, статті 6 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та має містити: „

 

3.3.2 Доповнити після абзацу п’ятого новими абзацами такого змісту:

         „- сума до повернення та сплати;

  – річна процентна ставка;”

У зв’язку з цим абзаци шостий – одинадцятий уважати відповідно абзацами восьмим – тринадцятим.

 

3.2. Доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

„3.8. Предметом закладу не можуть бути об’єкти інтелектуальної власності та цінні папери.”

 

4. У тексті Положення слова „застава”, „заставлене майно” та „заставодавець” в усіх відмінках замінити відповідно словами „заклад”,        закладене майно” та „закладодавець” у відповідних відмінках.

 

 

В. о. члена Комісії – директора департаменту

стандартів регулювання та нагляду за

фінансовими установами                                                          Г. Третьякова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України “Про затвердження Змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами”

Розпорядження “Про затвердження Змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами” розроблено Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг).

           1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

           Відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Держфінпослуг здійснює нормативно-правове регулювання діяльності фінансових установ, у тому числі ломбардів, та нагляд за цією діяльністю.

           Вимоги, яким має відповідати ломбард для надання фінансових послуг, визначення фінансових та супутніх послуг, які може надавати ломбард, перелік цих послуг встановлені Положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 № 3981, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за № 565/10845 (далі – Положення).

           Здійснення Держфінпослуг функцій щодо нагляду за діяльністю ломбардів, практика застосування законодавства з питань діяльності ломбардів та звернення ломбардів виявило низку проблем, які потребують розв’язання, а саме:

           неузгодженість деяких норм Положення з нормами Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 18.10.2005 № 4802, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.12.2005 за № 1459/11739;

           неузгодженість деяких норм Положення з нормами Закону України „Про захист прав споживачів”;

           неузгодженість деяких норм Положення з нормами Положення про порядок внесення  інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003 № 170, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2004 за № 30/8629;

           відсутність у Положенні вимог до відокремлених підрозділів, через які ломбард може здійснювати діяльність з надання фінансових та супутніх послуг ломбарду;

           необхідність уточнення деяких норм Положення.

           Зазначені проблеми виникли у зв’язку із змінами законодавства, відсутності у Положенні вимог до відокремлених підрозділів, через які ломбард може здійснювати діяльність з надання фінансових та супутніх послуг ломбарду, відсутності у законодавстві однакових вимог до визначення поняття ломбарду, вимоги до договорів про надання фінансових кредитів.

           Важливість порушених проблем пов’язана з необхідністю удосконалення державного регулювання діяльності ломбардів, посилення захисту прав споживачів ломбардних послуг, узгодження норм Положення з нормами інших нормативно-правових актів Держфінпослуг та удосконаленню нормативної бази з регулювання діяльності ломбардів з надання фінансових послуг.

           Визначені проблеми негативно впливають на можливість виконання Держфінпослуг визначених законодавством завдань з нагляду за наданням фінансових послуг ломбардами, захистом прав споживачів фінансових послуг, а також негативно впливають на розвиток ломбардної діяльності в Україні.

           Таким чином, очевидною є необхідність удосконалення нормативної бази, що встановлює вимоги, яким має відповідати ломбард для надання фінансових послуг. 

 2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

            Зміни розроблені відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118, з метою вдосконалення єдиних умов та правил здійснення діяльності ломбардів з надання ними фінансових послуг, запровадження вимог до відокремлених підрозділів ломбарду, через які може здійснюватися діяльність ломбардів з надання фінансових послуг.

            Визначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів і потребують державного регулювання, оскільки нормативно-правове регулювання діяльності ломбардів як фінансових установ належить до компетенції Держфінпослуг та є однією з форм державного регулювання ринків фінансових послуг.

           3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них

            Визначені проблеми можуть бути розв’язані саме за допомогою внесення змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, який є спеціальним регуляторним актом, що визначає вимоги, яким має відповідати ломбард для надання фінансових послуг.

           4. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, в тому числі здіснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян, держави внаслідок дії регуляторного акта

            У цілому запровадження зазначених Змін дозволить отримати позитивні результати, зокрема:

           удосконалення нормативної бази з регулювання діяльності ломбардів та їхніх відокремлених підрозділів;

           узгодженість норм нормативно-правових актів Держфінпослуг з питань регулювання діяльності ломбардів.

           Також запровадження Змін удосконалить діяльність ломбардів з надання фінансових послуг через відокремлені підрозділи ломбардів, встановить певні вимоги до цих підрозділів, що поліпшить обслуговування споживачів ломбардних послуг.

           5. Визначення цілей державного регулювання

           Метою розроблення Змін є вдосконалення державного регулювання діяльності ломбардів та їхніх відокремлених підрозділів, запровадження системності та єдності у правовому регулюванні цієї діяльності, встановлення чітких та зрозумілих для учасників ринку вимог до відокремлених підрозділів ломбарду.

           6. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин

           Існує два альтернативні способи досягнення встановленої мети.

            1. Перший спосіб, що не передбачає безпосереднього державного регулювання, – це залишення Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами без змін, що не є прийнятним способом досягнення встановлених цілей, оскільки залишаться нерозв’язаними проблеми, зазначені в розділі 1 цього аналізу регуляторного впливу, через неузгодженість нормативно-правових актів Держфінпослуг, відсутність вимог до відокремлених підрозділів ломбардів та наявність різних вимог до договорів про надання фінансових кредитів ломбардів.

            2. Другий спосіб – це внесення змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, що дозволить розв’язати зазначені проблеми, а саме:

           узгодити норми Положення з нормами Закону України „Про захист прав споживачів”, Ліцензійними умовами провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 18.10.2005 № 4802, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 06.12.2005 за №1459/11739; Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003 № 170, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2004 за №30/8629;

           встановити вимоги до відокремлених підрозділів ломбардів, через які здійснюється діяльність ломбардів з надання фінансових послуг;

           встановити для всіх ломбардів однакові вимоги до договорів про надання фінансових кредитів; встановити єдине поняття ломбардів.

            Таким чином, другий спосіб є єдиним прийнятним альтернативним способом досягнення встановленої мети.

           7. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

            Прийняття зазначених Змін є єдиним способом досягнення встановлених цілей.

           8. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

            Здійснення Держфінпослуг своїх функцій щодо нагляду за діяльністю ломбардів з надання фінансових послуг виявило ряд проблем, для розв’язання яких Держфінпослуг використовує такі механізми і заходи:

           проблема неузгодженості норм Закону України „Про захист прав споживачів”, буде розв’язана шляхом внесення Змін до Положення;

           проблема неузгодженості норм Положення з нормами Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 18.10.2005 №4802, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.12.2005 за № 1459/11739, буде розв’язана шляхом внесення Змін до Положення;

           проблема відсутності у Положенні вимог до відокремлених підрозділів, через які ломбард може здійснювати діяльність з надання фінансових та супутніх послуг ломбарду, буде розв’язана шляхом встановлення відповідних вимог;

            проблема наявності в нормативно-правових актах різних вимог до ломбардів буде розв’язана шляхом встановлення Змінами однакових вимог до ломбардів.

           9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

            Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

            Оцінка очікуваних результатів впровадження регуляторного акта Держфінпослуг та виконання його вимог ломбардами висока.

Очікувані наслідки дії Змін не передбачають нанесення шкоди ломбардам.

            Державний контроль та нагляд за додержанням вимог регуляторного акта здійснюватиметься постійно.

            Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде удосконалення контролю з боку Держфінпослуг за діяльністю ломбардів та їхніх відокремлених підрозділів.

            Контроль за дотриманням Змін є складовою частиною державного регулювання та нагляду за діяльністю ломбардів і здійснюється Держфінпослуг.

            Реалізація Змін не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету України.

           10. Обґрунтовано довести, що досягнення регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави

            Витрати коштів та часу для суб’єктів господарювання та держави є мінімальними.

           11. Обґрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені

            Результативність Змін виправдовує ті мінімальні матеріальні витрати та час, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта.

           12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

           Прийняття запропонованого регуляторного акта надасть змогу вдосконалити державне регулювання та контроль за діяльністю ломбардів та їхніх відокремлених підрозділів, використовуючи мінімальні існуючі ресурси Держфінпослуг.

           13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

           Ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта немає.

           14. Обґрунтування строку чинності  регуляторного акта

            Обмеження строку дії Змін немає, що надасть змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання.

            Строк дії Змін – відповідно до законодавства після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

           15. Визначення показників результативності регуляторного акта

            У результаті запровадження регуляторного акта буде вдосконалено державне регулювання та нагляд за діяльністю понад 320 ломбардів та близько 1000 створених ними відокремлених підрозділів.

Прийняття регуляторного акта удосконалює державне регулювання діяльності ломбардів та встановлює до ломбардів та їхніх відокремлених підрозділів чіткі вимоги для можливості здійснення діяльності з надання фінансових та супутніх послуг.

            Надходжень до державного та місцевих бюджетів не передбачається.

            Дія регуляторного акта поширюється на всі ломбарди.

            Рівень поінформованості ломбардів з основних положень регуляторного акта високий.

           16. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

            Стосовно регуляторного акта Держфінпослуг послідовно здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта, що включає виконання заходів із відстеження результативності та підготовку й оприлюднення звіту про відстеження результативності з використанням статистичних даних.

            За дотриманням вимог Змін здійснюватиметься постійний контроль Держфінпослуг.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом нагляду за фінансовими компаніями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (м. Київ-001, вул. Б.Грінченка, 3, тел. 234-60-48, web-сторінка: www.dfp.gov.ua, info@dfp.gov.ua)

 

 

 

 

Голова Держфінпослуг                                                                                              В.Суслов