Організація операцій з готівкою в підрозділі (що не має статусу філії, власного коду ЄДРПОУ), розташованому в межах іншої територіальної громади.

Згідно із п. 1.2 Положення про здійснення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637), цитата: «відокремлені підрозділи – філії, представництва, відділення та інші структурні підрозділи, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України».

Отже, головним критерієм є не територіальна, а майнова відокремленість підрозділу, що може бути розташованим як за місцезнаходженням головного підприємства, так і бути віддаленим від нього (на території одного регіону чи по всій Україні). 

Специфіка роботи таких підрозділів передбачає здійснення різних операцій, пов’язаних з рухом готівкових коштів, зокрема:

– приймання та оприбуткування виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) від фізичних і юридичних осіб;

– здавання виручки від реалізації для наступного зарахування або на розрахунковий рахунок цього підрозділу, або на розрахунковий рахунок головного підприємства чи іншого підрозділу;

– здавання виручки в касу іншого підрозділу;

– одержання готівки від іншого підрозділу з метою поповнення обігових коштів;

– виплата заробітної плати та готівки під звіт;

– розрахунки з постачальниками тощо.

Щодо необхідності ведення касової книги слід зазначити, що згідно п. 4.2 Положення № 637:

– кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів);

– відокремлені підрозділи, що приймають кошти за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням прибуткових касових ордерів, а також видають готівку на виробничі (господарські) потреби, на оплату праці, інші операції з оформленням видаткових касових ордерів, ведуть касову книгу;

– відокремлені підрозділи, що здійснюють розрахунки із застосуванням РРО або розрахункових книжок, ведуть КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, касову книгу не ведуть.

Отриману виручку відповідно до п. 2.8 Положення № 637 відокремлені підрозділи можуть здавати безпосередньо в каси підприємств – юридичних осіб або в будь-який банк для переведення на розрахунковий рахунок юридичної особи. Здавання виручки може здійснюватися самостійно (у тому числі з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування) або через спеціалізовані служби інкасації. 

Крім того, відповідно до п. 5.2 Положення № 637 для кожного з відокремлених підрозділів підприємством – юридичною особою має бути встановлено й доведено наказом (розпорядженням) по підприємству ліміт залишку готівки в касі. Ліміт установлюється на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки в касу або на підставі середньоденної видачі з каси. Розрахунок установлення ліміту складається по кожному підрозділу та підписується керівником і головним (старшим) бухгалтером. 

Порядок оформлення касових операцій та форми первинних документів встановлений главою 3 Положення № 637 та додатками до нього.

Згідно із п. 3.3 та п. 3.4 Положення № 637 прибуткові касові ордери (додаток 2) підписують головний бухгалтер або особа, уповноважена керівником підприємства, а видаткові касові ордери (додаток 3) підписують керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником.

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Пунктом 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88, передбачено: «Керівником підприємства, установи затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов’язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна».

Таким чином, касові ордери, а також посвідчення про відрядження, форма якого була затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 28.07.1997 року № 260 (застосовувалась до набуття чинності розділу III Податкового кодексу України), можуть підписувати уповноважені керівником робітники.

Щодо наявності додаткової печатки. До 21.02.2011 р. діяли спеціальні нормативні документи, що визначали опис печаток та штампів, порядок їх виготовлення та використання, а саме:

Інструкція про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.01.1999 р. № 17;

Умови і правила провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, затверджені наказом МВС України від 11.01.1999 р. № 17.

Ці обидва документи втратили чинність згідно з наказом МВС України  від 11.01.2011 р. № 5.

Отже, підприємство як до відміни цих нормативних документів, так і зараз має змогу виготовити додаткову печатку для застосування у господарській діяльності свого підрозділу. 

Джерело отримання матеріалу статті –  Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»