Щодо організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу у 2017 році

Протягом 2017 року ломбардам з питань організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу необхідно було, зокрема:

1. Проводити у встановлені строки та оформлювати навчання працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, відповідно до затверджених на 2017 рік керівником ломбарду плану навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та програми навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Також протягом 2017 року необхідно було проводити навчання із ознайомлення працівників із законодавством (у тому числі із змінами до нього) у сфері у сфері фінансового моніторингу (законами, нормативно-правовими актами), публічними заявами FATF, типологіями міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, тощо які набули чинності або були прийняті/затверджені, розміщені/опубліковані протягом 2017 року.

Проведення кожного заходу з навчання працівників повинно бути підтверджено відповідним записом у програмі навчання із зазначенням дати проведення навчання, підписом особи, яка проводила навчання, та підписами працівників ломбарду, з якими проводилось навчання.

Щодо новопризначених працівників необхідно було до моменту безпосереднього залучення їх до участі у здійсненні або у забезпеченні здійснення (проведення) фінансових операцій:

– провести та оформити навчання з усіх питань щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу (ознайомлення із законодавством та міжнародними документами у сфері фінансового моніторингу, ознайомлення із засобами і прийомами вивчення клієнтів та перевірки інформації щодо їх ідентифікації, ознайомлення з порядком управління ризиками, здійснення практичних заходів з фінансового моніторингу тощо);

– ознайомити з правилами та програмою проведення фінансового моніторингу та оформити відповідні документи (розписки, відомості), що підтверджують їх ознайомлення з цими документами;

– ознайомити новопризначених працівників з іншими внутрішніми документами ломбарду з питань фінансового моніторингу;

– письмово попередити (ознайомити під розпис) працівників, що задіяні у проведенні фінансового моніторингу, про відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. оформити відповідні документи (розписки, відомості), що підтверджують їх ознайомлення (попередження), а також внести інформацію про проведення навчання до програми навчання.

2. Щомісячно інформувати керівника ломбарду (складати письмові звіти відповідальними працівниками з фінмоніторингу) не пізніше останнього робочого дня звітного місяця про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті з питань, визначених, зокрема, частиною шостою статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У разі якщо відповідальним працівником не є керівник, звіт після його складання направляється керівнику ломбарду або особі, яка виконує його обов’язки, для інформування.

Ознайомлення керівника або особи, яка виконує його обов’язки, зі звітом відповідального працівника підтверджується підписом керівника на звіті.

3. Здійснювати/проводити у встановленні законодавством строки реєстрацію, за наявності, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення шляхом внесення відповідної інформації до реєстру.

4. Повідомляти Держфінмоніторинг за встановленими формами, у порядку та у строки, зокрема, про (щодо):

– фінансові операції, що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому фінансовому моніторингу, та інші, інформація про які відповідно до законодавства повинна подаватись до Держфінмоніторингу;

– створення відокремлених підрозділів ломбардів (з метою постановки їх на облік та отримання облікового ідентифікатора);

– змін в інформації, яка стала підставою для взяття ломбарду та/або його відокремлених підрозділів на облік (наприклад, зміни найменування, місцезнаходження, звільнення/призначення відповідальних працівників, звільнення/призначення т.в.о. відповідальних працівників тощо);

– прийняття рішення про припинення діяльності, зокрема, відокремлених підрозділів.

5. Під час встановлення ділових (договірних) відносин з клієнтами визначати та фіксувати рівень ризику (ступінь міри ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, що встановлюється ломбардом стосовно клієнта).

Здійснювати переоцінку ризиків клієнтів, з якими встановлені ділові відносини, а також в інших випадках, встановлених законодавством, не рідше ніж один раз на рік з метою її підтримання в актуальному стані та документувати результати оцінки чи переоцінки ризиків.

6. Провести у ломбарді та у всіх його відокремлених підрозділах внутрішні перевірки на предмет дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу відповідно до затвердженого керівником ломбарду плану перевірок на 2017 рік і оформити відповідні акти внутрішніх перевірок.

Акт перевірки після його підписання повинні бути направлені керівнику ломбарду для інформування та вжиття у разі необхідності заходів реагування. Ознайомлення керівника ломбарду з актом перевірки підтверджується його підписом.

7. Виконувати інші вимоги, встановлені як законодавством у сфері фінансового моніторингу, так і внутрішніми документами ломбарду з питань організації та проведення фінансового моніторингу.

 

Щодо міжнародних стандартів, заяв міжнародних організацій, законодавчих, нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу, які були оприлюднені, розміщені на офіційних веб-сайтах, були прийняті та/або набули чинності у 2017 році, повідомляємо наступне

1. Заяви міжнародних організацій (Публічна заява FATF та інших міжнародних організацій щодо країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму), які були розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України у 2017 році (розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України (sdfm.gov.ua) у розділі Міжнародне співробітництво (Заяви міжнародних організацій):

 

Дата публічної заяви FATF,

інших організацій

Дата розміщення публічної заяви на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу

Публічна заява FATF – 24 лютого 2017 року

06.03.2017 р.

Підвищення відповідності глобальної системи ПВК/ФТ: безперервний процес – 24 лютого 2017 року

06.03.2017 р.

Публічна заява FATF – 23 червня 2017 року

29.06.2017 р.

Підвищення відповідності глобальної системи ПВК/ФТ: безперервний процес – 23 червня 2017 року

29.06.2017 р.

Публічна заява FATF – 3 листопада 2017 року

10.11.2017 р.

Підвищення відповідності глобальної системи ПВК/ФТ: безперервний процес – 3 листопада 2017 року        

10.11.2017 р.

 

2. Зміни до Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:

– зміни, внесені Законом України від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII «Про Вищу раду правосуддя», який набув чинності з 5 січня 2017 року (внесено зміни у перелік національних публічних діячів, а саме в абзаці сьомому та восьмому пункту 25 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» слова «члени Вищої ради юстиції» та слова «Генеральний прокурор України» замінено відповідно словами «члени Вищої ради правосуддя» та «Генеральний прокурор»).

 

3. накази Міністерства фінансів України:

– наказ Мінфіну від 17 липня 2017 року № 641 «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за №960/30828, який набув чинності 13.10.2017 р.

Наказом, зокрема, внесено зміни щодо заповнення деяких полів форми № 2-ФМ, у тому числі поля 1030 «Серія документа, що засвідчує фізичну особу», яке заповнюватиметься суб’єктами – у разі наявності. При цьому, у Довідник кодів документів, що засвідчують фізичну особу (додаток 4 до Інструкції), до переліку документів внесено паспорт громадянина України у вигляді книжечки та паспорт громадянина України у вигляді картки.

 

4. накази Держфінмоніторингу України, якими вносились зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та які було розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України у 2017 році:

 

Дата та номер наказу Держфінмоніторингу України

Дата розміщення наказу на веб-сайті Держфінмоніторингу України

від 03.01.2017 № 1

03.01.2017

від 23.01.2017 № 9

23.01.2017

від 07.02.2017 № 16

07.02.2017

від 08.02.2017 № 17

08.02.2017

від 23.02.2017 № 27

23.02.2017

від 27.02.2017 № 28

27.02.2017

від 13.03.2017 № 38

13.03.2017

від 22.03.2017 № 41

22.03.2017

від 27.03.2017 № 45

27.03.2017

від 30.03.2017 № 46

30.03.2017

від 31.03.2017 № 48

31.03.2017

від 04.04.2017 № 50

04.04.2017

від 11.04.2017 № 57

11.04.2017

від 03.05.2017 № 67

03.05.2017

від 18.05.2017 № 70

18.05.2017

від 02.06.2017 № 74

02.06.2017

від 06.06.2017 № 75

06.06.2017

від 08.06.2017 № 81

08.06.2017

від 09.06.2017 № 83

09.06.2017

від 12.06.2017 № 84

12.06.2017

від 19.06.2017 № 91

19.06.2017

від 21.06.2017 № 92

21.06.2017

від 04.07.2017 № 96

04.07.2017

від 07.07.2017 № 101

07.07.2017

від 12.07.2017 № 103

12.07.2017

від 21.07.2017 № 110

21.07.2017

від 31.07.2017 № 116

31.07.2017

від 04.08.2017 № 117

04.08.2017

від 07.08.2017 № 118

07.08.2017

від 10.08.2017 № 119

10.08.2017

від 15.08.2017 № 122

16.08.2017

від 17.08.2017 № 123

17.08.2017

від 19.08.2017 № 124

19.08.2017

від 29.08.2017 № 128

29.08.2017

від 12.09.2017 № 136

12.09.2017

від 13.09.2017 № 137

14.09.2017

від 03.10.2017 № 146

03.10.2017

від 05.10.2017 № 149

05.10.2017

від 18.10.2017 № 156

18.10.2017

від 30.10.2017 № 161

30.10.2017

від 21.11.2017 № 168

21.11.2017

від 28.11.2017 № 170

28.11.2017

від 07.12.2017 № 176

07.12.2017

від 18.12.2017 № 182

18.12.2017

від 26.12.2017 № 188

26.12.2017

від 27.12.2017 № 190

27.12.2017

 

У ломбарді та у кожному відокремленому підрозділі обов’язково повинен бути в актуальному стані Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (з урахуванням змін).

 

Щодо розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України протягом 2017 року інформації, повідомлень, методичних рекомендацій та типологічних досліджень

5.1. у розділі Організація фінансового моніторингу/Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу

24.05.2017 р. Щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

12.09.2017 р. Коментарі щодо заповнення деяких полів форми № 2-ФМ згідно Змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

 

5.2. у розділі Протидія тероризму/Нормативні документи щодо організації протидії фінансування тероризму

02.11.2017р. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року №744-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Центральноафриканської Республіки»

02.11.2017р. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року №745-р «Про пропозиції щодо застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Центральноафриканської Республіки»

23.11.2017р. Щодо внесення Державним департаментом США іноземної терористичної організації до реєстру глобальних терористичних організацій

 

5.3. у розділі Протидія тероризму/Інформація міжнародних організацій та установ

04.01.2017р. Щодо пропозицій стосовно включення (виключення) фізичних або юридичних осіб до/з відповідних переліків РБ ООН

04.01.2017р. Щодо включення/виключення осіб до/з Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

04.01.2017р. Щодо вимог резолюції Ради Безпеки ООН від 28.09.2001 №1373

04.01.2017р. Щодо виключення осіб, внесених в санкційні переліки комітетів Ради Безпеки ООН, з санкційного переліку

04.09.2017р. Щодо внесення Державним департаментом США окремих фізичних осіб та терористичну організацію до реєстру глобальних терористів і терористичних організацій

02.10.2017р. Щодо внесення Державним департаментом США окремих фізичних осіб до реєстру глобальних терористів

27.10.2017р. Щодо рішення Комітету Ради Безпеки ООН щодо Лівії

23.11.2017р. Щодо рішення Комітету Ради Безпеки ООН щодо Лівії у відношенні судна Lynn S

06.12.2017р. Щодо продовження санкційного режиму стосовно Сомалі та Еритреї

29.12.2017р. Щодо схвалення резолюції Ради Безпеки ООН 2397 (2017) про посилення санкцій стосовно Корейської Народно-Демократичної Республіки

 

5.4. у розділі Типології/Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів

21.02.2017р. Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2016, 2015, 2014 роки

28.12.2017р. Типологічне дослідження «Ризики використання готівки»

28.12.2017р. Типологічне дослідження «Ризики тероризму та сепаратизму»

 

Щодо персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

17 травня 2017 року набув чинності Указ Президента України від 15 травня 2017 р. №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – Указ Президента України).

Указом введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – Рішення РНБО України), відповідно до якого прийнято рішення застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до окремих фізичних та юридичних осіб.

Згідно зі статтею 5 Закону України від 14 серпня 2014 року № 1644- VII «Про санкції» рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо юридичних та фізичних осіб є обов’язковим до виконання.

Відповідні санкції (зокрема «заборона на встановлення ділових контактів», «зупинення фінансових операцій» та «блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном») стосовно осіб, визначених у додатках до Рішення РНБО України, діють протягом зазначених у цих додатках строків з дати набрання чинності Указом Президента України.

Враховуючи зазначене, суб’єктам первинного фінансового моніторингу – ломбардам необхідно забезпечити виконання вимог Указу Президента України в частині застосування відповідних санкцій на визначений період.

24.05.2017 року Держфінмоніторинг у методичних матеріалах, розміщених на офіційному сайті у розділі «Організація фінансового моніторингу», щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) зазначив, що згідно із пунктом 6 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний, зокрема, надавати до Держфінмоніторингу інформацію про:

свої підозри щодо діяльності осіб або їх активи, якщо є підстави вважати, що вони пов’язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України, або спроби проведення фінансових операцій;

фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму.

Крім того, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати управління ризиками з урахуванням результатів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта (частина перша стаття 11 Закону).

При цьому, необхідно зазначити, що наявність ділових відносин з клієнтами, визначеними у санкційних списках, збільшує ризики використання суб’єкта первинного фінансового моніторингу – ломбарду для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму.

Враховуючи викладене, рекомендуємо ломбардам протягом дії санкцій вживати до таких клієнтів додаткові застережні заходи, передбачені для клієнтів високого ризику, зокрема наступні:

інформувати Держфінмоніторинг України про свої підозри щодо діяльності таких осіб або їх активи;

повідомляти про фінансові операції, які вони намагалися здійснити протягом дії санкцій.

Крім того, на виконання вимог законодавства ломбарди протягом дії санкцій зобов’язані:

відмовитися від встановлення ділових контактів з особами, зазначеними в санкційному списку, до яких застосовано санкцію «заборона на встановлення ділових контактів»;

зупинити фінансові операції осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано санкцію «зупинення фінансових операцій».

Також повідомляємо, що Указом Президента України та Рішенням РНБО України, у зв’язку із застосуванням персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених цим указом та рішенням, визнано такими, що втратили чинність та скасовано деякі Укази Президента та рішення РНБО щодо раніше застосованих санкцій.

Асоціація додатково до зазначеної вище інформації повідомляє, що відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15.03.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 15.03.2017 № 63 (далі – Рішення РНБО №63), Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, прийнято розпорядження від 06.04.2017 № 948 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.05.2017 за № 590/30458), яким внесено зміни до розпорядження Нацкомфінпослуг від 22.12.2015 № 3378 «Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Змінами, затвердженими Розпорядженням №948, у тому числі встановлюється необхідність інформування фінансовими установами Нацкомфінпослуг про фінансові операції на користь осіб, пов’язаних із банками, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) згідно з Рішенням РНБО №63, з урахуванням положень частини першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», протягом трьох робочих днів з дня здійснення таких фінансових операцій.

В інформаційному повідомленні Нацкомфінпослуг, розміщеному на його офіційному веб-сайті (26.05.2017р. у розділі «Інформаційні повідомлення» та 30.05.2017р. у розділі «Головні події»), зазначено наступне.

Відповідно до Рішення РНБО №63 до переліку юридичних осіб, до яких строком на один рік застосовуються обмежувальні заходи (санкції), належать:

– Публічне акціонерне товариство «СБЕРБАНК», код згідно з ЄДРПОУ – 25959784, дата реєстрації – 15.06.2001, місцезнаходження юридичної особи – м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

– Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк», код згідно з ЄДРПОУ – 19358632, дата реєстрації – 10.10.1991, місцезнаходження юридичної особи – м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11;

– Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», код згідно з ЄДРПОУ – 00039002, дата реєстрації – 26.08.1992, місцезнаходження юридичної особи – м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12;

– Публічне акціонерне товариство «ВТБ БАНК», код згідно з ЄДРПОУ – 14359319, дата реєстрації – 11.11.1992, місцезнаходження юридичної особи – м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26;

– Публічне акціонерне товариство «БМ БАНК», код згідно з ЄДРПОУ – 33881201, дата реєстрації – 08.12.2005, місцезнаходження юридичної особи – м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122.

Також в інформаційному повідомленні Нацкомфінпослуг було зазначено, що відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» пов’язаними з банком особами є:

1) контролери банку;

2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;

3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;

4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;

5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;

6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;

7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цієї частини;

8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;

9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.

 

Щодо ризиків, повязаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України

Щодо зазначених ризиків Держфінмоніторингом ще у 2016 році для суб’єктів первинного фінансового моніторингу було підготовлено рекомендації, які 13.06.2016 р. було розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі Організація фінансового моніторингу/Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу: www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=69&art_id=22471&lang=uk.

 

Щодо документів, які можуть бути використані на території України для укладення правочинів

Відповідно до вимог частини першої статті 9 Закону суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов’язаний на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено цим Законом) здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта).

Згідно частини дев’ятої та десятої статті 9 Закону суб’єкти первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації фізичних осіб резидентів та нерезидентів встановлюють, зокрема, номер (та за наявності – серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав.

Питання щодо документів, що посвідчують особу та відповідно до законодавства України можуть бути використані на території України для укладення правочинів, розглядалось у Держфінмоніторингу України у березні 2015 року на тридцять п’ятому засіданні Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських фінансових установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (далі Робоча група).

За результатами обговорення зазначеного питання Робоча група вирішила, що перелік документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України визначений пунктом 1 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а саме:

а) паспорт громадянина України;

б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

в) дипломатичний паспорт України;

г) службовий паспорт України;

ґ) посвідчення особи моряка;

д) посвідчення члена екіпажу;

е) посвідчення особи на повернення в Україну;

є) тимчасове посвідчення громадянина України.

При цьому слід врахувати, що посвідчення особи моряка та посвідчення члена екіпажу, що входять до зазначеного переліку, не можуть бути використані на території України для вчинення правочинів відповідно до частини другої статті 25 та частини третьої статті 26 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Перелік документів, що посвідчують особу іноземців та осіб без громадянства і можуть використовуватися ними для вчинення правочинів на території України, законодавством не визначено.

Відповідно до статті 8 Цивільного кодексу України, якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

Перелік документів, що використовуються для встановлення особи під час укладення правочинів при вчиненні нотаріальних дій, визначено частиною третьою статті 43 Закону України «Про нотаріат». До таких документів віднесено, зокрема, посвідку на проживання особи, яка мешкає в Україні, а також національний паспорт іноземця або документ, що його замінює.

З урахуванням викладеного, Робоча група вирішила, що при визначені переліку документів, які можуть бути використані суб’єктом первинного фінансового моніторингу для ідентифікації клієнтів – фізичних осіб, слід керуватися вимогами пункту 1 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та за аналогією закону положеннями частини третьої статті 43 Закону України «Про нотаріат».

Отже, при визначенні переліку документів, які можуть бути використані суб’єктом первинного фінансового моніторингу для ідентифікації клієнтів – фізичних осіб, слід керуватися вимогами пункту 1 частини першої статті 13 Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу та її спеціальний статус» та за аналогією закону положеннями частини третьої статті 43 Закону України «Про нотаріат».

 

Щодо публічних діячів

Нагадуємо ломбардам про необхідність виконання вимог Закону щодо обов’язку суб’єктів первинного фінансового моніторингу виявляти відповідно до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу факт належності клієнта або особи, що діє від його імені, до публічних діячів під час здійснення ідентифікації, верифікації та у процесі їх обслуговування, встановлювати високий ризик стосовно таких клієнтів та виконання інших вимог Закону щодо цих осіб.

Державною службою фінансового моніторингу України на виконання завдань та функцій, визначених Законом, та з метою підвищення ефективності та результативності виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону підготовлено Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій (Методичні рекомендації).

Оновлені та актуалізовані Методичні рекомендації розміщено 26.01.2016 р. на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі Організація фінансового моніторингу/Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу (http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=69&art_id=20531&lang=uk).

Асоціація рекомендує ломбардам уважно ознайомитись із Методичними рекомендаціями та врахувати їх під час організації та проведення фінансового моніторингу у ломбардах.

Звертаємо увагу на те, що у Методичних рекомендаціях зазначені інформаційні ресурси (інтернет-адреси), які є рекомендованими для використання з метою виявлення публічних діячів та в яких містяться відомості щодо публічних діячів та їхніх близьких та пов’язаних осіб.

 

Щодо зберігання документів на підставі яких здійснювалась (проводилась) ідентифікація, верифікація клієнта (представника клієнта) та вивчення клієнта

Вважаємо за необхідне нагадати ломбардам позицію Асоціації, яка неодноразово була розміщена на сайті Асоціації, щодо необхідності зберігання документів, їх копій на підставі яких здійснювалась (проводилась) ідентифікація, верифікація клієнта (представника клієнта) та вивчення клієнта.

Відповідно до вимог пункту 15 частини другої статті 6 Закону суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний зберігати офіційні документи, інші документи (у тому числі створені суб’єктом первинного фінансового моніторингу електронні документи), їх копії щодо ідентифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), а також осіб, яким суб’єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також усі документи, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час проведення заходів щодо верифікації клієнта чи поглибленої перевірки клієнта), не менше п’яти років після завершення фінансової операції, завершення ділових відносин з клієнтом, а всі необхідні дані про фінансові операції (достатні для того, щоб простежити хід операції) – не менше п’яти років після завершення операції, закриття рахунка, припинення ділових відносин. Нормативно-правовим актом суб’єкта державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу, можуть встановлюватися більш тривалі строки зберігання документів.

Аналіз зазначеної норми свідчить, на наш погляд, про необхідність зберігання документів, їх копій на підставі яких здійснювалась (проводилась) ідентифікація, верифікація клієнта (представника клієнта) та вивчення клієнта не залежно від того на яку суму проводилась (здійснювалась) фінансова операція та незалежно від того чи підлягає фінансова операція фінансовому моніторингу.

Тобто, з моменту набуття чинності зазначеним Законом ломбарди повинні зберігати копії відповідних документів клієнта (представника клієнта) (паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, реєстраційного номера облікової картки платника податків України або ідентифікаційного номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, тощо), на підставі яких ломбардом проводилась (здійснювалась) їх ідентифікація та верифікація.

Відповідно до положень частини п’ятнадцятої статті 9 Закону ідентифікація клієнта не є обов’язковою у разі проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані згідно з вимогами закону. Але, при цьому необхідно дотримуватись вимог Закону щодо необхідності уточнення інформації про клієнта (представника клієнта) з метою своєчасного виявлення (встановлення) змін у інформації про клієнта (представника клієнта), наприклад, змін паспортних даних, місця проживання та інших даних, які необхідно встановлювати відповідно до вимог Закону під час проведення ідентифікації. верифікації та вивчення клієнта.

 

Щодо оновлення правил фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу у 2017 році

У 2017 році Асоціація не вносила змін до примірних внутрішніх документів з організації та проведення ломбардами фінансового моніторингу.

Проте, нагадуємо, що відповідно до законодавства правила та програма проведення фінансового моніторингу затверджується керівником ломбардом та діє протягом строку, встановленого (зазначеного) у цих документах. У разі закінчення строку дії правил та програми з фінансового моніторингу необхідно затверджувати нові правила та програму із зазначенням у них строку їх дії.

Після затвердження керівником ломбарду оновлених правил фінансового моніторингу та програми здійснення фінансового моніторингу необхідно:

– провести та оформити навчання з ознайомлення працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, з оновленими правилами фінансового моніторингу та програмою здійснення фінансового моніторингу;

– оформити відповідні документи (програми навчання, розписки, відомості тощо) про ознайомлення працівників ломбарду під розпис із оновленими правилами та програмою.

 

Нагадуємо також про необхідність виконання ломбардами вимог пунктів 2.10 та 2.13 Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 5 серпня 2003 р. № 25 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 р. № 102), щодо необхідності оформлення на працівників, на яких покладаються обов’язки відповідального за проведення фінансового моніторингу (до дати покладення на них обов’язків):

– у ломбарді – письмового висновку щодо підтвердження ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника;

– у відокремленому підрозділі – крім письмового висновку щодо підтвердження ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника також і подання керівника відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов’язки, яке погоджується з відповідальним працівником ломбарду.

Зазначені вимоги поширюються на осіб, які призначались або призначаються відповідальними після набрання чинності розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 р. № 102 (розпорядження набуло чинності 03.06.2011 року).

 

Крім того, звертаємо увагу ломбардів на необхідність розроблення та затвердження у грудні 2017 року відповідно до вимог Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 5 серпня 2003 р. № 25 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 р. № 102):

– плану проведення внутрішніх перевірок на 2018 рік на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (пункти 9.1, 9.2 та 9.3 розпорядження №102);

– плану навчання та підвищення кваліфікації працівників ломбарду (відокремлених підрозділів) щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на 2018 рік (пункт 3.4 розпорядження № 102);

– програми навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, на 2018 рік (пункт 4.12 розпорядження № 102).

 

Також нагадуємо про необхідність дотримання вимог щодо своєчасного проходження працівниками, відповідальними за проведення фінансового моніторингу як у ломбарді, так і у його відокремлених підрозділах, навчання та підвищення кваліфікації.

Відповідно до Закону:

– навчання новопризначених працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, проводиться протягом трьох місяців після призначення на посаду або надання відповідних повноважень;

– працівники, відповідальні за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, повинні підвищувати свою кваліфікацію шляхом проходження навчання та складання екзамену не рідше одного разу на три роки.

Зазначені вимоги стосуються як відповідальних працівників по ломбарду, так відповідальних працівників по відокремленим підрозділам.

 

Вважаємо за необхідне звернути увагу на необхідність виконання ломбардами вимог Закону, зокрема, щодо:

– проведення (здійснення) ідентифікації, верифікації, вивчення тощо клієнтів (представників клієнтів);

– необхідності як встановлення (визначення), переоцінки тощо ризиків, так і необхідності документування результатів такої оцінки, переоцінки тощо;

– вимог до посадових інструкцій працівників ломбарду, що задіяні у проведенні фінансових операцій, та необхідності зазначення відповідних положень щодо фінансового моніторингу у їх посадових інструкціях.

Щодо посадових інструкцій працівників ломбарду, що задіяні у проведенні фінансових операцій, нагадуємо, що відповідно до вимог пункту 26 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб’єкти первинного фінансового моніторингу у тому числі зобов’язані встановлювати, розподіляти шляхом визначення трудовими договорами (у посадових інструкціях, контрактах тощо) та доводити до відома відповідальних працівників та інших працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу їх функціональні обов’язки щодо здійснення первинного фінансового моніторингу, ідентифікації та верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, визначення (виявлення) та проведення оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, здійснення моніторингу ризиків клієнтів тощо.

 

Одночасно вважаємо за необхідне щодо постановки на облік у Держфінмоніторингу як суб’єктів первинного фінансового моніторингу – ломбардів, так і його відокремлених підрозділів додатково зазначити наступне.

Останнім часом збільшилась кількість запитів (вимог) Нацкомфінпослуг до ломбардів про надання інформації, копій відповідних документів та пояснень щодо неподання або несвоєчасного подання ломбардами до Держфінмоніторингу інформації для постановки на облік ломбардів та/або його відокремлених підрозділів, а також щодо неподання або несвоєчасного подання до Держфінмоніторингу змін до інформації, яка була подана ломбардами для взяття його або відокремлених підрозділів ломбарду на облік.

У переважній більшості випадків запити направлялись у зв’язку з:

– неподанням або несвоєчасним поданням ломбардами до Держфінмоніторингу змін до інформації по ломбарду або його відокремленим підрозділам, які подавались для постановки їх на облік;

– неподанням або несвоєчасним поданням ломбардами до Держфінмоніторингу виправлених форм 1ФМ, після прийняття Держфінмоніторингом відмов у разі подання/оформлення 1ФМ не в повному обсязі або з помилками, про що Держфінмоніторинг повідомляє ломбарди шляхом направлення форм 3ФМ із зазначенням в них підстав для відмови;

– неподанням або несвоєчасним поданням ломбардами до Держфінмоніторингу форм 1ФМ після прийняття ломбардами рішень щодо припинення діяльності відокремленого підрозділу.

У зв’язку із цим нагадуємо, що:

– у разі змін в інформації (наприклад, зміна відповідального працівника, призначення/зміна т.в.о відповідального працівника, зміна будь-яких реквізитів місцезнаходження, зміна номеру телефону), яка зазначалась у первинній формі 1ФМ (постановка на облік) щодо ломбарду або відокремленого підрозділу, необхідно протягом 3 робочих днів з дати настання таких змін подати/направити Держфінмоніторингу відповідну інформацію (форму 1ФМ);

– у разі отримання форми 3ФМ з відмовою ломбард зобов’язаний протягом 3 робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення подати/направити інформацію (форму 1ФМ) в повному обсязі та/або без помилок;

– у разі прийняття рішення про припинення діяльності ломбарду або його відокремленого підрозділу, ломбард зобов’язаний подати/направити до Держфінмоніторингу відповідну інформацію (форму 1ФМ).

Форма обліку та подання інформації (форма 1ФМ), правила її оформлення повинні відповідати Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24.

Також нагадуємо, що відповідно до законодавства:

– інформація у паперовому вигляді (форма 1ФМ) подається ломбардом до Держфінмоніторингу шляхом надсилання поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або вручення під розписку;

– у разі подання форми 1ФМ у паперовому вигляді, підтвердженням дотримання ломбардом строків подання такої інформації є наявність у ломбарда документа, виданого оператором поштового зв’язку, що підтверджує факт надсилання відповідної інформації з повідомленням про вручення поштового відправлення, або відмітки Держфінмоніторингу про отримання інформації;

– подана ломбардом інформація у паперовому вигляді (копії або другі примірники форм 1ФМ), отримане повідомлення про результати її обробки (форма 3ФМ), документи, що підтверджують факт подання інформації Держфінмоніторингу (супровідні листи, повідомленням про вручення поштового відправлення), зберігаються ломбардом не менш як п’ять років;

– якщо з будь-яких причин ломбард не отримав від Держфінмоніторингу протягом 10 робочих днів з дати надходження повідомлення про вручення поштового відправлення або протягом 20 робочих днів з дати відправлення інформації, необхідної для взяття його на облік (зняття з обліку, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття суб’єкта на облік) (у разі ненадходження повідомлення про вручення поштового відправлення) повідомлення про результати обробки інформації (форма 3ФМ), необхідної для взяття суб’єкта на облік (зняття з обліку, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття на облік), ломбард звертається до Держфінмоніторингу для з’ясування причини неотримання відповідного повідомлення (форми 3ФМ). При цьому, у разі необхідності отримання копії повідомлення про результати обробки інформації, необхідної для взяття на облік (зняття з обліку, внесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття на облік), ломбард надсилає до Держфінмоніторингу письмовий запит.