Щодо подання звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Шановні учасники Асоціації!

Нагадуємо Вам про те, що  на виконання вимог «Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого розпорядження Держфінпослуг № 2740 від 4 листопада 2004 року (далі – Положення),  квартальну та річну звітність ломбарди подають у терміни, визначені пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419, а саме:

 «Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна – не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.»

Враховуючи вищевикладене, ломбарди мають подати річну звітність до Нацкомфінпослуг до 28 лютого 2016 року.

Звітність подається за формами, затвердженими Положенням, а саме:

  1. Загальна інформація про ломбард;
  2. Звіт про склад активів та пасивів ломбарду;
  3. Звіт про діяльність ломбарду.

Звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року. Ломбарди складають звітність станом на кінець останнього дня кварталу.

Форми звітності заповнюються ломбардами на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням МСФЗ  та даних облікової та реєструючої систем ломбарду за відповідний звітний період  у тисячах гривень з одним десятковим знаком, а для зазначення кількості договорів – у штуках..

Звітність надається в електронному вигляді  за допомогою Комплексної інформаційної системи (КІС) в мережі Інтернет у режимі он-лайн та письмовому вигляді на адресу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : 01001, м.Київ-1, вул. Б.Грінченка, 3.

Електронна форма звітності має відповідати письмовій формі – виправлення та підчистки не допускаються.

Звітність в паперовій формі подається пронумерованою, прошитою та підписаною керівником ломбарду, головним бухгалтером (іншою особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку), підписи яких засвідчуються печаткою ломбарду.

Датою подання звітності вважається день фактичного її передання до Нацкомфінпослуг. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв’язку, що обслуговує відправника. Датою подання електронної форми звітності є дата її відправлення через веб-інтерфейс на веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.

У випадку допущення помилок та самостійного їх виявлення у поданій звітності, – ломбард має право подати виправлені форми звітності та письмові пояснення із зазначенням причин допущення помилок та інформації щодо граф та/або рядків форм звітності, у яких були допущені ці помилки, не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

Звертаємо Вашу увагу на те, що у разі ненадання, несвоєчасного надання інформації, надання не в повному обсязі встановленої Положенням звітності або надання недостовірної інформації Держфінпослуг застосовує заходи впливу, передбачені чинним законодавством.

У випадку виникнення додаткових питань – звертайтеся до виконавчого апарату Асоціації.