Щодо організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу у січні – вересні 2014 року

Щодо правил і програми проведення фінансового моніторингу та необхідності їх оновлення у 2014 році

Останнім часом до Асоціації звертаються ломбарди з питання необхідності оновлення або внесення змін у правила та програми проведення фінансового моніторингу у вересні 2014 року.

Підставами надходження таких звернень є отримання ломбардами від деяких юридичних фірм або компаній:

– запрошень на семінар з питань організації та проведення фінансового моніторингу, в якому у тому числі зазначалось про необхідність внесення змін у правила та програми проведення фінансового моніторингу у зв’язку із набранням чинності нових нормативних актів або змін до діючих нормативних актів;

– листів з повідомленням про набрання чинності нових нормативних актів або змін до діючих нормативних актів та, як наслідок, необхідності внесення змін у правила та програми проведення фінансового моніторингу.

У зв’язку з викладеним, Асоціація вважає за необхідне довести до ломбардів, які використовують у своїй роботі розроблені Асоціаціє примірні правила та програму з проведення фінансового моніторингу, наступне.

Деякі юридичні фірми та компанії до розроблених ними примірних правил та програми проведення фінансового моніторингу включили достатню кількість додатків (перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; довідники кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу; перелік офшорних зон; тощо), обов’язковість включення яких до правил та програми законодавством у сфері фінансового моніторингу прямо не передбачена.

При цьому, наявність, наприклад, у правилах або програмі проведення фінансового моніторингу як додатку переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та затвердження Держфінмоніторингом України змін до зазначеного переліку призведе до необхідності внесення змін до правил або програми проведення фінансового моніторингу.

У вересні 2014 року Держфінмоніторингом України три рази було затверджено зміни до переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, а у період з 1 січня поточного року по 31 серпня – 25 змін до зазначеного переліку. Тобто, у разі включення переліку до правил або програми проведення фінансового моніторингу за 9 місяців 2014 року необхідно було вносити 28 змін до відповідного документу ломбарду.

З метою мінімізації необхідності внесення змін до правил та програми проведення фінансового моніторингу Асоціація при розробці цих примірних документів включила до них мінімальну кількість додатків. На сьогодні, правила та програма проведення фінансового моніторингу, крім додатку 1 до правил (анкета ідентифікації фізичної особи – резидента) та додатку 2 до правил (анкета ідентифікації фізичної особи – нерезидента), інших додатків не містять.

При відсутності додатків, які є у інших  у примірних правилах та програмі проведення фінансового моніторингу, які є у ін

З урахуванням викладеного та з урахуванням нормативно-правових актів у сфері фінансового моніторингу, які набули чинності у 2014 році та про які нижче буде зазначено, Асоціація у поточному році змін до правил та програми проведення фінансового моніторингу змін не вносила.

Одночасно, звертаємо увагу ломбардів на необхідність своєчасного оновлення правил та програми проведення фінансового моніторингу у випадку закінчення строку, на який вони були затверджені ломбардом.

У випадку закінчення строків дії правил та програми проведення фінансового моніторингу необхідно було:

– оновити правила проведення фінансового моніторингу та програму проведення фінансового моніторингу (затвердити керівником ломбарду);

– провести та оформити навчання з ознайомлення працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, з оновленими правилами та програмою проведення фінансового моніторингу;

– оформити відповідні розписки або відомості про ознайомлення під розпис працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, з оновленими правилами та програмою проведення фінансового моніторингу.

 

Щодо організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу протягом січня – вересня поточного року

Протягом січня – вересня поточного року ломбарди повинні були:

1. проводити у встановлені строки та оформлювати навчання працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, відповідно до затверджених на 2014 рік керівником ломбарду плану навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та програми навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

Також протягом січня – вересня 2014 року необхідно було проводити навчання із ознайомлення працівників із законодавством (у тому числі із змінами до нього) у сфері у сфері фінансового моніторингу (законами, нормативно-правовими актами), публічними заявами FATF, типологіями міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, тощо які набули чинності або були прийняті/затверджені, розміщені/опубліковані протягом зазначеного періоду.

Щодо роботи з працівниками, що призначались протягом січня – вересня (новопризначені працівники), до безпосереднього залучення їх до участі у здійсненні або у забезпеченні здійснення фінансових операцій та з метою підготовки з питань проведення фінансового моніторингу необхідно було, зокрема:

– провести та оформити навчання з усіх питань щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу (ознайомлення із законодавством та міжнародними документами у сфері фінансового моніторингу, ознайомлення із засобами і прийомами вивчення клієнтів та перевірки інформації щодо їх ідентифікації, ознайомлення з порядком управління ризиками, здійснення практичних заходів з фінансового моніторингу тощо);

– ознайомити (обов’язково під розпис) з правилами та програмою проведення фінансового моніторингу та оформити відповідні документи (розписки, відомості), що підтверджують їх ознайомлення з цими документами;

– ознайомити новопризначених працівників з іншими внутрішніми документами ломбарду з питань фінансового моніторингу;

– письмово попередити (ознайомити під розпис) новопризначених працівників, що задіяні у проведенні фінансового моніторингу, про відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та оформити відповідні документи (розписки, відомості), що підтверджують їх ознайомлення;

2. оформлювати щомісячні звіти відповідальних працівників (по ломбарду та по кожному відокремленому підрозділу) та подавати їх керівнику ломбарду відповідно до строків, встановлених внутрішніми документами ломбарду з фінмоніторингу (ознайомлення керівника ломбарду або особи, яка виконує його обов’язки, зі звітом підтверджується його підписом на звіті);

3. здійснювати/проводити реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, у тому числі внутрішньому, інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, шляхом внесення відповідної інформації до реєстру;

4. повідомляти, за наявності, за встановленими формами, у порядку та у строки, зокрема, про (щодо):

– фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;

– фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо буде прийнято рішення про повідомленню про ці операції (про прийняте відповідальним працівником рішення про неповідомлення про фінансову операцію повинно бути належним чином оформлене;

– створення відокремлених підрозділів ломбардів ( з метою постановки їх на облік та отримання облікового ідентифікатора);

– змін в інформації, яка стала підставою для взяття ломбарду та/або його відокремлених підрозділів на облік (наприклад, зміни найменування, місцезнаходження, звільнення/призначення відповідальних працівників, звільнення/призначення т.в.о. відповідальних працівників тощо);

– прийняття рішення про припинення діяльності, зокрема, відокремлених підрозділів;

5. провести у ломбарді та у всіх його відокремлених підрозділах внутрішні перевірки на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, відповідно до затвердженого керівником ломбарду плану перевірок на 2014 рік та у встановлені строки і оформити відповідні акти внутрішніх перевірок.

Акт перевірки після його підписання направляється керівнику ломбарду для інформування та вжиття в разі необхідності заходів реагування. Ознайомлення керівника ломбарду з актом перевірки підтверджується його підписом.

6. виконувати інші вимоги, встановлені як законодавством у сфері фінансового моніторингу, так і внутрішніми документами ломбарду з питань організації та проведення фінансового моніторингу.

 

Щодо міжнародних стандартів, заяв міжнародних організацій, законодавчих та інших нормативно-правових актів, які були оприлюднені, розміщені на офіційних веб-сайтах, набули чинності протягом січня – вересня 2014 року

 

1. Заяви міжнародних організацій (Публічна заява FATF щодо країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму), які були розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України у січні – вересні 2014 року (розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua) у розділі Міжнародне співробітництво (Заяви міжнародних організацій):

 

Дата публічної заяви FATF

Дата розміщення публічної заяви на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу

ПУБЛІЧНА ЗАЯВА FATF 14.02.2014 року

21.03.2014 р.

Підвищення рівня виконання міжнародних стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму: постійний процес вдосконалення – 14 лютого 2014 року

26.03.2014

Публічна заява згідно з 3-м кроком щодо виконання Посилених процедур відповідності MONEYVAL по відношенню до Боснії і Герцеговини

18.06.2014 р.

ПУБЛІЧНА ЗАЯВА FATF 27.06.2014 року

07.07.2014 р.

 

2. накази Міністерства фінансів України:

– наказ Мінфіну від 24.12.2013 № 1118 «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 р. за № 108/24885.

Інформація по зазначеному наказу була розміщена на сайті Асоціації 25 лютого поточного року.

 

3. Накази Держфінмоніторингу України, якими вносились зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та які було розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України у січня – вересні 2014 року:

 

Дата та номер наказу Держфінмоніторингу України

Дата розміщення наказу на веб-сайті Держфінмоніторингу України

від 09.01.2014 № 1

09.01.2014

від 14.02.2014 № 17

14.02.2014

від 18.02.2014 № 20

18.02.2014

від 14.03.2014 № 32

14.03.2014

від 18.03.2014 № 33

18.03.2014

від 21.03.2014 № 36

21.03.2014

від 02.04.2014 № 42

02.04.2014

від 07.04.2014 № 44

07.04.2014

від 10.04.2014 № 48

10.04.2014

від 18.04.2014 № 55

18.04.2014

від 07.05.2014 № 62

07.05.2014

від 19.05.2014 № 67

19.05.2014

від 21.05.2014 № 69

21.05.2014

від 27.05.2014 № 72

27.05.2014

від 06.06.2014 № 77

06.06.2014

від 23.06.2014 № 83

23.06.2014

від 02.07.2014 № 86

02.07.2014

від 04.07.2014 № 89

04.07.2014

від 14.07.2014 № 92

14.07.2014

від 31.07.2014 № 100

31.07.2014

від 05.08.2014 № 101

05.08.2014

від 08.08.2014 № 102

08.08.2014

від 19.08.2014 № 108

19.08.2014

від 27.08.2014 № 111

27.08.2014

від 29.08.2014 № 114

29.08.2014

від 17.09.2014 № 121

17.09.2014

від 26.09.2014 № 124

26.09.2014

від 30.09.2014 № 125

30.09.2014

 

У ломбарді та у кожному відокремленому підрозділі завжди повинен бути Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в актуальному стані (з урахуванням змін).

 

4. Нацкомфінпослуг

10 вересня 2014 року на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг (http://nfp.gov.ua/news/776.html) було розміщено інформаційне повідомлення стосовно уточнень до Рекомендацій Держфінмоніторингу України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України.

Текст інформаційного повідомлення

З метою однозначного трактування Рекомендацій Держфінмоніторингу України щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України, розміщених 21.07.2014 на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України (http:/10.200.205.205./articles.php?cat_id=69&art_id=16491&lang=uk) в частині застосування статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон) зазначаємо.

Беручи до уваги той факт, що Сполучені Штати Америки та Рада Європейського Союзу запровадили індивідуальні (обмеження на проведення фінансових операцій) та секторальні (обмеження фінансування на ринку капіталів) санкції щодо певного переліку фізичних осіб Російської Федерації та України, юридичних осіб Російської Федерації та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованій території, у зв’язку з діями цих осіб, що підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, Держфінмоніторинг України з метою зменшення ризиків фінансування сепаратистських та терористичних заходів на території України, рекомендує суб’єктам первинного фінансового моніторингу зупиняти, відповідно до статті 17 Закону, фінансові операції, які проводяться особами, що зазначені у списках індивідуальних санкцій, та повідомляти про це Держфінмоніторинг України.

Ознайомитись із переліком осіб, до яких застосовані санкції Радою Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки (в т.ч. OFAC), можна за посиланнями на веб-ресурси:

http://www.treasury.gov/ofac/downloads/prgrmlst.txt

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0238&rid=1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:078:0006:0015:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0151&rid=4

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0433&rid=1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0477&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_160_R_0004&from=EN

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/31cfr589.pdf

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140716.aspx»

 

Нагадуємо також про необхідність виконання ломбардами вимог пунктів 2.10 та 2.13 Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 5 серпня 2003 р. № 25 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 р. № 102), щодо необхідності оформлення на працівників, на яких покладаються обов’язки відповідальних за проведення фінансового моніторингу, письмових висновків щодо підтвердження ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, а також призначення відповідального працівника у відокремленому підрозділі за поданням керівника відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов’язки, за погодженням з відповідальним працівником ломбарду.

Зазначені вимоги поширюються на осіб, які призначались або призначаються відповідальними після набрання чинності розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011р. № 102 (розпорядження набуло чинності 03.06.2011 року).

 

Крім того, звертаємо увагу ломбардів на необхідність розроблення та затвердження у грудні 2014 року відповідно до вимог Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 5 серпня 2003 р. № 25 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 р. № 102):

– плану проведення внутрішніх перевірок на 2015 рік на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (пункти 9.1, 9.2 та 9.3 розпорядження №102);

– плану навчання та підвищення кваліфікації працівників ломбарду (відокремлених підрозділів) щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на 2015 рік (пункт 3.4 розпорядження № 102);

– програми навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, на 2015 рік (пункт 4.12 розпорядження № 102).

 

Також нагадуємо про необхідність дотримання вимог щодо своєчасного проходження працівниками, відповідальними за проведення фінансового моніторингу як у ломбарді, так і у його відокремлених підрозділах, навчання та підвищення кваліфікації.