Звернення Асоціації до органів державної влади стосовно проекту розпорядження Держфінпослуг, яким пропонується встановити вимогу щодо укладання договорів фінансового кредиту та застави на бланках суворого обліку

 

 

«Щодо проекту розпорядження Державної комісії з

регулювання ринків фінансових послуг України

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових

актів Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України»

 

         9 вересня 2010 року на офіційному веб-сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України оприлюднено проект розпорядження «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» (далі – Проект). Зазначеним Проектом пропонується внести зміни в «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами», затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 № 3981, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.05.05 за № 565/10845, та в «Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003 № 170, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.01.2004 № 30/8629, а саме пропонується встановити вимогу щодо укладання договорів фінансового кредиту та застави на бланках суворого обліку. 

         Асоціація «Всеукраїнська асоціація ломбардів», яка створена з метою представлення і захисту інтересів ломбардів, звертається від імені своїх учасників та просить відмовити у погодженні вказаного Проекту з метою захисту прав учасників ринку ломбардних послуг, враховуючи наступне.

          По-перше, аналіз Проекту розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, дає всі підстави зробити висновки про його невідповідність чинному законодавству, зокрема невідповідність засадам державної регуляторної політики України, встановленої на рівні законодавчого акту вищої юридичної сили – Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», основними принципами якої є спрямованість на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів  господарювання та  усунення  перешкод  для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

          Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. № 381 «Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 809» (далі – постанова № 381) з номенклатури бланків цінних паперів і документів суворого обліку вилучено бланки доручення на видачу майна (довіреність) та ордери касові (прибуткові та видаткові), що, в свою чергу, також підтверджує спрямованість державної політики на зменшення кількості документів суворого обліку, а також зменшення додаткового організаційного та фінансового навантаження на вітчизняних суб’єктів господарювання, що безумовно позитивно впливає на формування кінцевої ціни на продукцію/послуги для споживачів.  

          По-друге, вважаємо за необхідне відзначити, що на сьогоднішній день на законодавчому рівні чітко визначено та закріплено вимоги до договорів про надання фінансових послуг та договорів застави, зокрема Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Законом України «Про заставу», Цивільним кодексом України, якими, на нашу думку, в повній мірі врегульовано питання щодо укладення зазначених договорів та якими, жодним чином, не встановлено вимог до укладання таких договорів на бланках суворого обліку. Таким чином, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг перевищує свої повноваження, надані Законом, та, відповідно, порушує Конституційні принципи, згідно яких органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

             Щодо питання нібито відсутності належного контролю за проведенням ломбардних операцій, на яке посилається Держфінпослуг, слід також звернути увагу, що операторами ломбардних послуг при проведенні ломбардних операцій також застосовуються реєстратори розрахункових операцій, в обов’язковому порядку оформлюються розрахунково-касові документи, якими безпосередньо фіксується проведення кожної ломбардної операції.

            Крім того не можна не звернути увагу на те, що на сьогоднішній день згідно вимог Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого, Розпорядження| Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, від 26.04.2005, № 3981, всі ломбарди  повинні мати власну облікову та реєструючу систему, що відповідає вимогам, встановленим  Положенням. Так, облікова та реєструюча система ломбарду ведеться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг ломбарду та здійснює реєстрацію їх операцій. Ломбард повинен забезпечити захист інформації в обліковій та реєструючій системах з метою унеможливлення будь-яких змін щодо даних, зафіксованих після здійснення операцій засобами програмного забезпечення. Щоденно повинна виконуватись процедура резервного копіювання бази даних. Резервні копії повинні зберігатись на окремому носії інформації або на окремому спеціалізованому сітьовому апаратному засобі. Доступ до програмного забезпечення даних облікової та реєструючої систем ломбарду повинен бути обмеженим та дозволятися лише визначеному на це персоналу. Дані облікової системи ломбарду повинні містити  повну інформацію про фізичну особу – споживача послуг, а також всі суттєві умови договору (дату та номер договору,  строк дії договору,  суму послуги,  суму до повернення заставодавцю і т.інш.) Програмне забезпечення облікової та реєструючої систем ломбарду повинно забезпечувати експорт інформації у форматі, визначеному Держфінпослуг, при формуванні інформації, яка подається до Держфінпослуг відповідно до законодавства. Таким чином з боку Держфінсполуг, на сьогодняшній день вже запроваджено в дію ефективну систему контролю за ломбардними операціями,  яка в свою чергую забезпечує безперешкодний доступ для отримання регулятором ринку фінансових послуг всієї  необхідної і достатньої інформації щодо діяльності ломбарду.

             З боку інших державних органів також здійснюється постійний контроль за діяльністю ломбардів, як суб’єктів господарювання, зокрема органами Державної податкової адміністрації, в повноваження яких входить здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), контролю за валютними операціями, контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, ведення первинної облікової документації (в т.ч. договорів про надання фінансових послуг та ін.), органами Міністерства внутрішніх справ України, пробірного контролю, Державного комітету фінансового моніторингу, захисту прав споживачів, тощо.

                    По-третє, звертаємо увагу, що Проектом пропонується встановити вимогу щодо укладання договорів фінансового кредиту на бланках суворого обліку виключно для певної категорії фінансових установ – ломбардів. Щодо інших учасників ринку фінансових послуг (страхових компаній, кредитних союзів, фінансових компаній, тощо) означені обмеження регулятором не застосовуються, що, в свою чергу, ставить їх у привілейоване становище по відношенню до ломбардів та, як наслідок, сприяє певній категорії суб’єктів у здійсненні підприємницькій діяльності,  водночас, дискримінуючи іншу.

            Відповідно до статті 18 та 25 Господарського кодексу України органам державної влади забороняється приймати акти та вчиняти дії, які усувають конкуренцію або необґрунтовано сприяють окремим конкурентам у підприємницькій діяльності, а також приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб’єктів господарювання тієї чи іншої форми власності, або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб’єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції.        

                    Окремо слід зазначити, що прийняття означеної норми не лише створює суттєві організаційні перешкоди, а також призводить до збільшення витрат, а отже, зростання цін для кінцевого споживача продукції, зокрема, тягне за собою значне матеріальне (грошове) навантаження та призводить до невиправданих матеріальних утрат не тільки учасників фінансового ринку – ломбардів, а й споживачів ломбардних послуг, оскільки невідворотно веде до подорожчання  ломбардних кредитів, що, в першу чергу, «вдарить по карману» громадян України – клієнтів ломбарду.  Крім того, труднощі, що виникатимуть при друкуванні договорів на бланках суворого обліку впливатимуть на швидкість обслуговування клієнтів, що призведе до зниження якості обслуговування. 

            Окрім того, запровадження норми щодо придбання ломбардами бланків суворої звітності призведе до значного збільшення додаткових витрат суб’єктів господарювання, значного ускладнення ведення господарської діяльності і, як наслідок, зменшення оподатковуваного прибутку та надходжень до державного бюджету.

           Також не можна обійти увагою питання корупційних дій зі сторони зацікавлених осіб, ручне маніпулювання діяльністю операторів ринку ломбардних послуг, зокрема, надання преференцій та сприяння у здійсненні діяльності певної категорії суб’єктів, та, навпаки, чинення перепон у здійсненні діяльності іншим, тощо.

            З урахуванням викладеного, вважаємо запропонований Проект розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, таким, що пропонується до прийняття без урахування принципів державної регуляторної політики України, практичних аспектів діяльності операторів ломбардних послуг, інтересів споживачів ломбардних послуг, у зв’язку з чим просимо Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва не допустити порушення вимог чинного законодавства, а також обмеження прав і охоронюваних законом інтересів операторів та споживачів ломбардних послуг, та не погоджувати розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»

  

 

З повагою,

Виконавчий директор 

Всеукраїнської асоціації ломбардів                                                                           Рожкова Ю. Л.