Щодо подання ломбардами до НБУ файлів OS1, OS2, OS3 та пов’язаних з ними документів та інформації

Шановні учасники Асоціації!

Інформуємо Вас про наступне.

У відповідності до вимог «Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг» (затверджене постановою Правління Національного банку України 14 квітня 2021 року №30)  – далі Положення №30,  що набуло чинності 17 квітня 2021 року.

 

Ломбардам, протягом двох місяців із дня набрання чинності цією постановою –  до 17 червня 2021 року,  необхідно :

 

1)         Подати Департаменту ліцензування Національного банку України документи про свою структуру власності, визначені в пункті 34 Положення №30, а саме:

  • повідомлення, складене за формою, наведеною в додатку 1 до Положення №30;
  • відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 2 до  Положення  №30 (далі ‒ відомості про остаточних ключових учасників);
  • відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 3 до Положення  №30 (далі ‒ відомості про власників істотної участі);
  • схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг, складене відповідно до параметрів підготовки/заповнення схематичного зображення структури власності надавача фінансових послуг, наведених у додатку 4 до Положення  №30 ;
  • письмове запевнення про відповідність структури власності ломбарду вимогам Положення (у випадку відповідності структури власності вимогам законодавства)
  • опис заходів щодо приведення своєї структури власності ломбарду у відповідність до вимог Положення (у випадку невідповідності своєї структури власності вимогам Положення)

Документи про структуру власності мають містити повну та достовірну інформацію щодо структури власності надавача фінансових послуг на дату їх складання. Інформація, зазначена у схемі, має повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників та відомостей про власників істотної участі.

Інформація про структуру власності в документах відображається станом на дату подання таких відомостей до Національного банку України .

 

2)         Розмістити відомості про свою структуру власності згідно з додатками 2, 3 до Положення, а також визначене Положенням схематичне зображення структури власності ломбарду  на власному вебсайті в мережі Інтернет станом на дату подання цих відомостей до Національного банку України.

 

СПОСОБИ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Повідомлення (Додаток 1) та схематичне зображення структури власності (Додаток 4) подаються наступним чином:

–          у формі електронного документа з накладенням КЕП фізичної особи або уповноваженого представника юридичної особи, або відповідальної особи – електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua;

 

Відомості про остаточних ключових учасників (Додаток 2) та відомості про власників істотної участі (Додаток 3) подаються

– у формі електронного документа, підписаного уповноваженим представником надавача фінансових послуг або відповідальною особою шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП), через особистий кабінет на вебпорталі Національного банку.

 

 

Пакет документів, що подається до Національного банку відповідно до вимог цього Положення, має включати документ, що підтверджує повноваження уповноваженого представника, відповідальної особи (крім керівника юридичної особи)

Відповідальна особа надавача фінансових послуг (далі – відповідальна особа) – фізична особа, яка забезпечує формування та надання повної та достовірної інформації про структуру власності надавача фінансових послуг Національному банку, а також здійснення постійного контролю за її відповідністю вимогам цього Положення;

Уповноважений представник – фізична особа, яка має право на вчинення відповідних дій від імені фізичної або юридичної особи на підставі установчих документів, закону, довіреності або інших підстав, установлених актами цивільного законодавства;

 

 

ОТЖЕ, до 17 червня 2021 року необхідно подати до Департаменту ліцензування НБУ

1. Повідомлення про подання відомостей про структуру власності надавача фінансових послуг (додаток 1 до Положення НБУ);

2. Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на ________ 20__ року (додаток 2 до Положення НБУ;

3. Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на ___________ 20__ року (додаток 3 до Положення НБУ);

4. Схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг, складене відповідно до параметрів підготовки/заповнення схематичного зображення структури власності надавача фінансових послуг, наведених у додатку 4 до Положення;

5. Один із документів:

письмове запевнення про відповідність структури власності небанківської фінансової установи вимогам Положення – у разі відповідності структури власності вимогам Положення;

АБО

опис заходів щодо приведення структури власності небанківської фінансової установи у відповідність до вимог Положення – у разі невідповідності структури власності вимогам Положення.

6. Документ, що підтверджує повноваження уповноваженого представника, відповідальної особи (крім керівника юридичної особи).

 

 

Зразки додатків та документів можна отримати звернувшись до Виконавчого апарату Асоціації.