Щодо оприлюднення річної фінансової звітності ломбардів

Нагадуємо, що у відповідності до ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
«Публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.»

У відповідності до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг № 2740 від  4 листопада 2004 року:
"2.6. До 01 червня року, наступного за звітним, ломбард подає до Нацкомфінпослуг аудиторський висновок та річну фінансову звітність, яка підтверджена аудиторською фірмою або аудитором, інформація про яких унесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг."

Звераємо Вашу увагу, що до Нацкомфінпослуг подається оригінал аудиторського висновку, а не копія засвідчена аудитором. У випадку недотримання цієї норми до ломбарду будуть вжиті заходи впливу, передбачені чиним законодавством.