Щодо перевірки та подання ломбардами звіту

Щодо проведення ломбардами внутрішніх перевірок своєї діяльності на предмет дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії

 

Відповідно до пункту 22 частини другої статті 8 Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) ломбарди зобов’язані проводити в порядку, встановленому Національним банком України, внутрішні перевірки своєї діяльності на предмет дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії або незалежний аудит своєї діяльності у цій сфері.

Порядок проведення внутрішніх перевірок встановлено у Положенні про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 28 липня 2020 року № 107 (далі – Положення), відповідно до якого (підпункт 9 пункт 7 розділ II) з метою належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу ломбарди запроваджують та постійно вдосконалюють систему внутрішнього аудиту (контролю) з питань ПВК/ФТ та/або залучають незалежних аудиторів, зокрема забезпечують своєчасне виявлення внутрішнім аудитом (контролем) та/або незалежним аудитом проблемних питань та ознак неналежної системи управління ризиками ВК/ФТ.

Згідно із пунктом 15 розділу II Положення ломбарди мають забезпечити, зокрема, включення до внутрішніх перевірок або незалежного аудиту питань щодо достатності вжитих ломбардом заходів для забезпечення функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ, достатності та ефективності запровадженої СА (за наявності) для виконання ломбардом обов’язків СПФМ, відповідності відповідального працівника ломбарду вимогам, установленим Законом та Положенням.

Звертаємо увагу ломбарду на те, що пунктом 15 розділу II Положення передбачена обовязковість подання ломбардами до Департаменту фінансового моніторингу НБУ в електронному вигляді звіту за результатами внутрішньої перевірки або незалежного аудиту у строк не пізніше двадцятого робочого дня з дня його підписання/отримання. При цьому, звіт про проведення внутрішніх перевірок або незалежного аудиту направляється із супровідним листом, підписаним КЕП керівника ломбарду. Відлік строку подання звіту починається з дня його підписання (у разі проведення внутрішньої перевірки) або з дня отримання ломбардом звіту незалежного аудитора (у разі проведення незалежного аудиту).

Ломбард направляє до Національного банку України тільки ті звіти, що складені за результатами внутрішньої перевірки або незалежного аудиту відповідно до вимог Закону та Положення.

Також звертаємо увагу на те, що згідно із пунктом 3 частини третьої статті 9 Закону до повноважень відповідального працівника належить проведення перевірок діяльності виключно будь-якого підрозділу суб’єкта первинного фінансового моніторингу та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу. Таким чином, відповідальний працівник не може проводити вищезазначені внутрішні перевірки на предмет дотримання ломбардом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.

Періодичність проведення внутрішніх перевірок або незалежного аудиту Положенням не встановлена. Проте, внутрішні перевірки або незалежний аудит мають організовуватися та проводитися ломбардом на підставі ризик-орієнтованого підходу (в залежності від ризиків, які притаманні ломбарду та її клієнтам). Ломбард у своїх внутрішніх документах самостійно визначає порядок проведення внутрішніх перевірок або незалежного аудиту з урахування вимог Положення.

У примірних Правилах із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, які Асоціація надсилала на запит ломбардів, було запропоновано проводити внутрішні перевірки ломбарду не рідше одного разу на рік, про що було зазначено у розділі 22 цих правил.

 Отже, виходячи із вимог Положення ломбарди повинні:

1. проводити внутрішні перевірки або незалежний аудит (у разі прийняття ломбардом рішення про проведення незалежного аудиту) з урахуванням вимог Положення та відповідно до порядку, встановленого у внутрішніх документах ломбарду;

2. направляти відповідні звіти про проведення внутрішніх перевірок або незалежного аудиту із супровідним листом, підписаним КЕП керівника ломбарду, до Департаменту фінансового моніторингу НБУ у встановлені у Положенні строки.

 

Асоціація ломбардів вважає за доцільне та рекомендує ломбардам прийняти рішення і провести відповідні внутрішні перевірки за період 01.01.2020 – 31.12.2020 та направити звіти за результатами такої перевірки до НБУ.