Щодо аудиторського підтвердження достовірності річної звітності ломбардів за 2015 рік

Відповідно до пункту 13 розділу 3 Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року № 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 431/9030 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 серпня 2005 року № 4451): до 01 червня року, наступного за звітним, фінансові компанії (у тому числі фінансові компанії – управителі та фінансові компанії – адміністратори) та довірчі товариства подають до Нацкомфінпослуг аудиторський висновок аудиторської фірми або аудитора, що включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що підтверджує достовірність, повноту річної звітності фінансової компанії та відповідність показників нормативів, установлених для фінансових компаній чинним законодавством.

Згідно з пунктом 2.6. Розділу 2 Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 липня 2004 року № 2740, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 року за № 1482/10081: до 01 червня року, наступного за звітним, ломбард подає до Нацкомфінпослуг аудиторський висновок та річну фінансову звітність, яка підтверджена аудиторською фірмою або аудитором, інформація про яких унесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг.

Порядок ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затверджений розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26 лютого 2013 року № 640.

Звертаємо увагу на такі особливості форми та змісту аудиторських висновків (звітів незалежних аудиторів), що надаються за результатами аудиту річної звітності  ломбардів.

1. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складається відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 29.12.2015 № 320/1, за наслідками аудиту річної фінансової звітності.

2. Проведення аналізу та викладення розділів аудиторського висновку повинні відповідати вимогам МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».

3. Аудиторський висновок містить такі основні елементи, викладені, як правило, за такою схемою:

а) заголовок, який чітко вказує на те, що це є звіт незалежного аудитора, а саме: «Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності фінансових компаній (у тому числі фінансових компаній – управителів та фінансових компаній – адміністраторів) або довірчих товариств або ломбардів»;

б) аудиторський висновок адресується тому, для кого він був підготовлений. Адресат – Нацкомфінпослуг,або інші установи чи особи;

в) вступний параграф, у якому зазначаються:

і) перелік перевірених фінансових звітів, а саме назву кожного із фінансових звітів, які входять до складу перевіреної фінансової звітності, із зазначенням дати або періоду, за який вони складені, а також посилання на стислий виклад облікової політики та іншу пояснювальну інформацію щодо фінансової звітності;

іі) підпунктом «Відомості про відповідальність управлінського персоналу суб’єкта господарювання та про відповідальність аудитора»: описується відповідальність тих осіб, на яких покладено зобов’язання зі складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, а також за такий внутрішній контроль, який необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;

В цьому розділі аудиторського висновку (звіту) зазначається відповідальність аудитора за розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності. З метою формування професійного судження щодо дотримання фінансовою компанією положень законодавчих та нормативних актів, аудитор розглядає питання, зокрема:

  • можливості (спроможності) фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії – управителя та фінансової компанї – адміністратора), довірчого товариства та ломбарду безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців;
  • відповідності (невідповідності) прийнятої керівництвом фінансової компанії облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової звітності;
  • у разі збільшення розміру статутного капіталу – дотримання вимоги щодо такого збільшення винятково у грошовій формі;
  • перевищення вартості чистих активів фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії – управителя та фінансової компанї – адміністратора), довірчого товариства та ломбарду над зареєстрованим розміром статутного капіталу станом на кінець звітного періоду;
  • запровадження фінансовою компанією (у тому числі фінансовою компанією – управителем та фінансовою компанією – адміністратором), довірчим товариством та ломбардом системи управління ризиками;
  • адекватность організації та проведення фінансовою компанією (у тому числі фінансовою компанією – управителем та фінансовою компанією – адміністратором), довірчим товариством та ломбардом внутрішнього аудиту (контролю).

г) параграф, що описує обсяг (опис характеру аудиторської перевірки) у ньому визначається:

і) посилання на МСА або відповідні національні стандарти і практику та наводиться опис аудиту як виконання аудиторських процедур;

іі) опис роботи, виконаної аудитором, основні відомості про фінансову компанію (у тому числі фінансову компанію – управителя та фінансову компанію – адміністратора), довірче товариство та ломбард: повне найменування; код за ЄДРПОУ; місцезнаходження; дата видачі ліцензії (в разі наявності); дата державної реєстрації; дата внесення змін до статуту; перелік акціонерів (учасників) (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, для юридичних осіб – найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження) на дату складання аудиторського висновку, із зазначенням фактичної кількості акцій (часток), що належать кожному акціонеру (учаснику);

ґ) параграф, у якому висловлено думку аудитора щодо фінансових звітів.

і) посилання на концептуальну основу фінансової звітності, використану при складанні фінансових звітів (із зазначенням країни походження концептуальної основи фінансової звітності, якщо концептуальна основа не є МСБО);

іі) відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту та чи забезпечують отримані аудиторські докази, на думку аудитора, достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки;

д) дата аудиторського висновку; аудитор повинен зазначити дату висновку, яка є датою завершення аудиторської перевірки. Це інформує читача, що аудитор розглянув вплив на фінансові звіти й на висновок подій та операцій, відомих аудиторові, які відбулися до цієї дати.

є) адреса аудитора; в аудиторському висновку слід зазначити конкретне місце перебування аудитора, яке, як правило, є місцем перебування офісу аудитора, відповідального за аудит.

є) підпис аудитора. Аудиторський висновок слід підписати від імені аудиторської фірми, особисто від імені аудитора або, якщо це доцільно, обома підписами. Аудиторський висновок зазвичай підписується від імені аудиторської фірми, оскільки фірма бере на себе відповідальність за аудит.

Просимо, аудиторів, врахувати вищенаведену інформаціїю при засвідченні річної звітності ломбардів.

Джерело http://nfp.gov.ua/news/1394.html