Рекомендації щодо складання, підтвердження та подання до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України фінансової звітності

З метою сприяння складанню учасниками ринків фінансових послуг  достовірної та прозорої фінансової звітності та керуючись статтею 14, пунктами 8 та 18 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України   (далі – Держфінпослуг) повідомляє про наступне.

1. Порядок складання та подання до Держфінпослуг звітів учасниками ринків фінансових послуг, які відповідно до законодавства складають та подають звітність  до Держфінпослуг (далі – Підприємства) регулюється законодавством України та, зокрема, вимогами Держфінпослуг, що викладені в Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.04 № 39 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23.04.04 за № 517/9116; в Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.03 № 177 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19.01.04 за № 69/8668; в Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами-суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.04 № 27 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06.04.04 за № 431/9030; в Положенні про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 22.06.04          № 1100 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19.07.04 за № 898/9497; в Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 04.11.04     № 2740 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23.11.04 за № 1482/10081; в Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2007 № 6832 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.03.07 за № 234/13501

2. Фінансова звітність і консолідована фінансова звітність, що подається Підприємствами до Держфінпослуг, має складатися відповідно до вимог статті 2, частини другої статті 11 та статті 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які розповсюджуються на всі Підприємства. Так, відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансова звітність підприємств (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів. Додаткова інформація щодо розкриття інформації на вимогу П(с)БО  наводится у довільній формі та надається разом з примітками до звітів.

Аналогічна вимога щодо складу фінансової звітності міститься також і в пункті 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 за № 391/3684 (далі – П(с)БО 1). Також П(с)БО 1 містить вимоги щодо обсягу інформації, що обов’язково має розкриватися Підприємствами у фінансовій звітності, а саме:

 2.1. Інформація про Підприємство: 

– назва, організаційно-правова форма Підприємства

– місцезнаходження Підприємства (країна реєстрації Підприємства, адреса його офісу)

– короткий опис основної діяльності Підприємства;

– назва органу управління, у віданні якого перебуває Підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії (у разі відсутності такого органу управління материнської (холдингової компанії) це необхідно зазначити у фінансовій звітності)

– середня кількість працівників Підприємства протягом звітного періоду;

 – дата затвердження звітності та орган управління Підприємства, що її затвердив.

 2.2. Дата звітності та звітний період. Кожний фінансовий звіт Підприємства повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

 2.3. Валюта звітності та одиниця її виміру. У фінансовій звітності повинна бути зазначена валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру. Відповідно до статті 5 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України.

2.4. Інформація, що розкривається в фінансовій звітності, повинна бути зіставною, тобто фінансова інформація повинна розкриватися за звітний період і аналогічний період попереднього року.

2.5. Облікова політика та її зміни. Відповідно до частини п’ятої  статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Підприємство самостійно визначає облікову політику, але при цьому у фінансовій звітності воно має висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису: принципів оцінки статей звітності; методів обліку щодо окремих статей звітності. В окремих Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, що розглянуті нижче, містяться вимоги щодо розкриття облікової політики.

2.6. Інформація щодо:

– консолідації фінансових звітів;

– припинення (ліквідації) окремих видів діяльності;

– обмеження щодо володіння активами;

– участі у спільних підприємствах;

– виявлених помилок минулих років та пов’язаних з ними коригувань;

 – переоцінки статей фінансових звітів.

 3. Примітки до фінансової звітності. Примітки до фінансової звітності повинні слугувати глибшому розумінню інформації, що розкривається у фінансових звітах. Нижче наводиться перелік інформації, розкриття якої є обов’язковим під час складання фінансової звітності Підприємствами.

 3.1.    На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999  № 87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 за № 398/3691, у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація:

– склад грошових коштів;

– склад статей «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків;

– негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

– наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявності і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство

У випадку придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

– загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;

– частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відповідно, була сплачена або отримана у формі грошових коштів

– суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані

– суму активів (крім грошових коштів) і зобов’язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

 3.2.    На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 за № 399/3692, у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація.

Усі Підприємства розкривають інформацію про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу);

Підприємства, створені у формі акціонерних товариств, розкривають інформацію про:

– загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату;

– загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, у порівнянні з передбаченими величинами;

– загальну суму коштів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі:

·      всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

   –    вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

   –    загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку;

– акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

·      кількість випущених акцій, із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу; номінальна вартість акції;

·      зміни протягом звітного періоду в кількості акцій, що перебувають в обігу; права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;

·      акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам; перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють; кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5 %;

·      акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум;

– накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;

– суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Усі інші Підприємства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про: розподіл часток статутного капіталу між власниками; права, привілеї або обмеження щодо цих часток; зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

 3.3.    На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 №137 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 за №392/3685(далі – П(с)БО 6), у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах:

 – зміст і сума помилки;

– статті фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації;

– факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення.

У разі відсутності помилок у звітності рекомендовано зазначити «Помилки у фінансових звітах не допускалися, зміни у фінансові звіти, що пов’язані з виправленням помилок, не вносилися»

У разі внесення змін до облікової політики необхідно розкривати:

– зміст і суму змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво впливатимуть на майбутні періоди; 

– причини та суть зміни;

– суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обґрунтування неможливості її достовірного визначення;

– факт повторного подання порівняльної інформації у фінансових звітах або недоцільність її переобрахунку.

У випадку, коли до облікової політики зміни не вносилися, у фінансовій звітності рекомендовано про це зазначати.

Розкриття інформації щодо події, що відбулася після дати балансу – слід надавати інформацію про зміст події та оцінку її впливу на фінансовий результат або обґрунтування щодо неможливості зробити таку оцінку. Орієнтовний перелік подій після дати балансу наводиться в тексті П(с)БО 6.

 3.4.    На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за №288/4509, у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація щодо кожної групи основних засобів:

– вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби відображені в балансі;

– методи амортизації, що застосовуються Підприємством, та діапазон строків корисного використання (експлуатації)

– первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на початок звітного року;

– первісна вартість основних засобів, які визнані активом, з виділенням вартості основних засобів, отриманих у результаті об’єднання підприємств;

– сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу основних засобів у результаті переоцінки; первісна (переоцінена) вартість та сума зносу основних засобів, які вибули;

– сума нарахованої амортизації;

– сума втрат від зменшення корисності і сума вигід від відновлення корисності, відображені у звіті про фінансові результати у звітному періоді;

– інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу основних засобів;

– первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на кінець звітного року;

– первісна (переоцінена) вартість і сума зносу основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження;

– первісна (переоцінена) вартість і сума зносу переданих у заставу основних засобів

– сума капітальних інвестицій в основні засоби за звітний рік

– сума укладених угод на придбання в майбутньому основних засобів;

– залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);

– первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись;

– залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу;

– первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування;

– інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).

У примітках до консолідованої фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів наводиться сума курсових різниць у зв’язку з перерахунком вартості основних засобів, наведеної у фінансовій звітності дочірніх підприємств.

 3.5.    На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 за № 750/4043 (далі – П(с)БО 8), у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням інформації щодо створених підприємством нематеріальних активів:

вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображені в балансі;

  методи амортизації та діапазон строків корисного використання нематеріальних активів;

  первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів та сума накопиченої амортизації на початок звітного року;

  первісна вартість нематеріальних активів, які визнані активом, з виділенням вартості нематеріальних активів, отриманих у результаті об’єднання підприємств;

 сума зміни первісної (переоціненої) вартості та накопиченої амортизації нематеріальних активів у результаті переоцінки;

первісна (переоцінена) вартість та сума накопиченої амортизації нематеріальних активів, які вибули;

сума нарахованої амортизації;

 сума втрат від зменшення корисності і сума вигід від відновлення корисності, відображені в звіті про фінансові результати у звітному періоді;

 інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума накопиченої амортизації нематеріальних активів;

 первісна (переоцінена) вартість та сума накопиченої амортизації на кінець звітного року.

 3.6.    На вимогу П(с)БО 8, у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація:

 – первісна (переоцінена) вартість та накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності;

 – первісна (переоцінена) вартість та накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів;

 – сума угод на придбання в майбутньому нематеріальних активів;

 – загальна сума витрат на дослідження та розробки, включена до складу витрат звітного періоду;

 – первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань;

 – причини визнання невизначеним строку корисного використання нематеріального активу та його балансова вартість;

 – склад нематеріальних активів, інформація про які є суттєвою, їх балансова вартість та строк корисного використання, що залишився.

3.7.    На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999      № 237 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.1999 за № 725/4018, у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація:

 – перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості;

 – перелік дебіторів і суми дебіторської заборгованості пов’язаних сторін, з виділенням внутрішньогрупового сальдо дебіторської заборгованості;

 – склад і суми статті балансу "Інша дебіторська заборгованість";

– метод визначення величини резерву сумнівних боргів;

 – суму поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги в розрізі її класифікації за строками непогашення;

– залишок резерву сумнівних боргів за кожною статтею поточної дебіторської заборгованості, його утворення та використання у звітному році.

 3.8.    На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов’язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 за № 85/4306 (далі – П(с)БО 11) у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація:

– сума та строки погашення зобов’язання, яке було виключене із складу поточних зобов’язань відповідно до п. 8 П(с)БО 11 з обґрунтуванням причин цього;

– перелік і суми зобов’язань, що включені до статей балансу "Інші довгострокові зобов’язання", "Інші поточні зобов’язання".

Щодо кожного виду забезпечень наводиться така інформація:

 – цільове призначення, причини невизначеності та очікуваний строк погашення;

 – залишок забезпечення на початок і кінець звітного періоду;

 – збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок створення забезпечення або додаткових відрахувань;

 – сума забезпечення, що використана протягом звітного періоду;

 – невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді;

 – сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення.

 За кожним видом непередбачених зобов’язань наводиться така інформація:

 – стислий опис зобов’язання та його сума;

 – невизначеність щодо суми або строку погашення;

 – сума очікуваного погашення зобов’язання іншою стороною.

 3.9.    На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за № 284/4505, у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація:

– балансова вартість фінансових інвестицій, що включені до складу статті балансу "Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств", за такими видами: фінансові інвестиції в асоційовані підприємства;  фінансові інвестиції в дочірні підприємства; фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної особи (спільного підприємства);

 – фінансові інвестиції, що включені до складу статей балансу "Інші довгострокові фінансові інвестиції" та "Поточні фінансові інвестиції" за собівартістю, за справедливою вартістю, за амортизованою собівартістю;

 – підстави для визначення справедливої вартості фінансових інвестицій;

 – доходи та втрати від змін справедливої вартості фінансових інвестицій за звітний період;

 – перелік провідних асоційованих, дочірніх і спільних підприємств із зазначенням частки в капіталі та методів оцінки, що використовуються для обліку таких фінансових інвестицій.

 Контрольний учасник спільного підприємства у примітках до фінансової звітності також наводить (розкриває) таку інформацію:

 – загальна сума зобов’язань щодо його часток у спільних підприємствах;

 – сума зобов’язань інвестиційного характеру щодо його часток у спільних підприємствах та його частки в зобов’язаннях, які він взяв разом з іншими учасниками;

 – сума своєї частки в зобов’язаннях інвестиційного характеру спільних підприємств.

  3.10. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 № 559 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2001 за №1050/6241 (далі – П(с)БО 13), у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація для кожного класу фінансових активів, фінансових зобов’язань та інструментів власного капіталу:

 – види та суму фінансових інструментів, строки та умови, які можуть впливати на їх суму, розподіл у часі та визначеність майбутніх грошових потоків;

 – облікову політику, зокрема методи визнання та оцінки.

 Якщо операції з фінансовими інструментами призводять до виникнення цінових, кредитних або інших ризиків, Підприємство наводить інформацію про:

– вартість оголошену, номінальну тощо, на якій розраховуються майбутні виплати;

– дату погашення, закінчення строку дії або виконання контракту;

– опціони, утримані будь-якою стороною – укладачем контракту про фінансовий інструмент, що передбачають дострокове погашення зобов’язань, включаючи період або дату, коли вони можуть бути здійснені, ціну або верхню та нижню межу цін здійснення опціону;

– опціони, утримані будь-якою стороною – укладачем контракту про фінансовий інструмент, на конвертацію в інший фінансовий інструмент, інший фінансовий актив або фінансове зобов’язання, включаючи період або дату, коли опціон можна здійснити, а також коефіцієнти конвертації або курс обміну;

 – суму та її розподіл за терміном передбачених майбутніх грошових потоків або виплат, включаючи вартість погашення фінансового інструменту, оголошену ставку або величину відсотка, дивіденду або іншого періодичного доходу від фінансового інструменту;

 – суму та опис застави, отриманої або наданої за фінансовим інструментом;

 – іноземну валюту, у якій надходитимуть або сплачуватимуться суми за фінансовим інструментом;

 – умови контракту, які в разі їх порушення суттєво змінюватимуть терміни або інші умови фінансового інструменту.

 Щодо окремого фінансового інструменту, який передбачено отримати в обмін на інший фінансовий інструмент, наводиться інформація, передбачена підпунктами 43.1 – 43.7 П(с)БО 13.

Для кожного класу визнаних і невизнаних фінансових активів і фінансових зобов’язань наводиться інформація про наявність:

– відсоткового ризику із зазначенням:

·      дати перегляду ставки відсотка або дати погашення зобов’язань за контрактом залежно від того, що настає раніше;

 ·      ефективних відсоткових ставок, якщо вони застосовуються;

 – кредитного ризику із зазначенням:

 ·      його максимальної суми на дату балансу (без урахування справедливої вартості застави);

 ·      наявності одночасного впливу різних чинників кредитного ризику.

 Для кожного класу визнаних і невизнаних фінансових активів і фінансових зобов’язань наводиться інформація про їх справедливу вартість. Якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо, то про це разом з відомостями про основні характеристики фінансового інструменту, які впливають на його справедливу вартість, зазначається у примітках до фінансової звітності.

До інформації про справедливу вартість включаються відомості щодо застосованого методу визначення справедливої вартості та суттєвих припущень (про безперервність діяльності, про відсутність намірів скорочувати обсяги діяльності або здійснювати операції на невигідних умовах тощо), прийнятих при його застосуванні.

Якщо Підприємство відображає один або кілька фінансових активів за вартістю, що перевищує їх справедливу вартість, то наводиться інформація про:

– балансову або справедливу вартість окремих активів або відповідних груп цих активів;

– причини, які вплинули на прийняття рішення про відмову від зниження балансової вартості до справедливої, включаючи причини впевненості у тому, що балансову вартість буде компенсовано (відшкодовано).

 3.11.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за № 487/4708, у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація:

 У примітках до фінансової звітності орендар наводить таку інформацію щодо фінансової оренди:

 – первісну (переоцінену) вартість і знос орендованих активів за їх класифікаційними групами на дату балансу;

 – загальну суму мінімальних орендних платежів та їхню теперішню вартість на дату балансу для кожного з таких строків оренди:

 ·      до одного року;

 ·      від одного до п’яти років;

 ·      більше п’яти років;

 – непередбачену орендну плату, включену у звітному періоді до складу фінансових витрат (доходів);

 – суму майбутніх мінімальних орендних платежів, які на дату балансу передбачається одержати за угодами невідмовної суборенди;

 – стислі дані щодо чинних орендних угод, а саме:

 ·      показники, які застосовуються для розрахунку непередбаченої орендної плати;

 ·      наявність та умови вибору між поновленням орендної угоди чи придбанням активу та застереження щодо зміни цін;

 ·      обмеження, передбачені орендними угодами.

 У примітках до фінансової звітності орендар наводить таку інформацію щодо операційної оренди:

 – загальну суму майбутніх мінімальних орендних платежів за невідмовною орендою на дату балансу для кожного з таких строків оренди: до одного року; від одного до п’яти років; більше п’яти років;

– загальну суму майбутніх мінімальних орендних платежів на дату балансу, які передбачається одержати за угодами невідмовної суборенди;

– орендні платежі та платежі з суборенди за звітний період з виділенням сум мінімальних орендних платежів і непередбаченої орендної плати за угодами невідмовної оренди та суборенди;

– стислі дані про чинні орендні угоди, а саме:

·      показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів;

·      наявність та умови вибору між поновленням або придбанням активу і застереження щодо зміни цін;

·      обмеження, передбачені орендними угодами.

У примітках до фінансової звітності орендодавець наводить таку інформацію щодо фінансової оренди:

– загальну суму мінімальних орендних платежів та їх теперішню вартість на дату балансу для кожного з таких строків оренди:

·      до одного року;

 ·      від одного до п’яти років;

 ·      більше п’яти років;

 – суму фінансового доходу на дату балансу, що підлягає одержанню;

 – стислі дані про чинні орендні угоди, а саме:

 ·      показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів;

 ·      обмеження, передбачені орендними угодами;

 – негарантовану ліквідаційну вартість за чинними орендними угодами;

 – непередбачену орендну плату, включену у звітному періоді до складу фінансового доходу (витрат).

Орендодавці-виробники наводять також інформацію про суму резерву сумнівних боргів на дату балансу щодо дебіторської заборгованості орендарів.

У примітках до фінансової звітності орендодавець наводить таку інформацію щодо операційної оренди:

– первісну (переоцінену) вартість і знос об’єктів операційної оренди на дату балансу за їх класифікаційними групами;

– суму майбутніх мінімальних орендних платежів за угодами невідмовної операційної оренди на дату балансу загальною сумою та окремо для кожного з таких строків оренди:

·      до одного року;

·      від одного до п’яти років;

·      більше п’яти років;

– непередбачену орендну плату, включену у звітному періоді до складу фінансового доходу (витрат);

– стислі дані про чинні орендні угоди, а саме:

·      показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів;

·      обмеження, передбачені орендними угодами.

 3.12.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 № 860/415 (далі – П(с)БО 15), у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація:

 – облікова політика щодо визнання доходу, включаючи спосіб визначення ступеня завершеності робіт, послуг, дохід від виконання і надання яких визнається за ступенем завершеності;

 – розподіл доходу за кожною групою доходів згідно з пунктом 7 П(с)БО 15;

 – сума доходу за бартерними контрактами в розподілі за групами доходів відповідно до підпункту 25.2 П(с)БО 15;

 – частка доходу за бартерними контрактами з пов’язаними сторонами.

  3.13.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати",  затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248, у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація:

– склад і сума витрат, відображених у статтях "Інші операційні витрати" та "Інші витрати" Звіту про фінансові результати;

– склад і сума доходів і втрат за кожною надзвичайною подією;

– склад і сума витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками).

 3.14.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 28.12.2000 № 353 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2001 за № 47/5238, у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація:

 – cкладові елементи витрат (доходу) з податку на прибуток (поточний податок на прибуток та всі коригування цієї суми, включаючи відстрочені податкові активи, відстрочені податкові зобов’язання, виправлення помилок тощо);

– cума поточного та відстроченого податку на прибуток, відображена у складі власного капіталу;

– пояснення різниці між витратами (доходом) з податку на прибуток та добутком облікового прибутку (збитку) на застосовану ставку податку на прибуток;

– ставка податку на прибуток, якщо вона змінюється порівняно із звітним періодом;

– сума та період дії тимчасових податкових різниць, що підлягають вирахуванню, сума податкових збитків і невикористаних податкових пільг, пов’язаних з невизнанням відстроченого податкового активу;

 

– сума тимчасових податкових різниць, пов’язаних з фінансовими інвестиціями у дочірні, асоційовані та спільні підприємства, щодо яких відстрочені податкові зобов’язання не були визнані;

 

– сума визнаних відстрочених податкових активів (за кожним видом) і визнаних відстрочених податкових зобов’язань (за кожним видом);

 

– сума відстроченого податку на прибуток, що включена до Звіту про фінансові результати;

 

– сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов’язаних з прибутком (збитком) від діяльності, що припинена.

 

 

 

3.15.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об’єднання підприємств", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 № 163 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.1999 за № 499/379,2 у примітках до фінансової звітності покупцем розкривається така інформація за період, у якому відбулося об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності:

 

– назва та загальна характеристика підприємств, що об’єдналися;

 

– дата об’єднання;

 

– інформація про закриття або продаж складової частини діяльності об’єднаних підприємств та/або видів їх господарської діяльності.

 

У примітках до фінансової звітності за період, у якому відбулося придбання підприємства (контрольного пакета акцій), наводиться інформація про:

 

– відсоток придбаних акцій з правом голосу;

 

– вартість об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності і опис активів або зобов’язань, що надаються або повинні бути надані покупцем у порядку оплати.

 

У разі, коли емісія акцій відбувається на частину вартості об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, наводиться інформація про:

 

– кількість випущених та фактично розміщених акцій (інших інструментів власного капіталу);

 

– справедливу вартість таких акцій (інших інструментів власного капіталу);

 

– обґрунтування її визначення;

 

– характер і суму забезпечення реструктуризації та інших витрат на закриття підприємства, які виникають в результаті придбання і визнані на дату придбання.

 

У примітках до фінансової звітності також зазначається інформація про зміни балансової вартості гудвілу з наведенням даних про балансову вартість гудвілу на початок і кінець року та розкриттям інформації про:

 

– накопичену суму втрат від зменшення корисності на початок і кінець періоду;

 

– визнаний за звітний рік гудвіл, за винятком гудвілу, що увійшов до групи вибуття, яка на дату придбання відповідала критеріям утримуваних для продажу активів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України   від 07.11.2003 № 617 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за            № 1054/8375 (далі – П(с)БО 27).

 

– гудвіл, уключений до групи вибуття, яку класифікують як утримувану для продажу відповідно до П(с)БО 27.

 

У примітках до фінансової звітності наводиться також інформація про групи активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань придбаного підприємства та/або компонента підприємства, визнані на дату придбання, а також їх балансову вартість на дату балансу, що передує даті придбання.

 

 

 

3.16.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.07.1999 № 176 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.08.1999 за № 553/3846, у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація:

 

– перелік дочірніх підприємств із зазначенням назви, країни реєстрації та місцезнаходження, частки в капіталі, частки в розподілі голосів (у разі її незбігу з часткою в капіталі);

 

– причини, з яких показники фінансової звітності дочірнього підприємства не включено до консолідованої фінансової звітності;

 

– характер відносин між материнським і дочірнім підприємством, якщо материнське підприємство не володіє в дочірньому підприємстві (прямо чи непрямо) більш як половиною голосів;

 

– назву дочірніх підприємств, в яких материнському підприємству прямо або непрямо (через дочірні підприємства) належить більше половини голосів але, яке з причин відсутності контролю не є дочірнім підприємством;

 

– вплив придбання або продажу дочірніх підприємств на фінансовий стан (на дату балансу), фінансові результати звітного періоду та такі самі показники попереднього періоду;

 

– статті консолідованої фінансової звітності, до яких застосовувалася різна облікова політика.

 

 

 

3.17.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000    № 193 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за № 515/4736, у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація:

 

– сума курсових різниць, що включена до складу доходів і витрат протягом звітного періоду;

 

– сума курсових різниць, що включена протягом звітного періоду до складу іншого додаткового капіталу, а також інформація, що пояснює взаємозв’язок між сумою таких курсових різниць на початок і на кінець звітного періоду.

 

У разі зміни ознак класифікації діяльності господарської одиниці за межами України також наводиться інформація про:

 

– характер та причини зміни;

 

– вплив зміни на власний капітал;

 

– вплив зміни на чистий прибуток (збиток) за попередній рік, якщо така зміна відбулася на початку попереднього року.

 

 

 

3.18.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.06.2001 № 303 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2001 за № 539/5730 (далі – П(с)БО 23), у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація:

 

– характер відносин між пов’язаними сторонами;

 

– види та обсяги операцій (сума або частка у загальному обсязі) пов’язаних сторін;

 

– використані методи оцінки активів і зобов’язань в операціях пов’язаних сторін;

 

– суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями пов’язаних сторін.

 

Якщо одна пов’язана сторона здійснює контроль або перебуває під контролем іншої пов’язаної сторони, то інформація про характер відносин пов’язаних сторін наводиться незалежно від наявності операцій між ними.

 

Інформація, передбачена пунктом 11 П(с)БО 23, може не наводитися у примітках до:

 

– консолідованої фінансової звітності щодо внутрішньогрупових операцій;

 

– фінансової звітності материнського (холдингового) підприємства, якщо вона оприлюднюється разом з консолідованою фінансовою звітністю;

 

– фінансової звітності дочірнього підприємства, яке є юридичною особою за законодавством України та знаходиться в повній власності материнського (холдингового) підприємства, яке також є юридичною особою за законодавством України та оприлюднює консолідовану фінансову звітність.

 

Інформація про операції з асоційованими підприємствами, які обліковуються інвестором за методом участі в капіталі, наводиться у фінансовій звітності відповідно до пункту 11 П(с)БО 23.

 

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про одержані від підприємства провідним управлінським персоналом:

 

– поточні виплати;

 

– інші довгострокові виплати;

 

– виплати по закінченні трудової діяльності;

 

– виплати при звільненні;

 

– платежі на основі акцій;

 

– позики.

 

Приклади операцій пов’язаних сторін наведено в пункті 5 П(с)БО 23.

 

 

 

3.19.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2001 № 344 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2001 за № 647/5838 (далі – П(с)БО 24), у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація за кожним класом простих акцій:

 

– чистий прибуток на одну просту акцію, визначений у результаті перерахунку;

 

– скоригований чистий прибуток на одну просту акцію, визначений у результаті перерахунку;

 

– узгодження сум, використаних як чисельники при обчисленні чистого прибутку на одну просту акцію та скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію, з сумами чистого прибутку (збитку) за певний період;

 

– вплив розбавляючих потенційних простих акцій на середньорічну кількість простих акцій в обігу;

 

– операції з простими та потенційними простими акціями, які були здійснені після дати балансу /крім операцій, зазначених у пункті 15 П(с)БО 24.

 

 

 

3.20.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 601 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.11.2003 за № 1025/8346 (далі – П(с)БО 26), у примітках до фінансової звітності щодо кожної програми з визначеним внеском наводиться сума відрахувань, включена до витрат звітного року.

 

У примітках до фінансової звітності розкривається така інформація щодо кожної програми з визначеною виплатою:

 

– загальний опис типу програми;

 

– залишок зобов’язання (активу) на початок і кінець звітного року;

 

– теперішня вартість забезпечених, частково забезпечених і незабезпечених активами програми зобов’язань на дату балансу;

 

– не визнані актуарні прибутки (збитки) на початок і кінець звітного року;

 

– не визнана вартість раніше виконаних працівниками робіт на початок і кінець звітного року;

 

– не визнана активом частина вартості згідно з пунктом 16 П(с)БО 26;

 

– склад активів програми із зазначенням їх справедливої вартості на початок і кінець звітного року;

 

– включені до звіту про фінансові результати (із зазначенням статей звіту, до яких вони включені):

 

·      вартість поточних робіт, виконаних працівниками;

 

·      витрати на відсотки за програмою;

 

·      очікуваний прибуток від активів програми та визнане активом право на відшкодування;

 

·      актуарні прибутки (збитки);

 

·      вартість раніше виконаних працівниками робіт;

 

·      прибуток (збиток) від скорочення програми або остаточного розрахунку за нею;

 

·      фактичний прибуток від активів програми і визнане активом право на відшкодування;

 

– використані в актуарних припущеннях на дату балансу (в абсолютному виразі і як різниця між різними ставками відсотка або іншими змінними):

 

·      ставки дисконту;

 

·      очікуваний рівень прибутковості активів програми за звітний рік і визнане активом право на відшкодування;

 

·      очікувані рівні заробітної плати; очікувані витрати на медичне обслуговування;

 

·      інші суттєві актуарні припущення.

 

У примітках до фінансової звітності розкривається така інформація щодо кожної програми виплат інструментами власного капіталу:

 

– характер та умови виплат за такими програмами;

 

– облікова політика щодо таких програм;

 

– включені до фінансової звітності суми щодо кожної такої програми;

 

– кількість та умови фінансових інструментів за такими програмами на початок і кінець звітного року, а також ступінь гарантованості прав працівників на ці інструменти на початок і кінець звітного року;

 

– кількість та умови фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством для фонду або для працівників протягом звітного року;

 

– справедлива вартість компенсації, отриманої з фонду або від працівників;

 

– кількість, дата та ціна виконання опціонів на акції за такими програмами у звітному році;

 

– кількість опціонів на акції, утримувачами яких є фонд або працівники, строк дії яких закінчився у звітному році;

 

– сума та основні умови позик чи гарантій, наданих підприємством фонду або на його користь;

 

– справедлива вартість на початок і кінець звітного року фінансових інструментів власного капіталу (за винятком опціонів на акції підприємства) за такими програмами;

 

– справедлива вартість на дату випуску фінансових інструментів власного капіталу підприємства (за винятком опціонів на акції), емітованих підприємством для фонду або для працівників протягом звітного року.

 

Якщо неможливо визначити справедливу вартість фінансових інструментів власного капіталу (за винятком опціонів на акції), то цей факт розкривається.

 

 

 

3.21.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 № 617 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за № 1054/8375, необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу, та пов’язані з ними зобов’язання, а також результати їх продажу (вибуття) відображаються у фінансовій звітності окремо від інших активів, зобов’язань та результатів інших видів діяльності.

 

У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація.

 

У період визнання необоротних активів, групи вибуття як утримуваних для продажу:

 

– опис необоротних активів, групи вибуття;

 

– опис обставин продажу (вибуття), спосіб та час;

 

– збитки від зменшення корисності та їх подальше сторнування;

 

– сегмент, у якому необоротні активи, група вибуття подаються відповідно до П(с)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами", затвердженого наказом Міністерства фінансів     України від 19.05.2005 № 412, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2005 за № 621/10901 (далі – П(с)БО 29);

 

– порядок формування єдиного показника, що наводиться у звіті про фінансові результати, як зазначено в пункті 4 розділу III П(с)БО 29, у частині:

 

·      доходів, витрат, прибутку (збитку) від припиненої діяльності до оподаткування;

 

·      витрат з податку на прибуток, пов’язаних з припиненою діяльністю;

 

·      доходів (витрат) від переоцінки активів, групи вибуття, які утворюють припинену діяльність, за чистою вартістю реалізації;

 

·      витрат з податку на прибуток, пов’язаних з результатами переоцінки.

 

– чистий рух грошових коштів від припиненої діяльності у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності за звітний рік;

 

– основні групи активів та зобов’язань, визнаних як утримувані для продажу, що подаються окремо без згортання.

 

 

 

3.22.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 № 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 35/10315 (далі – П(с)БО 28), у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація щодо:

 

– сум втрат від зменшення корисності, що відображені у звіті про фінансові результати;

 

– сум вигід від відновлення корисності, що відображених у звіті про фінансові результати;

 

– сум втрат від зменшення корисності, що відображених у складі власного капіталу;

 

– сум вигід від відновлення корисності, що відображених у складі власного капіталу.

 

Якщо визнані втрати від зменшення корисності або вигоди від відновлення корисності окремого активу або групи активів, яка генерує грошові потоки, є суттєвими, то в примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:

 

– події та обставини, які спричинили зменшення або відновлення корисності;

 

– визнана сума втрат від зменшення корисності та/або вигід від відновлення корисності;

 

– характеристика активу (назва, місце використання, сегмент, до якого належить актив), щодо якого визначалася сума втрат від зменшення або вигід від відновлення його корисності;

 

– характеристика (склад) групи активів, яка генерує грошові потоки (назва, місце використання, сегмент, до якого належить група), із зазначенням поточного і попереднього способу включення активів до певної їх групи, причини зміни способу групування (якщо визначення складу групи активів, яка генерує грошові потоки, змінилося);

 

– оцінка (чиста вартість реалізації або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу), за якою визначена сума очікуваного відшкодування активу чи групи активів, яка генерує грошові потоки;

 

– база, прийнята для визначення чистої вартості реалізації (якщо сумою очікуваного відшкодування визнано чисту вартість реалізації);

 

– ставка дисконту, використана для поточного і попереднього визначення теперішньої вартості майбутніх чистих грошових надходжень від активу (якщо сума очікуваного відшкодування активу визначена у звітному періоді за теперішньою вартістю майбутніх чистих грошових надходжень від активу);

 

– статті активів, на які впливають визнані втрати від зменшення корисності та/або вигоди від відновлення корисності, про які згідно з підпунктами 28.1 – 28.7 пункту 28 П(с)БО 28 інформацію не наведено.

 

Для кожної групи активів, яка генерує грошові потоки, на яку було розподілено вартість гудвілу або нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання, наводиться така інформація:

 

– розподілена балансова вартість гудвілу;

 

– розподілена балансова вартість нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання;

 

– база, прийнята для визначення суми очікуваного відшкодування цієї групи.

 

Якщо частину вартості гудвілу, що виник у результаті об’єднання підприємств, протягом звітного періоду не було розподілено на групу активів, яка генерує грошові потоки, то на дату звітності наводяться нерозподілена вартість гудвілу і причини, з яких ця сума залишилася нерозподіленою.

 

 

 

3.23.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 № 412 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2005 за             № 621/1090 (далі – П(с)БО 29), норми П(с)БО 29 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – підприємство) незалежно від форм власності (крім малих підприємств, неприбуткових організацій, банків і бюджетних установ), якщо підприємство зобов’язано оприлюднювати річну фінансову звітність або підприємство займає монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг), або якщо щодо продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін.

 

У примітках до річної фінансової звітності наводяться дані про суму доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і суму доходів за внутрішньогосподарськими розрахунками сегмента, який не визначено звітним сегментом, якщо більша частина доходу цього сегмента сформована за внутрішньогосподарськими розрахунками та дохід цього сегмента від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям становить не менше ніж 10 % загального доходу підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям.

 

 

 

3.24.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 № 415 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за № 610/12484, у примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:

 

– випадки, причини і тривалість зупинення виконання робіт із створення кваліфікаційного активу та капіталізації фінансових витрат;

 

– суму фінансових витрат, що капіталізована у звітному періоді;

 

– річну (або середньорічну) норму (норми) капіталізації.

 

 

 

3.25.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 № 779 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2007 за № 823/14090, вартість інвестиційної нерухомості в балансі відображається окремою статтею.

 

У примітках до фінансової звітності незалежно від методу оцінки інвестиційної нерухомості наводиться така інформація за кожною групою інвестиційної нерухомості:

 

– критерії щодо розмежування інвестиційної нерухомості та операційної нерухомості;

 

– відображені у звіті про фінансові результати звітного періоду:

 

·      сума доходу від оренди інвестиційної нерухомості;

 

·      сума прямих витрат (з виділенням окремо на ремонт і обслуговування), що визнані у зв’язку з утриманням інвестиційної нерухомості, яка генерує дохід від оренди протягом звітного періоду;

 

·      сума прямих витрат (з виділенням окремо на ремонт і обслуговування), що визнані у зв’язку з утриманням інвестиційної нерухомості, яка не генерує доходу від оренди протягом звітного періоду;

 

– обмеження щодо володіння, користування та розпорядження інвестиційною нерухомістю;

 

– сума укладених договорів на майбутнє:

 

·      на придбання, будівництво і підготовку інвестиційної нерухомості;

 

·      на ремонт, обслуговування і поліпшення інвестиційної нерухомості.

 

– вартість придбаної інвестиційної нерухомості;

 

– сума капітальних інвестицій в інвестиційну нерухомість за звітний рік;

 

– вартість придбаної інвестиційної нерухомості внаслідок об’єднання та/або придбання підприємств;

 

– балансова вартість інвестиційної нерухомості, що вибула;

 

– дохід від вибуття інвестиційної нерухомості;

 

– вартість інвестиційної нерухомості, переведеної із/до запасів та операційної нерухомості;

 

– інші зміни балансової вартості інвестиційної нерухомості.

 

При оцінці інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю наводиться така інформація:

 

– методи та суттєві припущення, що застосовані при визначенні справедливої вартості інвестиційної нерухомості;

 

– здійснення оцінки інвестиційної нерухомості суб’єктами оцінної діяльності, які мають досвід оцінки подібної нерухомості в тій самій місцевості, або незалучення таких суб’єктів при визначенні справедливої вартості інвестиційної нерухомості;

 

– балансова вартість інвестиційної нерухомості на початок і кінець звітного року;

 

– сума іншого операційного доходу та інших витрат операційної діяльності, що виникли внаслідок зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості;

 

– сума доходів та витрат, що виникли внаслідок переведення до інвестиційної нерухомості запасів та при завершенні будівництва інвестиційної нерухомості;

 

– різниця між балансовою вартістю активів, що виникла внаслідок переведення операційної нерухомості до інвестиційної нерухомості, що відображена у складі доходів, витрат та додаткового капіталу;

 

– опис інвестиційної нерухомості (пооб’єктно в кількісних та вартісних показниках), яка припиняє оцінюватися за справедливою вартістю і буде оцінюватися за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення, з наведенням:

 

·      причин неможливості достовірного визначення її справедливої вартості;

 

·      балансової вартості такої інвестиційної нерухомості.

 

При оцінці інвестиційної нерухомості за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення, наводиться така інформація щодо кожної групи інвестиційної нерухомості:

 

– методи амортизації, що застосовуються підприємством, та діапазон строків корисного використання;

 

– балансова вартість та сума зносу з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення на початок і кінець звітного року;

 

– сума нарахованої амортизації протягом звітного року;

 

– сума втрат від зменшення корисності і сума вигод від відновлення корисності, відображені в звіті про фінансові результати та звіті про власний капітал за звітний рік;

 

– справедлива вартість інвестиційної нерухомості.

 

 

 

3.26.На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 № 1577 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2009 за № 57/16073, у примітках до фінансової звітності розкривається така інформація про:

 

– обсяг операцій за договорами про платіж на основі акцій у звітному періоді;

 

– опис характерних ознак кожного виду договору про платіж на основі акцій, зокрема строк опціонів, спосіб погашення зобов’язань за операціями, платіж за якими здійснюється на основі акцій;

 

– кількість опціонів на акції і середньозважені ціни виконання опціонів на акції із зазначенням непогашених опціонів на початок і кінець року, здійснених опціонів у звітному періоді;

 

– середньозважену ціну акцій опціонів, виконаних у звітному періоді;

 

– діапазон цін виконання опціонів і середньозважений період, що залишився згідно з договором опціонів на акції, які були непогашені на кінець звітного періоду;

 

– порядок визначення у звітному періоді справедливої вартості отриманих товарів (робіт, послуг) або справедливої вартості наданих інструментів власного капіталу.

 

Якщо справедлива вартість отриманих товарів (робіт, послуг) визначена за справедливою вартістю інструментів власного капіталу, то наводиться така інформація:

 

– середньозважена справедлива вартість опціонів на акції на дату отримання товарів (робіт, послуг);

 

– спосіб визначення справедливої вартості опціонів на акції;

 

– строк чинності опціону та очікувані дивіденди за акціями;

 

– спосіб визначення очікуваної зміни справедливої вартості опціонів на акції;

 

– інші фактори, враховані при визначенні справедливої вартості опціону на акції;

 

– кількість та середньозважена справедлива вартість інших, ніж опціон на акції, інструментів власного капіталу та порядок визначення їх справедливої вартості у звітному періоді;

 

 

 

– порядок визначення справедливої вартості інструментів власного капіталу за відсутності цін на фондовому ринку;

 

– включення до справедливої вартості очікуваних дивідендів та інших інструментів власного капіталу;

 

– пояснення змін та сума збільшення справедливої вартості інструментів власного капіталу за зміненими у звітному періоді договорами про платіж на основі акцій.

 

У примітках до фінансової звітності наводяться також:

 

– сума витрат звітного періоду, що складається за операціями, платіж за якими здійснюється на основі акцій, з вартості отриманих, але не визнаних активами товарів (робіт, послуг), з відображенням суми витрат за такими операціями, погашення зобов’язань за якими здійснюється інструментами власного капіталу;

 

– балансова вартість зобов’язань за операціями, платіж за якими здійснюється на основі акцій, на кінець звітного періоду;

 

– внутрішня вартість на кінець періоду зобов’язань, за якими постачальник товарів (робіт, послуг) на кінець звітного періоду виконав умови договору про платіж на основі акцій.

 

 

 

4. Аудит фінансової звітності та аудиторський висновок

 4.1. Об’єктом аудиту є фінансова звітність (консолідована фінансова звітність) Підприємства та звітність Підприємства, що подається до Держфінпослуг з метою виконання функцій регулятора фінансового ринку.

 4.2. Висновок незалежного аудитора (аудиторської фірми) щодо підтвердження (або не підтвердження) достовірності, повноти та відповідності законодавству України, положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та вимогам Держфінпослуг, що подається до Держфінпослуг, має бути складений аудитором згідно з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність» та відповідати Міжнародним стандартам аудиту, надання впевненості та етики, що прийняті в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2006 № 168/7.

 4.3. Відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про аудиторську діяльність» аудит проводиться на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та учасником. У договорі на проведення аудиту передбачається предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін та інше. Відповідно до вимог цієї ж статті недійсними є будь-які положення договору, спрямовані на повне звільнення аудитора (аудиторської фірми) від встановленої законом майнової відповідальності за недостовірність аудиторського висновку чи іншого документа, в якому відображені результати аудиторської перевірки. До укладання договору учасник має перевірити наявність в аудитора, який проводитиме аудит, права на його проведення (статті 4 та 5 Закону України «Про аудиторську діяльність» та розділ 1 Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2004 № 86 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за № 489/9088).

 4.4. Звертаємо увагу, що відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про аудиторську діяльність» аудитори під час здійснення аудиторської діяльності мають право самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та отримувати необхідні документи, які стосуються предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб, та інші права, що передбачені цією статтею. У статті 19 Закону України «Про аудиторську діяльність» визначені й обов’язки аудиторів і аудиторських фірм.

 4.5. Відповідно до статті 20 Закону України «Про аудиторську діяльність» забороняється проведення аудиту

– аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами органів управління суб’єкта господарювання, що перевіряється

– аудитором, який має особисті майнові інтереси в суб’єкта господарювання, що перевіряється

– аудитором – членом органів управління, засновником або власником суб’єкта господарювання, що перевіряється;

– аудитором – працівником суб’єкта господарювання, що перевіряється

– аудитором – працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб’єкта господарювання, що перевіряється

– якщо розмір винагороди за надання аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора;

– аудитором в інших випадках, за яких не забезпечуються вимоги щодо його незалежності.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» встановлено вимоги до зовнішнього аудиту, зокрема аудиторські перевірки фінансових установ можуть проводитися аудиторами, які:

– мають відповідний сертифікат;

– не мають взаємовідносин щодо права власності з фінансовою установою, діяльність якої перевіряється, не мають заборгованості перед цією установою або іншого конфлікту інтересів;

 – внесені до відповідних реєстрів, що ведуться державними органами, які здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг. Порядок ведення реєстру визначається відповідним державним органом, який здійснює регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг.