Щодо переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності небанківськими фінансовими установами

З метою сприяння складанню небанківськими фінансовими установами фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Держфінпослуг) повідомила про наступне.

1. Щодо подання до Держфінпослуг фінансової звітності небанківськими фінансовими установами за 2011 рік.

Відповідно до пункту 2 спільного листа Національного банку України від 07.12.2011 №12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07.12.2011 №31-08410-06-5/30523 та Державної служби статистики України від 07.12.2011 №04/4-07/702  фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2011 рік складаються підприємствами (крім банків) згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО).

2. Щодо переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності небанківськими фінансовими установами.

2.1. Відповідно до статті 12.1 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Підприємства інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики про складання ними фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складені за міжнародними стандартами, подаються у порядку, визначеному вищезазначеним Законом.

2.2. З 01.01.2012 набрали чинності зміни до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419, відповідно до яких фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними стандартами фінансової звітності публічними акціонерними товариствами, банками, страховиками починаючи з 1 січня 2012 року, а також підприємствами, які провадять господарську діяльність за такими видами:

надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (група 64 КВЕД ДК 009:2010), а також недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010) – починаючи з 1 січня 2013 року;

допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (група 66 КВЕД ДК 009:2010) – починаючи з 1 січня 2014 року.

2.3. Спільним листом Національний банк України від 07.12.2011 №12-208/1757-14830, Міністерство фінансів України від 07.12.2011 №31-08410-06-5/30523 та Державна служба статистики України від 07.12.2011 №04/4-07/702 повідомили таку інформацію.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) з 1 січня 2012 року для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності застосовують:

обов’язково – публічні акціонерні товариства, банки, страховики;

добровільно – інші підприємства (суб’єкти господарювання, крім бюджетних установ), які самостійно визначили доцільність застосування міжнародних стандартів.

 Особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" (далі – МСФЗ 1).

МСФЗ 1 застосовують всі підприємства, які вперше складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ.

МСФЗ 1 не застосовується у разі, якщо підприємство:

а) припиняє подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність згідно з П(С)БО, попередньо подавши її за 2011 рік, а також склавши фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за цей самий період за МСФЗ, яка має містити чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ;

б) подало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2011 рік згідно з національними вимогами і ця фінансова звітність та консолідована фінансова звітність містила чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ,

або

в) подавало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2011 рік та попередні роки власникам або іншим користувачам, яка містила чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ, навіть якщо аудитори висловили умовно-позитивну думку стосовно такої звітності в своєму аудиторському звіті (висновку).

У разі якщо дата переходу на МСФЗ 1 січня  2012 року:

У фінансовій звітності за звітні періоди 2012 року не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік (крім балансу);

Складається баланс станом на 01.01.2012 за вимогами МСФЗ;

Для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 31.12.2013, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;

Перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2013 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2012, 31.12.2012, 31.12.2013, та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.

Різниці, які виникають внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу.

Підприємство розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) і грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1.

2.4. Міністерством фінансів України затверджено наказ від 09.12.2011 №1591 „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2011 за №1556/20294, яким встановлені особливості застосування деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.