Щодо деяких нових вимог до відповідального працівника ломбарду з фінмоніторингу

Положенням про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року №107 (далі – Положення), про набуття чинності якого вже повідомляла Асоціація, встановлено вимоги Національного банку України щодо виконання небанківськими фінансовими установами вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу.

У тому числі у розділі V «Порядок призначення та звільнення відповідального працівника установи» Положення встановлено вимоги до відповідального працівника небанківської фінансової установи, у тому числі ломбарду, зокрема щодо ділової репутації та кваліфікаційних вимог до відповідального працівника.

Особливо звертаємо увагу ломбардів на вимоги пункту 73 розділу V Положення, відповідно до яких відповідальним працівником установи/особою, що виконуватиме обов’язки відповідального працівника установи, не може бути голова виконавчого органу (якщо виконавчий орган колегіальний), директор (президент) (якщо виконавчий орган одноосібний) або інша посадова особа, яка здійснює керівництво та управління суб’єктом господарювання відповідно до законодавства та установчих документів (обмеження не застосовується до мікропідприємств).

Відповідно до Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами) (далі – Закон) мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

балансова вартість активів – до 350 тисяч євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тисяч євро;

середня кількість працівників – до 10 осіб.

Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

Усі інші ломбарди, які не підпадають під критерії мікропідприємств, відносяться до малих, середніх або великих підприємств, в залежності від встановлених у Законі критеріїв.

Виходячи із зазначених вимог відповідальним працівником або особою, що виконуватиме обов’язки відповідального працівника ломбарду, який згідно із законодавством не є мікропідприємством, не може бути особа, зазначена у пункті 73 розділу V Положення, наприклад директор ломбарду.

У зв’язку з вищевикладеним, ломбардам, які не є мікропідприємствами та в яких відповідальним працівником є особи, зазначені у пункту 73, необхідно змінити відповідального працівника ломбарду (призначити нового відповідального). Відповідно до розяснень Національного банку України, розміщених на його сайті, це необхідно зробити не пізніше 31.12.2020 р.

Зазначене стосується також і осіб, що виконуватимуть обов’язки відповідальних працівників ломбардів.

Розділом V Положення також встановлено вимоги до професійної придатності відповідального працівника, якими відповідно до пункту 76 цього розділу є:

1) наявність вищої економічної, юридичної освіти або освіти в галузі управління (для відповідального працівника мікропідприємства – вищої освіти);

2) наявність стажу роботи в установі, видом діяльністю якої є надання фінансових послуг, за напрямом діяльності у сфері фінансового моніторингу, або стажу роботи в Держфінмоніторингу України / Міністерстві фінансів України, пов’язаного з набуттям досвіду у сфері фінансового моніторингу, – не менше одного року;

3) обізнаність із законодавством України у сфері фінансового моніторингу, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів установи з питань фінансового моніторингу [має бути підтверджено документом про проходження навчання у сфері фінансового моніторингу на базі відповідного навчального закладу, віднесеного до сфери управління Держфінмоніторингу України, або в інших навчальних закладах за погодженням із Держфінмоніторингом України (далі – навчання у сфері фінансового моніторингу) протягом останніх трьох років].

Особа, яка вперше призначається на посаду відповідального працівника установи та/або не проходила навчання у сфері фінансового моніторингу протягом останніх трьох років, може бути призначена на посаду відповідального працівника установи без наявності документа про проходження навчання у сфері фінансового моніторингу на базі відповідного навчального закладу, за умови проходження нею навчання у сфері фінансового моніторингу протягом трьох місяців з дня її призначення на посаду відповідального працівника установи та отримання документа про проходження навчання.

Також Положенням встановлено, зокрема що:

– відповідальний працівник установи зобов’язаний протягом усього часу, упродовж якого він зберігає свій статус, відповідати вимогам, установленим Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про запобігання та протидію) та Положенням;

– установа зобов’язана здійснювати постійний контроль за відповідністю відповідального працівника установи вимогам, установленим Законом про запобігання та протидію і Положенням;

– установа не рідше одного разу на рік зобов’язана перевіряти відповідального працівника установи щодо його відповідності вимогам Закону про запобігання та протидію і Положення в порядку, визначеному внутрішніми документами установи, та складати за результатами такої перевірки рішення (висновок).

Положенням встановлено й інші вимоги щодо відповідального працівника, тимчасово виконуючого його обов’язки, їх призначення.

 

Звертаємо увагу ломбардів та їх відповідальних працівників на необхідність ознайомлення з Положенням та його вимогами щодо організації та проведення фінансового моніторингу ломбардами.