Положення про членство в ВАЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО
VIII Загальними Зборами Асоціації
“Всеукраїнська Асоціація ломбардів”

Президент ВАЛ ___________________ПОЛОЖЕННЯ
про членство в Асоціації “Всеукраїнська Асоціація ломбардів”

Це Положення розроблено відповідно Статуту Всеукраїнської Асоціації ломбардів і визначає види членства в Асоціації, порядок приєднання до Асоціації, права та обов’язки учасників та кандидатів ВАЛ, порядок призупинення членства та порядок виключення з членів Асоціації.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Положення є документом, який регламентує процедури вступу до Асоціації, перебування та виключення з Асоціації відповідно до Статуту ВАЛ.
1.2. Учасниками ВАЛ можуть бути юридичні особи, незалежно від організаційно – правових форм і форм власності, визначені чинним законодавством України, як професійні учасники ринку фінансових послуг, що займаються ломбардним бізнесом або наданням інших фінансових послуг і, у встановленому чинним законодавством порядку, внесені до державного реєстру фінансових установ.
1.3. Дія цього Положення в частині прав та обов’язків учасників Асоціації поширюється:
– на учасників Асоціації та кандидатів у члени Асоціації стосовно регламентації їх прав, професійної діяльності та внутрішніх членських обов’язків, передбачених документами Асоціації;
– на органи Асоціації, підрозділи та філії Асоціації та співробітників Асоціації – в частині їх обов’язків по забезпеченню прав членів Асоціації та функцій по контролю за додержанням членами ВАЛ їхніх обов’язків.
1.4. Органи ВАЛ не повинні обмежувати членів ВАЛ щодо реалізації їх прав, передбачених у Статуті і цьому Положенні, крім обумовлених правилами ВАЛ випадків.
1.5. Передбачене у цьому Положенні здійснюється відповідно до Статуту та інших Правил Асоціації. Діяльність Асоціації по забезпеченню прав членів Асоціації відбувається відповідно до бюджету Асоціації (кошторису), що формується за рахунок членських внесків, розмір яких встановлюється рішенням Загальних зборів Асоціації.
Додатки до цього Положення регламентують порядок оформлення певних дій, пов`язаних з його виконанням. Додатки до Положення ухвалюються Правлінням Асоціації.

2. ВИДИ ЧЛЕНСТВА У ВАЛ
2. По відношенню до Асоціації професійні учасники ринку фінансових послуг можуть вважатися:
– кандидатами в члени ВАЛ,
– учасниками (членами) ВАЛ,
– асоційованими членами Асоціації,
– компаніями з призупиненим членством у Асоціації.

Кандидати в члени ВАЛ – учасники ринку фінансових послуг, які подали заяву про намір вступити до ВАЛ і документи, які знаходяться на розгляді органів Асоціації до ухвалення остаточного рішення про прийом або відмову від прийому до Асоціації.
Кандидати у члени ВАЛ повинні виконувати обов`язки, передбачені Статутом Асоціації, цим Положенням та іншими правилами ВАЛ.

Учасники (члени) Асоціації – юридичні особи, що займаються ломбардним бізнесом або наданням інших фінансових послуг, які вступили до Асоціації у встановленому Статутом та цим Положенням порядку, та внесли вступні внески і регулярно сплачують щорічні членські, цільові внески, а також виконують обов’язки, покладені на них Статутом та Правилами ВАЛ, іншими нормативним документами Асоціації.

Асоційовані члени Асоціації – компанії зацікавлені у розвитку і зростанні ломбардної галузі та ринків фінансових послуг юридичні та фізичні особи, що виявили свою згоду стосовно цілей діяльності Асоціації.

Компанії з призупиненим членством в Асоціації – компанії члени ВАЛ, по яких Правлінням ВАЛ прийнято відповідне рішення, щодо припинення членства в Асоціації за порушення Статуту та/або Правил ВАЛ, або чинного законодавства. Компанії з призупиненим членством зобов`язані додержуватись обов`язків членів ВАЛ, але обмежені у правах членів ВАЛ відповідно до цього Положення.

3. НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В АСОЦІАЦІЇ
3.1. Для вступу до Асоціації особа, яка бажає стати її членом, подає заяву на вступ до Асоціації, сплачує вступний внесок та додає такі документи:
– заяву про бажання вступити до членів Всеукраїнської Асоціації ломбардів;
– копію свідоцтва про державну реєстрацію;
– довідку про внесення до державного реєстру фінансових установ;
– копії установчих документів (установчого договору);
– анкету – заяву члена ВАЛ, оформлену згідно з додатком №1
– протокол Загальних Зборів Учасників про вступ до Асоціації та призначення уповноваженої особи для участі в Асоціації;
– копію платіжного документа про сплату вступного внеску.
Заявник повинен сплатити вступний членський внесок на день подання заяви у порядку встановленому цим Положенням.
Копії документів можуть бути засвідчені самим заявником.
3.2. Заява приймається Головою Правління або працівником апарату Асоціації, уповноваженим приймати документи на вступ.
Заява реєструється у спеціальному журналі за формою згідно з додатком 2.
Питання про прийняття претендента до Асоціації виноситися на найближче засідання Правління Асоціації.
Загальні Збори Асоціації можуть делегувати Правлінню Асоціації повноваження щодо прийняття та виключення з членів Асоціації.
3.3. Рішення про прийняття в члени Асоціації приймається Правлінням з наступним інформуванням на чергових Загальних зборах асоціації. Рішення повинно базуватися виключно на відповідності заявника вимогам Статуту Асоціації та цього Положення. Рішення щодо відмови заявнику щодо його прийняття до Асоціації повинно бути вмотивованим.
3.4. Наслідки прийняття рішення про прийом до Асоціації:
З моменту прийняття Правлінням ВАЛ рішення про прийом заявника до Асоціації, відповідна особа набуває права та обов`язки передбачені для членів ВАЛ.
Новий член Асоціації інформується про рішення Правління листом.
3.5. Членам ВАЛ для підтвердження їх членства в Асоціації видається Свідоцтво про членство в ВАЛ.


4. ПРАВА ЧЛЕНІВ ВАЛ
4.1. Члени ВАЛ (членство яких не призупинено) мають права передбачені у цьому розділі. Зокрема:
Для підтвердження свого членства в Асоціації всі члени ВАЛ отримують Свідоцтво встановленого зразка.
Всі члени ВАЛ мають право у будь-який момент за своїм бажанням вийти з Асоціації.
Члени ВАЛ, які мають філії, можуть укласти угоду з ВАЛ про надання послуг для власних філій.

4.2. Член ВАЛ має право:
4.2.1. приймати участь в Загальних Зборах Асоціації;
4.2.2. передавати право голосу своєму уповноваженому представнику на підставі довіреності, оформленої у встановленому порядку;
4.2.3. отримувати від органів управляння Асоціації необхідну інформацію з питань, що включені в порядок денний Загальних Зборів;
4.2.4. обговорювати на Загальних Зборах питання роботи Асоціації, вносити пропозиції щодо удосконаленню цієї роботи, складу органів управлення Асоціації, а також отримувати інформацію стосовно прийнятих заходів з поставлених ними питань;
4.2.5. вибирати і бути обраними в органи управління і в Ревізійну комісію Асоціації;
4.2.6. отримувати копію протоколу Загальних Зборів;
4.2.7. у приоритетному порядку приймати участь у всіх заходах, програмах, що будуть проводитись Асоціацією;
4.2.8. отримувати правову, інформаційну, матеріальну та іншу підтримку;
4.2.9. безкоштовно користуватися інформаційними, та іншими ресурсами Асоціації;
4.2.10. в першочерговому порядку і на пільгових умовах отримувати консультації, приймати участь в семінарах, конференціях і ділових зустрічах, що будуть проводитися Асоціацією або за її участю;
4.2.11. користуватись підтримкою і сприянням Асоціації при захисті своїх прав і інтересів;
4.2.12. використовувати належність до Асоціації в цілях реклами та інших цілях в порядку, встановленому Асоціацією;
4.2.13. фінансувати (з наступним відшкодуванням витрат або без відшкодування) окремі проекти, що організуються Асоціацією або за її участю;
4.2.14. рекомендувати осіб для прийому в Асоціацію;
4.2.15. здійснювати інші права, що передбачені діючим законодавством України, Договором, Статутом, а також рішеннями Загальних Зборів Учасників, та іншими локальними нормативними актами Асоціації.
4.2.16. вийти зі складу учасників Асоціації.
Учасник Асоціації вправі за своїм розсудом з попереднім письмовим повідомленням вийти з Асоціації у будь-який момент, не порушуючи при цьому прийнятих зобов’язань. Учасник Асоціації зобов’язаний подати заяву про вихід до Правління Асоціації. Заява повинна бути розглянута протягом 30 (тридцяти) днів.

5. ОБОВ`ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВАЛ:
5.1. Учасники Асоціації зобов’язані:
5.1.1. виконувати вимоги Статуту та Правил Асоціації, інших локальних нормативних актів Асоціації;
5.1.2. виконувати рішення Загальних Зборів, Правління Асоціації та Президента;
5.1.3. приймати активну участь в роботі Асоціації, а також виконанні її статутних задач і функцій;
5.1.4. своєчасно вносити вступні та щорічні членські та інші цільові внески в розмірах і в строки, визначені Загальними Зборами Асоціації;
5.1.5. своєчасно повідомляти Президента у випадку неможливості прийняти участь у Загальних Зборах;
5.1.6.негайно повідомляти Президента або Правління Асоціації про свою реорганізацію та ліквідацію, про зміну юридичної адреси і номерів телефонів (факсів), про зміни в складі керівництва, а також призначенні нового уповноваженого представника в Асоціації;
5.1.7. надавати довідково-інформаційні дані, що не відносяться до категорії комерційної таємниці;
5.1.8. розвивати співпрацю та взаємопідтримку учасників Асоціації.
5.1.9. зберігати конфіденційність з питань, що стосуються діяльності Асоціації;
5.1.10. стримуватись від будь-якої діяльності, що може спричинити шкоду Асоціації;
5.1.11. нести солідарну відповідальність за зобов’язаннями Асоціації в межах своїх вступних внесків;

6. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В АСОЦІАЦІЇ
6.1. Членство в Асоціації може бути припинено у випадках, передбачених Статутом якщо:
член ВАЛ порушує чинне законодавство України;
член ВАЛ не сплачує членські внески протягом трьох місяців;
член ВАЛ не виконує вимог Статуту і внутрішніх норм діяльності ВАЛ;
професійна діяльність члена ВАЛ суперечить стандартам, встановленим Асоціацією.
6.2. Учасник Асоціації, членство якого припинено, не може користуватися правами, які надані учасникам Асоціації. При усуненні порушень та при прийнятті відповідного рішення Правління про скасування рішення про припинення членства, членство такого учасника відновлюється.
6.3. Члена ВАЛ може бути виключено з лав Асоціації, якщо порушення, за які його членство в Асоціації було припинено, не усунуті.

7. ВИКЛЮЧЕННЯ З ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ
7.1. За бажанням член Асоціації може вийти з ВАЛ. Членство припиняється з моменту реєстрації відповідної заяви у журналі реєстрації заяв на прийняття, переведення та виключення з ВАЛ. Компанія, яка подала заяву про вихід з Асоціації, повинна погасити свою заборгованість по членських внесках. Членські внески, які було попередньо сплачено, особі, що вибула з Асоціації, не повертаються.
Рішення з питання про вибуття члена з Асоціації за його бажанням набуває чинності з моменту реєстрації Президентом ВАЛ відповідної заяви. Президент ВАЛ інформує про заяви про вихід з Асоціації на найближчому засіданні Правління та найближчі Загальні збори Асоціації.
7.2. При наявності підстав для виключення члена Асоціації з її складу, Правління ВАЛ приймає рішення з подальшим інформуванням Загальних зборів про виключення з вказівкою причин.
7.3. Учасник (член) Асоціації може бути виключеним зі складу Асоціації у випадку:

  • порушення Статуту Асоціації, Правил Асоціації, цього Положення, інших локальних нормативних актів Асоціації, недотримання рішень, прийнятих Загальними Зборами Асоціації;
  • несплати у встановлений термін чи відмови від сплати внесків чи інших сум, що підлягають сплаті за рішенням Загальних Зборів Асоціації;
  • порушення правил чесної конкуренції і недотримання норм професійної етики Учасника Асоціації, порушення правил встановлених Положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;
  • якщо його діяльність суперечить цілям, задачам і напрямкам діяльності Асоціації.

Факти порушень повинні бути обґрунтовані та підтверджені документально.
7.4. При наявності відповідних підстав для виключення і до прийняття рішення Правління Асоціації про виключення Учасника з Асоціації, Правління ВАЛ направляє цьому члену листом (поштою) попередження, в якому повідомляє його про наявність відповідних фактів. У повідомленні повинні бути:

  • вимога надати пояснення про причини порушення,
  • вимога прийняти заходи для усунення порушень, які мають місце,
  • строки усунення виявлені порушень,
  • попередження про виключення члена у випадку невиконання вимог Правління ВАЛ.

7.5. Член Асоціації, який отримав попередження, протягом 10 днів з часу його отримання, повинен сповістити Правління ВАЛ про свою готовність або неготовність виконувати ці вимоги.
7.6. У випадку, коли Учасник Асоціації відмовляється виконувати висунуті вимоги (або не надає відповідного сповіщення), Правління Асоціації своїм рішенням може виключити такого Учасника з Асоціації з наступним повідомленням Загальних зборів Асоціації.
Якщо член Асоціації виявляє готовність виконати висунуті вимоги в установлені строки, Правління ВАЛ відкладає розгляд питання про виключення цього члена з Асоціації до закінчення терміну виконання вимог.
7.7. По закінченні встановленого на усунення порушень строку Правління ВАЛ повторно розглядає це питання на підставі інформації, що свідчить про те, яким чином виконані її вимоги. Якщо всі вимоги виконуються, Правління ВАЛ приймає рішення про те, що член Асоціації залишається в її складі та скасовує рішення про призупинення членства в Асоціації.
7.8. У випадку прийняття рішення про виключення учасника з Асоціації, його керівнику направляється письмове повідомлення про виключення компанії з членів Асоціації. Починаючи з дати відправлення повідомлення учасник перестає користатися правами і пільгами учасників Асоціації.
Рішення про виключення затверджується на чергових Загальних Зборах учасників.

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВАЛ НОРМИ
8.1. Члену ВАЛ пропонується додержуватися тих документів та/або норм, які входять до Правил Асоціації, що визначені як рекомендовані.
8.2. Члену ВАЛ рекомендується проводити навчання у закладах, які визнані Асоціацією як базові.
8.3. Члену ВАЛ рекомендується використовувати інформаційні технології, які визнані Асоціацією як прогресивні і пропонуються для членів ВАЛ.

Додаток 1
До Положення про членство в ВАЛ

Анкета – заява члена Всеукраїнської Асоціації ломбардів

________________________
(повна назва компанії)

просить прийняти до ________________ членів Всеукраїнської асоціації ломбардів
(вказати вид членства)
З Установчими документами та Правилами ВАЛ ознайомлені.
Компанія _________________________ зобов’язується:
1) дотримуватись вимог Установчих документів Асоціації, Положень, Правил та інших документів, що регламентують діяльність Асоціації;
2) вчасно сплачувати відповідні членські внески та збори в порядку і у розмірах, встановлених Загальними зборами Асоціації.

Інформація про компанію:
Повна назва компанії ________________________
Скорочена назва компанії ________________________

Організаційно – правова форма ________________________
Код ЄДРПОУ ________________________
Основний вид діяльності ________________________
Дата внесення до державного реєстру фінансових установ ________________________
№ та дата видачи Свідоцтва про державну реєстрацію ________________________
Склад засновників на час подання заяви: ________________________
________________________
Кількість зареєстрованих філій ________________________

Місцезнаходження ________________________
Адреса для поштових повідомлень ________________________
Телефон ________________________ Факс ________________________
Електронна пошта ________________________ ВЕБ – сторінка ________________________

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника ________________________
Прізвище, ім’я та по-батькові контактної особи ________________________

До заяви додається:
1. Копії установчих документів (установчого договору).
2. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію)
3. Копія ліцензії
4. Копія довідки статистики
5. Протокол Зборів Учасника про вступ до Асоціації та призначення уповноваженої особи Товариства .
(Копії можуть бути завірені компанією – заявником)


“_____”________ 20_______ Підпис ________________________

м.п.