Щодо проведення перевірок у ломбардах Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

                                13 липня 2010 року на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України було розміщено інформацію наступного змісту:

"До уваги керівників ломбардів

На сьогодні до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 403 ломбарди, за якими і здійснюється контроль з боку Держфінпослуг шляхом інспектування в плановому та позаплановому режимі.

Аналізуючи контролюючу діяльність Держфінпослуг щодо ломбардів в попередніх роках, слід зазначити, що в 2004-2005 роках були здійснені перевірки всіх існуючих станом на 01.01.04 ломбардів в частині дотримання ними вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», завдяки яким здійснено інвентаризацію всіх суб’єктів ринку ломбардних послуг та виявлені проблемні питання в їх діяльності, які були враховані при розробці та затвердженні нормативно-правових актів Держфінпослуг, що регламентують порядок надання ломбардами фінансових послуг, їх ліцензування, складання та подання звітності тощо.

У 2006-2008 роках Держфінпослуг було проведено 310 планових перевірок ломбардів, що склало 98,3 % від середньої кількості ломбардів за

3 роки, тобто станом на 01.01.09 Держфінпослуг було фактично перевірено всі ломбарди, інформація про які була внесена до Державного реєстру фінансових установ.

Проте, через об’єктивні фактори, що вплинули на загальну економічну ситуацію в державі у 2009 та на початку 2010 роках, планування перевірок суб’єктів нагляду Держфінпослуг, у тому числі ломбардів, було значно ускладнено, що зумовило зниження кількості ломбардів, що підлягали перевірці у плановому режимі.

Разом з тим, з прийняттям Закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» та поступовою стабілізацією загальної економічної ситуації в державі, Держфінпослуг переглянуто план перевірок ломбардів, та збільшено кількість попередньо запланованих перевірок.

При цьому, включенню до плану перевірок обов’язково підлягали ломбарди, які перевірялись у 2006-2008 роках та новостворені ломбарди, інформація про які вносилась до Державного реєстру фінансових установ протягом 2008 – 2009 років та які, за об’єктивних обставин, не були включені до планів перевірок на 2008 – 2009 роки.

Метою запланованих перевірок є встановлення дотримання ломбардами вимог чинного законодавства в сфері фінансових послуг, зокрема, порядку їх створення та функціонування, порядку складання та подання звітності, відповідності керівників та головних бухгалтерів вимогам, встановленим Держфінпослуг, виконання ломбардами заходів впливу, застосованих до них Держфінпослуг."

  

Враховуючи вищевикладене, вважаємо за необхіне надати учасникам Асоціації методичні рекомендації наступного змісту:

Перевірка ломбарду Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

 

Держфінпослуг повідомило фінансову установу (ломбард) про проведення планової інспекції (перевірки). У перший день перевірки директору фінансової установи було вручено письмовий запит про надання інспекційній групі належно засвідчених копій документів, зокрема, реєстраційних, фінансової звітності, первинних бухгалтерських документів, копій договорів, укладених за останні два роки та ін. При цьому тільки договорів підприємством за останні 2 роки було укладено понад 80 тис. Усього перелік складається з двадцяти двох пунктів та дванадцяти підпунктів загальних назв документів, що по суті є переліком усіх документів, які тільки можуть бути на підприємстві. Строком пред’явлення засвідчених копій зазначено наступний день перевірки.  Чи правомірним є даний письмовий запит?

Правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг встановлено Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III.

Відповідно до пп. 12 ч. 1 ст. 1 цього Закону регулювання ринків фінансових послуг здійснюється спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади. Таким органом є Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, яка утворена на підставі відповідного Положення, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 р. № 292/2003.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V дія цього Закону не поширюється, між іншого, на державний контроль за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг. Тому для відповіді на аналізоване питання необхідно проаналізувати положення Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, затверджених розпорядженням від 28.10.2003 р. № 96 (далі – Правила № 96).

Так, згідно з визначенням, наведеним у п. 1.3 Правил № 96, під поняттям інспекція розуміється виїзна планова або позапланова перевірка суб’єкта нагляду інспекційною групою Держфінпослуг за місцезнаходженням суб’єкта нагляду.

Як передбачено п. 3.6 Правил № 96, про проведення планової інспекції директор відповідного департаменту або голова територіального управління Держфінпослуг направляє письмове повідомлення суб’єкту нагляду не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення інспекції.

Пунктом 4.1 Правил № 96 встановлено, що керівник та члени інспекційної групи при проведенні інспекції мають право, зокрема, вимагати необхідні документи та іншу інформацію для проведення інспекції.

В п. 6.1 Правил № 96, серед іншого, вказано, що під час проведення інспекції інспекційна група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються діяльності суб’єкта нагляду, та перевіряє наявну інформацію про можливі порушення законодавства.

Таким чином, інспекційна група під час інспекції, тобто при здійсненні перевірки за місцем знаходження суб’єкта нагляду, має право вимагати та перевіряти, детально вивчати та аналізувати всі необхідні документи саме у приміщенні підприємства.

За результатами інспекції складається відповідний акт у двох примірниках за встановленою Держфінпослуг формою. Згідно з п. 6.6 Правил № 96 до примірника акта інспекції, який зберігається у Держфінпослуг, обов’язково додаються документи (копії документів), які підтверджують факти порушень вимог законодавства про фінансові послуги згідно з переліком (зазначеним в акті інспекції) та протоколи вилучення таких документів.

Крім того, п. 4.1 Правил № 96 передбачено право інспекційної групи вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують або можуть підтверджувати факти порушення вимог чинного законодавства. А відповідно до абз. 4 п. 5.2 Правил № 96 керівники та працівники суб’єкта нагляду під час проведення інспекції зобов’язані, зокрема, на запит керівника інспекційної групи надавати копії необхідних документів, засвідчені підписом керівника, або особи, яка його заміщає, та печаткою суб’єкта нагляду, для приєднання їх до акта інспекції.

Таким чином, інспекційна група Держфінпослуг під час інспекції має право вивчати всі необхідні документи у приміщенні суб’єкта нагляду. За наявності порушень чинного законодавства також може вилучати оригінали документів, що підтверджують ці порушення, строком до трьох робочих днів. Керівник суб’єкта нагляду зобов’язаний надавати інспекційній групі копії документів, засвідчених підписом керівника та печаткою підприємства, що долучаються до акта перевірки, тобто підтверджують порушення вимог чинного законодавства.

Підстави та порядок пред’явлення запиту Держфінпослуг про надання документів при здійсненні інспекції передбачено у п. 4.2 Правил № 96. Зокрема, у разі відмови представника суб’єкта нагляду під час проведення інспекції надати на усний запит документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів), керівник та члени інспекційної групи зобов’язані підготувати та надати представнику суб’єкта нагляду письмовий запит із зазначенням строку або терміну надання необхідної інформації, а в разі відмови в отриманні письмового запиту – надати його особі, на яку покладені обов’язки з реєстрації вхідної кореспонденції суб’єкта нагляду, або направити запит на адресу суб’єкта нагляду рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому до примірника акта інспекції, що зберігається у Держфінпослуг, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення письмового запиту на адресу суб’єкта нагляду.

Згідно з пп. «г» п. 6.10 Правил № 96 керівник інспекційної групи складає також окремий акт за формою, установленою Держфінпослуг, у разі ненадання суб’єктом нагляду документів, які вимагалися для інспекції (у тому числі з метою вилучення), незалежно від причин (втрата, відсутність документів, відсутність на роботі відповідної посадової особи суб’єкта нагляду, відмова в наданні тощо).

Виходячи з вищенаведеного, слід зробити висновок, що п. 4.2 Правил № 96 застосовується у випадку, коли в ході інспекції виявлено факти порушення чинного законодавства, а суб’єкт нагляду відмовляється на усну вимогу членів інспекційної групи надати оригінали чи засвідчені копії документів, що підтверджують такі факти порушень. Відповідно, до акта перевірки додаються не копії документів про факти порушень, а документи, що підтверджують поштове відправлення письмового запиту.

Зазначене підтверджується також наступним. Якщо суб’єкт нагляду відмовляється взагалі надати документи для проведення інспекції, то в такому випадку йдеться про недопуск інспекційної групи до проведення інспекції або про відмову від проведення інспекції. І в такому разі інспектори складають або окремий акт недопуску інспекційної групи до проведення інспекції на підставі пп. «б» п. 6.10 Правил № 96, або окремий акт про відмову від проведення інспекції на підставі пп. «в» цього ж пункту.

Таким чином, Держфінпослуг під час проведення інспекції має право вимагати копії належно засвідчених документів, які підтверджують виявлені факти порушення законодавства суб’єктом нагляду, для приєднання їх до акта перевірки. Вимога (запит) про надання копій документів, які не підтверджують факт порушення законодавства, є неправомірною (неправомірним).

 

У випадку виникнення додаткових питань – звертайтесь да виконавчого апарату Асоціації