Статут асоціації

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
VIІІ Загальними Зборами Асоціації
“Всеукраїнська асоціація ломбардів”

Протокол №8 від “12” травня 2005 р.

СТАТУТ
Асоціації
“Всеукраїнська асоціація ломбардів”

ідентифікаційний код 32070880

(нова редакція)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи організації та діяльності Асоціації “Всеукраїнська асоціація ломбардів”, що надалі іменується “Асоціація”, зареєстрованої Печерською районною державною адміністрацією м. Києва, 10.06.2002 року, про що зроблено запис 10.06.2002 року в журналі реєстрацій за номером 33374 (1 070 120 0000 001568).
1.2. Повне найменування Асоціації:
українською мовою: Асоціація “Всеукраїнська асоціація ломбардів”;
російською мовою: Ассоциация “Всеукраинская ассоциация ломбардов”;
англійською мовою: Association “Ukranian pawnshops association”.
1.3. Скорочене найменування Асоціації:
українською мовою: “ВАЛ”;
російською мовою: “ВАЛ”;
англійською мовою: “UPA”.
1.4. Асоціація у своїй діяльності керується Цивільним, Господарським Кодексами України, Законами України “Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг”, “Про захист економічної конкуренції”, іншими законодавчими актами України цим Статутом (далі – “Статут”), рішеннями керівних органів Асоціації.
1.5. Асоціація створюється і діє як договірне об’єднання з метою постійної координації діяльності її Учасників (членів), а також представлення і захисту їх, інтересів та інших учасників ринків фінансових послуг. Асоціація не має права втручатися у виробничу й комерційну діяльність будь-кого з її Учасників (членів).
1.6. Асоціація є неприбутковою організацією, тобто не має на меті своєї діяльності отримання прибутку. Асоціація об`єднує на підставі добровільного членства організації, підприємства, організації незалежно від форм власності, що займаються ломбардним бізнесом або наданням інших фінансових послуг, а також інших зацікавлених у розвитку й зростанні ломбардної галузі та ринків фінансових послуг фізичних і юридичних осіб.
1.7. Асоціація набуває/набула статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно чинного законодавства України.
1.8. Асоціація набуває/набула статусу неприбуткової організації з моменту її реєстрації у відповідних державних органах згідно з діючими законодавством України.
1.9. У відповідності з положеннями Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг” Асоціація, після внесення запису про неї до відповідного реєстру, який ведеться державними органами з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг у межах їх компетенції, набуває статусу саморегулівної організації – неприбуткове об’єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг, якому делегуються відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринків фінансових послуг. Законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг можуть бути передбачені додаткові повноваження, які можуть делегуватися саморегулівним організаціям.
1.10. Асоціація володіє власним майном, придбає від свого імені майнові і немайнові права і несе обов`язки, має самостійний баланс, розрахункові, валютні й інші рахунки в банках України та за її межами, круглі печатки, кутові штампи зі своїм найменуванням, власний фірмовий (товарний) знак, емблему та інші необхідні атрибути.
1.11. Асоціація може створювати філії й представництва, які набувають статусу її структурних підрозділів. Асоціація може бути засновником і учасником інших об’єднань юридичних осіб, за умови якщо вони не є господарюючими суб’єктами.
1.12. . Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх Учасників (членів).
1.13. Асоціація здійснює свою діяльність на території України та за її межами.
1.14. Асоціація створюється без обмеження строку діяльності.
1.15. Питання, не врегульовані цим Статутом, вирішуються у відповідності з чинним законодавством України.

2. ЦІЛІ, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ Й ЗАДАЧІ АСОЦІАЦІЇ.
2.1. Цілями створення Асоціації є представлення і захист загальних професійних, соціально – економічних і правових інтересів Учасників Асоціації та інших учасників ринків фінансових послуг; координація діяльності Учасників Асоціації в організації ломбардного бізнесу без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність; розвиток ефективної діяльності ломбардів, ломбардної галузі в цілому, а також інших ринків фінансових послуг.
2.2. Предметом діяльності й основними задачами Асоціації є:

 • розвиток ломбардної галузі в цілому;
 • розвиток інших ринків фінансових послуг;
 • представлення ломбардної галузі в позитивному світлі перед громадськістю, формування іміджу галузі;
 • інформування громадськості про діяльність Асоціації, її Учасників, а також про ринок фінансових послуг у цілому;
 • представництво й захист прав та професійних інтересів Учасників Асоціації;
 • забезпечення можливості досягнення професійного успіху та високого професійного рівня діяльності своїх Учасників;
 • надання методичної допомоги в організації й розвитку діяльності ломбардів та інших ринків фінансових послуг;
 • збір, узагальнення та аналітична обробка статистичної інформації про професійну діяльність на ринках фінансових послуг;
 • забезпечення Учасників Асоціації ринковою інформацією, що стосується ринкових тенденцій;
 • координація спільних досліджень і розробок;
 • створення умов вільної конкуренції у галузі для забезпечення найбільш повної відповідності інтересам споживачів;
 • розробка навчальних програм, професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців для провадження професійної діяльності на ринках фінансових послуг; у випадку надання відповідних повноважень органами державної влади – визначення їх, кваліфікації та проведення сертифікації фахівців ринків фінансових послуг;
 • проведення конференцій, семінарів, виставок учасників ринку ломбардних послуг і пов’язаних із ним галузей, а також інших учасників ринків фінансових послуг;
 • надання правової допомоги Учасникам (членам) Асоціації;
 • інформування своїх Учасників стосовно законодавства про фінансові послуги та про всі зміни, що вносяться до нього;
 • підтримка, представлення й захист інтересів Учасників в органах державної влади;
 • затвердження норм поведінки Асоціації, її Учасників на ринку фінансових послуг, метою яких є заохочення до кращої підприємницької політики Учасників, до справедливого поводження зі споживачами, до впровадження правил та чесних звичаїв у сфері надання фінансових послуг, шляхом прийняття внутрішніх правил та стандартів, з урахуванням принципів, визначених у законодавстві України про захист економічної конкуренції;
 • впровадження ефективних механізмів розв’язання спорів між Учасниками та Учасниками і їх клієнтами;
 • розроблення та впровадження заходів щодо захисту клієнтів Учасників, а також додержання етичних норм та правил поведінки Учасників (членів) у їх взаєминах із клієнтами.
 • у разі набуття статусу саморегулівної організації у відповідності до Законів України – регулювання ринків фінансових послуг, розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікація фахівців ринку фінансових послуг, реалізація інших задач із питань регулювання ринків фінансових послуг, на здійснення яких саморегулівні організації можуть бути уповноважені законами України.


2.3. Асоціація не має права:

 • протиправно обмежувати можливості своїх Учасників щодо надання послуг на ринку фінансових послуг;
 • створювати нерівні умови для вступу до Асоціації та виходу з неї будь-кого з професійного учаснику ринку ломбардного кредитування;
 • сприяти Учасникам, які визнані, порушниками вимог чинного законодавства;
 • провадити діяльність, що суперечитиме меті її створення.3. ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ.
Учасниками Асоціації є її Засновники і Члени. Засновниками Асоціації є юридичні особи, зазначені в Установчому договорі. Засновники та Дійсні Члени Асоціації мають рівні права і обов’язки.
3.1. Дійсні Учасники (члени) Асоціації:
3.1.2. Членами Асоціації можуть бути українські та іноземні юридичні особи незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, що займаються ломбардним бізнесом або наданням інших фінансових послуг.
3.1.3. Членами Асоціації є юридичні особи, що вступили до Асоціації у встановленому цим Статутом порядку, сплатили вступні внески і регулярно сплачують членські внески, а також виконують обов`язки, покладені на них цим Статутом, Правилами ВАЛ та іншими локальними нормативним документами Асоціації.
3.1.4. Рішення про прийняття до складу Учасників Асоціації приймають Загальні Збори Асоціації на підставі заяви юридичної особи, що подається на розгляд Правління Асоціації. Правління Асоціації попередньо розглядає кандидатури бажаючих вступити в Асоціацію, для чого має право вимагати надання необхідних відомостей.
3.1.5. Право прийняття рішень про прийняття до складу Учасників Асоціації може бути делеговано Загальними Зборами Правлінню Асоціації.
3.1.6. Рішення про прийняття до складу Учасників Асоціації приймається простою більшістю голосів, в порядку встановленому Положенням про членство в Асоціації, яке затверджується рішенням Загальних зборів.
3.1.7. Юридичні особи, що до яких прийнято рішення про включення їх до складу Учасників Асоціації отримують Свідоцтво про членство в Асоціації. Свідоцтво від імені Асоціації підписує Виконавчий директор Асоціації.
3.1.8. Участь в Асоціації передбачає визнання цілей і задач Асоціації.
3.1.9. Учасники Асоціації зберігають свою самостійність і права юридичної особи.
3.1.10. Сума вступних, членських, та цільових внесків встановлюється Загальними Зборами Учасників Асоціації.
3.1.11. Асоціація має два види членства: дійсне і асоційоване.
3.1.12. Професійний учасник ринку на свій розсуд обирає вид членства і може його змінити у будь який час.
3.2. Дійсні Учасники Асоціації мають право:
3.2.1. приймати участь у Загальних Зборах Асоціації;
3.2.2. передавати право голосу своєму уповноваженому представнику на підставі довіреності, оформленої у встановленому порядку;
3.2.3. отримувати від органів управляння Асоціації необхідну інформацію з питань, що включені в порядок денний Загальних Зборів;
3.2.4. обговорювати на Загальних Зборах питання роботи Асоціації, вносити пропозиції щодо удосконаленню цієї роботи, складу органів управлення Асоціації, а також отримувати інформацію стосовно прийнятих заходів з поставлених ними питань;
3.2.5. вибирати і бути обраними в органи управління і в Ревізійну комісію Асоціації;
3.2.6. отримувати копію протоколу Загальних Зборів;
3.2.7. у приоритетному порядку приймати участь у всіх заходах, програмах, що будуть проводитись Асоціацією;
3.2.8. отримувати правову, інформаційну та іншу підтримку Асоціації, відповідно її цілей та завдань;
3.2.9. безкоштовно користуватися інформаційними ресурсами Асоціації;
3.2.10. в першочерговому порядку і на пільгових умовах отримувати консультації, приймати участь в семінарах, конференціях і ділових зустрічах, що будуть організовуватись і проводитись Асоціацією або за її участю;
3.2.11. користуватись підтримкою і сприянням Асоціації при захисті своїх прав і інтересів;
3.2.12. використовувати належність до Асоціації в цілях реклами в порядку, встановленому Асоціацією;
3.2.13. фінансувати (з наступним відшкодуванням витрат або без відшкодування) окремі проекти, що організуються Асоціацією або за її участю;
3.2.14. рекомендувати осіб для прийому в Асоціацію;
3.2.15. вийти зі складу Учасників Асоціації.
Учасник Асоціації вправі вийти з Асоціації у будь-який час, не порушуючи при цьому прийнятих зобов’язань. Учасник Асоціації зобов’язаний подати відповідну заяву до Правління Асоціації. Заява повинна бути розглянута протягом 30 (тридцяти) днів.
3.2.16. здійснювати інші права, що передбачені діючим законодавством України, Договором, Статутом, а також рішеннями Загальних Зборів Учасників, та іншими правилами та стандартами Асоціації.
3.3. Дійсні Учасники Асоціації зобов’язані:
3.3.1. виконувати вимоги Статуту та Правил Асоціації, інших локальних нормативних актів Асоціації;
3.3.2. виконувати рішення Загальних Зборів, Правління Асоціації та Виконавчого директора Асоціації;
3.3.3. приймати активну участь в роботі Асоціації, а також виконанні її статутних задач і функцій;
3.3.4. своєчасно вносити членські внески в розмірах і в строки, визначені Загальними Зборами Асоціації;
3.3.5. своєчасно повідомляти Виконавчого директора у випадку неможливості прийняти участь у Загальних Зборах;
3.3.6. негайно повідомляти Виконавчого директора Асоціації або Правління Асоціації про свою реорганізацію та ліквідацію, про зміну юридичної адреси і номерів телефонів (факсів), про зміни в складі керівництва, а також про призначення нового уповноваженого представника в Асоціації;
3.3.7. надавати довідково-інформаційні дані, що не відносяться до категорії комерційної таємниці;
3.3.8. розвивати співпрацю та взаємопідтримку Учасників Асоціації.
3.3.9. стримуватись від будь-якої діяльності, що може спричинити шкоду Асоціації;
3.3.10. нести солідарну відповідальність за зобов’язаннями Асоціації;
3.3.11. Учасники Асоціації можуть бути виключені зі складу її Учасників у випадку:

 • порушення Статуту та Правил Асоціації, інших локальних нормативних актів Асоціації, недотримання рішень, прийнятих Загальними Зборами Асоціації;
 • несплати у встановлений термін чи відмови від сплати членських внесків;
 • порушення правил чесної конкуренції і недотримання норм професійної етики Учасника Асоціації, порушення правил встановлених Асоціацією;
 • якщо його діяльність суперечить цілям, задачам і напрямкам діяльності Асоціації.


3.3.12. Рішення про виключення приймається Загальними Зборами за поданням Правління або Виконавчого директора Асоціації простою більшістю голосів уповноважених представників Учасників присутніх на Загальних Зборах. При цьому обов`язок доведення інформації про порушення Учасника Асоціації, представленого на виключення, покладено на орган, що виніс таке представлення.
3.3.13. У випадку прийняття рішення про виключення Учасника з Асоціації, йому направляється письмове повідомлення про призупинення його участі в Асоціації. Починаючи з дати відправлення повідомлення Учасник перестає користатися правами Учасника Асоціації і ресурсами Асоціації.
3.3.14. Учасник Асоціації має право оскаржити рішення про виключення його з членів Асоціації, у встановленому законодавством порядку.
3.3.15. Учасники Асоціації не мають право на отримання грошових доходів від діяльності Асоціації.
3.4. Асоційовані Учасники (члени) Асоціації:
3.4.1. До складу Асоціації можуть входити Асоційовані члени.
3.4.2. Асоційованими членами Асоціації можуть бути зацікавлені у розвитку і зростанні ломбардної галузі та ринків фінансових послуг юридичні та фізичні особи, що виявили свою згоду стосовно цілей діяльності Асоціації.
3.4.3. Асоційованими членами Асоціації можуть бути юридичні особи, що вступили до Асоціації у встановленому цим Статутом порядку, та внесли вступні внески і регулярно сплачують членські внески, а також виконують обов`язки, покладені на них цим Статутом, Правилами ВАЛ та іншими локальними нормативним документами Асоціації. Асоційовані члени мають право дорадчого голосу на Загальних зборах Асоціації.
3.4.4. Прийом в Асоційовані члени здійснюється Правлінням Асоціації на підставі заяви юридичної або фізичної особи про бажання вступити до Асоціації. Правління Асоціації попередньо розглядає кандидатури, бажаючих вступити в Асоційовані члени, для чого має право вимагати надання визначених відомостей.
3.4.5. Рішення про прийняття до складу Асоційованих членів приймається більшістю голосів членів Правління.
3.5. Асоційовані члени вправі приймати участь в роботі Асоціації і мають наступні права:
3.5.1. бути присутніми на Загальних Зборах Асоціації;
3.5.2. брати участь в обговоренні питань порядку денного Загальних Зборів;
3.5.3. володіти правом дорадчого голосу на Загальних Зборах Асоціації;
3.5.4. отримувати інформацію про проведення Загальних Зборів Асоціації;
3.5.5. направляти запити і пропозиції на ім`я Виконавчого директора Асоціаціїа, Голови правління;
3.5.6. отримувати правову, інформаційну підтримку;
3.5.7. використовувати ресурси Асоціації;
3.5.8. отримувати консультації, приймати участь в семінарах і конференціях і ділових зустрічах, що будуть організовуватись і проводитись Асоціацією або за її участю;
3.5.9. використовувати належність до Асоціації в цілях реклами в порядку, встановленому Асоціацією;
3.5.10. у будь-який момент вийти зі складу Асоційованих членів Асоціації з попереднім письмовим повідомленням, що має бути направлено на розгляд Правління.
3.6. Асоційовані члени зобов’язані:
3.6.1. дотримуватись вимог даного Статуту та Правил Асоціації, інших локальних нормативних актів Асоціації, а також рішень органів управління Асоціації, що прийняті ними в межах їх повноважень;
3.6.2. своєчасно сплачувати членські внески в строки, визначені Загальними Зборами Асоціації;
3.6.3. не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації та її Учасників;
3.6.4. стримуватись від будь-якої діяльності, що може спричинити шкоду Асоціації;
3.6.5. в разі скоєння Асоційованим Членом дій, що наносять шкоду діяльності Асоціації; невиконанням обов`язків покладених на нього даним Статутом; несплатою членських внесків, Правління Асоціації може прийняти рішення про виключення з членів Асоціації Асоційованого Учасника. Рішення про виключення зі складу Асоційованих членів приймається Правлінням Асоціації, простою більшістю голосів, що присутні на засіданні Правління.
3.6.6. У випадку прийняття рішення про виключення Асоційованого члена, такому члену направляється письмове повідомлення про припинення його участі в Асоціації. Починаючи з дати відправлення такого повідомлення Асоційований член припиняє користуватись правами Асоційованого члена і ресурсами Асоціації.
3.6.7. Асоційований Член має право оскаржити рішення про виключення його з Асоціації, у встановленому законодавством порядку.
3.6.8. Асоційований Член Асоціації не має права на отримання грошових доходів від діяльності Асоціації.

4. МАЙНО І КОШТИ АСОЦІАЦІЇ.
4.1. Майно Асоціації складають матеріальні і нематеріальні активи, що належать їй на праві власності.
4.2. Асоціація в порядку, обумовленому чинним законодавством, може мати у власності чи в оперативному управлінні будинки, споруди, устаткування, інвентар, житловий фонд, кошти національній або іноземній валюті, цінні папери й інше майно, необхідне для забезпечення діяльності, передбаченої Статутом. Асоціація може мати у власності чи в безстроковому користуванні земельні ділянки.
4.3. Кошти Асоціації формується за рахунок:

 • членських внесків;
 • спеціальних членських внесків;
 • внесків засновників;
 • пасивних доходів – отриманих у вигляді процентів, дивідендів (доходів, відсотків), передбачених діючим на момент отримання законодавством України про оподаткування;
 • дотацій та субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.


4.4. Кошти є власністю Асоціації.
4.5. Кошти витрачаються виключно на досягнення цілей, визначених цим Статутом і не можуть розподілятися між членами та іншими особами.
Кошти і майно, передані для цільового використання, витрачаються тільки за призначенням.
4.6. Порядок внесення і розміри внесків встановлюються Загальними Зборами.
4.7. Вступні, членські та цільові внески можуть бути внесені як у грошовій формі, так і у виді іншого майна чи майнових прав відповідно до законодавства України. Вартість майна, внесеного в рахунок оплати внесків, оцінюється Правлінням Асоціації.
4.8. Кошти, інше майно і майнові права, передані Членами Асоціації як внески, не повинні бути обтяжені правами на них третіх осіб, а також знаходитися під слідством (арештом) чи забороною.
4.9. В Асоціації можуть створюватися також і інші фонди. Склад, призначення, розмір і порядок формування і використання коштів кожного фонду, а також порядок відшкодувань визначаються Загальними Зборами Асоціації за поданням Виконавчого директора Асоціації.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ
5.1. В Асоціації створюються і діють такі органи управління:

 • Загальні Збори Асоціації;
 • Правління Асоціації;
 • Ревізійна комісія Асоціації;
 • Виконавча дирекція, на чолі з Виконавчим директором Асоціації.


5.2. Загальні Збори Асоціації:
5.2.1. Вищим органом Асоціації є Загальні Збори уповноважених представників її Учасників.
Уповноваженими представниками є керівник Учасника Асоціації або/та інші уповноважені особи, що діють на підставі рішення засновників Учасників.
5.2.2. До виключної компетенції Загальних Зборів відноситься:
а) внесення змін та доповнень до Статуту та Правил Асоціації;
б) визначення приоритетних напрямів діяльності Асоціації, принципів формування та використання її коштів;
в) затвердження порядку внесення і розмірів вступних, членських та спеціальних членських внесків;
г) обрання Правління, Ревізійної комісії, призначення Виконавчого директора Асоціації і дострокове припинення їх повноважень;
д.) затвердження річного звіту про фінансово – господарську діяльність та звіту ревізійної комісії;
е) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв Асоціації;
ж) прийняття рішення про вступ Асоціації в інші об`єднання, міжнародні організації;
з) призначення ліквідаційної комісії та затвердження звіту ліквідаційної комісії.
і) прийняття рішення про створення і регламент діяльності постійно діючого Третейського суду для вирішення спорів між Учасниками Асоціації.
5.2.3. На Загальних Зборах можуть бути розглянуті будь-які питання діяльності Асоціації, що включені в порядок денний.
5.2.4. Загальні Збори можуть бути черговими та позачерговими. Чергові Загальні Збори скликаються не рідше одного разу на рік для розгляду і затвердження основних напрямів діяльності та інших питань, віднесених до компетенції Загальних Зборів.
5.2.5. Позачергові Загальні Збори скликаються на вимогу не менш ніж 1/3 Учасників Асоціації, Виконавчого директора Асоціації, не менш 2/3 складу Правління або Ревізійної комісії. Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів та порядок денний розсилаються у письмовому вигляді поштою, електронною поштою, телексом або факсом.
5.2.6. Загальні Збори визнаються правомочними, якщо в них приймають участь не менш ніж половина уповноважених представників Учасників Асоціації.
5.2.7. Рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю голосів.
5.2.8. Якщо, кількість уповноважених представників Учасників, що приймають участь у Загальних Зборах Асоціації складає менш половини від загальної їх кількості, то оголошується проведення повторних Загальних Зборів, але не пізніше ніж через 30 (тридцять) днів після проведення тих, що не відбулися. Повторні Загальні Збори будуть правомочні незалежно від кількості присутніх на них представників Учасників.
5.2.8. Голосування на Загальних Зборах проводиться згідно принципу: один уповноважений представник Учасника – один голос.
Порядок і голосування по порядку денному або його окремим питанням здійснюється згідно форми, встановленої Загальними Зборами.
5.3. Правління Асоціації.
5.3.1. Постійно діючим колегіальним органом управління Асоціації в період між Загальними Зборами є Правління Асоціації.
Правління правомочне вирішувати будь-які питання діяльності Асоціації, не віднесені до виняткової компетенції Загальних Зборів, Виконавчого директора Асоціації, а саме:
а) рекомендації щодо входження Асоціації в інші підприємства й організації як засновника;
б) питання прийняття в члени Асоціації, якщо такі повноваження делеговані Правлінню Загальними зборами;
в) питання стосовно виключення Учасників, якщо такі повноваження делеговані Правлінню Загальними зборами;
г) прийняття рішення про вступ і виключення зі складу Асоційованих членів Асоціації;
д.) рекомендації щодо визначення розмірів і порядку внесення вступних, регулярних членських і цільових внесків;
е) аналіз стану сплати вступних, регулярних і цільових членських внесків;
ж) за узгодженням із Виконавчим директором Асоціації вживання заходів заохочення і стягнення для Учасників Асоціації й Асоційованих членів;
з) розглядання скарг на адресу Учасників Асоціації та її Асоційованих членів;
і) інші питання у відповідності з рішеннями Загальних Зборів та Положення про Правління Асоціації.
5.3.2. Правління Асоціації обирається на Загальних Зборах з числа Учасників Асоціації терміном на 3 роки, у кількості, що затверджена Загальними Зборами.
Засідання Правління скликаються в разі необхідності, але не рідше 1-го разу у квартал. Рішення про проведення позачергового засідання Правління приймаються Головою чи членами Правління за вимогою не менш 1/3 членів Правління.
Засідання Правління Асоціації правомочні, якщо на ньому присутні більш половини членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у засіданні.
5.3.3. Правління застосовує для заохочення Учасників Асоціації й Асоційованих членів різні види заохочення, у т.ч.:
а) нагородження почесним дипломом Асоціації,
б) нагородження коштовним подарунком, у т.ч. з фірмовою символікою Асоціації.
в) інші заохочення, що не суперечать чинному законодавству.
5.3.4. Правління застосовує у відношенні до Учасників Асоціації й Асоційованих членів наступні заходи стягнення:
а) застереження;
б) догана або сувора догана;
в) призупинення членства в Асоціації,
г) інші заходи, що не суперечать чинному законодавству.
5.3.5. За рішенням Правління члени Правління, що не приймають участь у його роботі, чи ті, які втратили відповідні повноваження представляти Учасника можуть бути виведені зі складу Правління.
5.3.6. Правління очолює Голова Правління, що обирається членами Правління на термін 3 роки. До компетенції Голови Правління відносяться всі питання, що стосуються координації діяльності Правління Асоціації.
Голова Правління:
1) скликає засідання Правління, здійснює керівництво його діяльністю;
2) головує на засіданнях Правління, підписує прийняті їм рішення;
3) забезпечує виконання членами Асоціації Статуту, рішень Загальних зборів і Правління;
4) приймає рішення з усіх питань діяльності Асоціації, що віднесені до його компетенції;
5) приймає рішення про пред’явлення претензій і позовів від імені Асоціації до організацій і громадян України відповідно до чинного законодавства;
6) здійснює інші функції за дорученням Загальних Зборів.
5.4. Виконавча дирекція.
5.4.1. Виконавчу дирекцію очолює Виконавчий директор Асоціації, що призначається Загальними Зборами Асоціації.
5.4.2. Виконавча дирекція здійснює поточну діяльність Асоціації, направлену на досягнення цілей і реалізацію задач Асоціації у відповідності з рішеннями Загальних Зборів, Правління.
5.4.3. Структура і склад Виконавчої дирекції затверджується Виконавчим директором Асоціації;
5.4.4. Виконавчий директор Асоціації підзвітний Загальним Зборам.
5. 5. До компетенції Виконавчого директора Асоціації віднесено:
5.5.1. визначає головні напрямки діяльності Асоціації і представляє їх Загальним Зборам на затвердження;
5.5.2. здійснює координаційні і контрольні функції в структурах Асоціації;
5.5.3. затверджує положення про філії і представництва Асоціації і керівників цих структур і видає їм довіреності;
5.5.4. подає на розгляд Загальних Зборів питання про виключення Учасників Асоціації;
5.5.5. подає на розгляд Правління питання про виключення Асоційованих членів;
5.5.6. здійснює загальне і поточне керівництво діяльністю Виконавчої дирекції;
5.5.7. здійснює реалізацію рішень Загальних Зборів і представляє звіти про їх виконання;
5.5.8. здійснює фінансове планування поточної діяльності Асоціації;
5.5.9. призначає на посади керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера;
5.5.10. приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Асоціації, вирішує питання стимулювання праці, видає накази та розпорядження, обов`язкові для Трудового колективу Асоціації;
5.5.11. затверджує посадові інструкції, штатний розклад і інші положення, що регламентують умови праці працівників Асоціації;
5.5.12. забезпечує дотримання трудового законодавства і трудової дисципліни;
5.5.13. забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з Трудовим колективом;
5.5.14. затверджує розподілення фінансових і матеріальних коштів Асоціації по напрямам її діяльності;
5.5.15. несе відповідальність за збереження матеріальної і технічної бази;
5.5.16. складає перелік відомостей, що є комерційною таємницею, і встановлює порядок їх захисту;
5.5.17. у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту розпоряджається майном Асоціації,
5.5.18. укладає без довіреності від імені Асоціації договори і контракти та інші юридичні акти, забезпечує їх виконання і несе відповідальність за фінансову діяльність Асоціації;
5.5.19. відкриває рахунки в банках і інших кредитних установах;
5.5.20. представляє на затвердження Загальним Зборам річний звіт, бюджет і звіт про використання коштів Асоціації;
5.5.21. приймає рішення про пред`явлення претензій і позовів від імені Асоціації до організацій і громадян в Україні та за її межами у відповідності з діючим законодавством України;
5.5.22. без довіреності діє від імені Асоціації, в тому числі представляє її інтереси у державних органах, установах, підприємствах різних форм власності, судових органах України та за її межами.

6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АСОЦІАЦІЇ.
6.1. Контроль за фінансовою діяльністю Асоціації здійснюється Ревізійною комісією. Порядок діяльності Ревізійною комісією регулюється Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Загальними Зборами.
6.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа членів Асоціації терміном на 3 роки.
6.3. Ревізійна комісія проводить планові ревізії перед скликанням чергових Загальних Зборів, за доручення Загальних Зборів, за власною ініціативою, позапланові ревізії проводяться за вимогою 1/3 (однієї третини) Учасників Асоціації.
На засіданнях Ревізійної комісії ведеться протокол.
6.4. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Асоціації надання всіх необхідних документів.
6.5. Річний звіт про фінансово – господарську діяльність Асоціації представляється Загальним Зборам тільки з висновком Ревізійної комісії.
6.6. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових Загальних Зборів, якщо виникла серйозна погроза інтересам Асоціації чи виявлені зловживання посадових осіб.
6.7. Ревізійна комісія для здійснення перевірок може залучати зовнішнього аудита.
6.8. Виконавчий директор Асоціації, Голова і члени Правління Асоціації не можуть бути обрані в Ревізійну комісію.
6.9. Голова ревізійної комісії може брати участь у засіданнях Правління.

7. ВЕДЕННЯ ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
7.1. Фінансово – господарська діяльність і звітність Асоціації здійснюються у встановленому законодавством порядку.
7.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне представлення бухгалтерської й іншої звітності, покладається на головного бухгалтера Асоціації.
7.3. Річний звіт про діяльність Асоціації з висновком ревізійної комісії виноситься на затвердження Загальними Зборами.
7.4. Асоціація, її посадові особи несуть установлену законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті.

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ АСОЦІАЦІЇ.
8.1. Трудовий колектив Асоціації складають усі громадяни, які беруть участь своєю працею в її діяльності на основі трудового договору (контракту), або інших угод, що регулюють трудові відносини працівника з Асоціацією.
8.2. Члени трудового колективу Асоціації приймаються на роботу i звільняється Виконавчим директором Асоціації.
8.3. Трудовий колектив Асоціації має права та обов’язки, користується пільгами згідно з чинним трудовим законодавством, колективним договором і цим Статутом.
8.4. Трудовий колектив (уповноважений ними орган): вирішує питання соціального розвитку Асоціації; розглядає та затверджує проект колективного договору; визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Асоціації соціальних пільг, винагород, заохочень; вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
8.5. З метою виконання договірних робіт Асоціації може створювати тимчасові підрядні та інші колективи, які працюють на основі цивільно-правових договорів, а також використовувати працю індивідуальних підрядників з залученням виконавців як з числа сторонніх осіб, так і працівників Асоціації.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ.
9.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Асоціації відбувається за рішенням Загальних Зборів.
9.3. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
9.4. Асоціація ліквідується:
9.4.1. За рішенням Загальних Зборів;
9.4.2. На підставі рішення суду або Господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Асоціації, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства.
9.4.3. На підставі рішення Господарського суду в порядку, встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
9.5. Ліквідація Асоціації здійснюється призначеною Загальними Зборами ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Асоціації за рішенням суду або Господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
9.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Асоціації.
9.7. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію Асоціації в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Асоціації, виявляє його дебіторів та кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Асоціації третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним Зборам Асоціації або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
9.8. При ліквідації активи, що залишаються у власності Асоціації після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, іншими кредиторами, повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету.
9.9. Майно, передане Учасниками Асоціації в користування, повертається в натуральній формі.
9.10. При реорганізації Асоціації вносяться необхідні зміни в установчі документи Асоціації, а при ліквідації – відповідний запис в реєстрі.
9.11. Ліквідація Асоціації вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
Даний Статут складено у двох екземплярах, що підписуються керівниками Засновників і мають однакову юридичну силу. Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.
Усі зміни і доповнення в установчі документи (Статут, Установчий договір) можуть бути внесені у будь-який час за рішенням Загальних зборів Асоціації і оформлюються письмовими додатками, які підписуються керівниками членів Загальних Зборів та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ АСОЦІАЦІЇ: